Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2023

Oznámenie o usporiadaní ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2023.

25. 04. 2024

Výstavy a exponáty:
Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON 2018 v Bratislave - zhodnotenie

Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON 2018 v Bratislave - zhodnotenie
Autor: Vojtech Jankovič (autor fotografií Jozef Džubák)
Publikované: 05. 12. 2018 21:11

Inšpiratívna nesúťažná filatelistická výstava k 100. výročiu vzniku Československa so zameraním na historický vývoj Slovenska ako krajiny a štátu a Slovákov ako národa.Originálna koncepcia výstavy


Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON 2018 v Bratislave bola úspechom nielen vďaka umiestneniu na jednom z najatraktívnejších miest – na Bratislavskom hrade, ktorý priťahuje denne tisíce návštevníkov. Hlavná inovácia a inšpirácia pre ďalšie filatelistické výstavy bola originálna koncepcia výstavy. Spočiatku jej nie každý veril, ukázala sa však ako brilantný nápad priťahujúci zástupy návštevníkov, a dúfajme aj budúcich zberateľov.

Skutočne! Organizačný tím pod silným manažérskym vedením Mira Bachratého (a s výraznou podporou Slovenskej pošty, a. s. / POFISu) bol schopný sústrediť doteraz nevídané množstvo vynikajúcich exponátov a oči priťahujúcich filatelistických lahôdok. Vďaka spomenutej koncepcii pokrývali historickú cestu Slovenska a Slovákov od pred-známkového obdobia až po súčasnosť, ukazujúc najdôležitejšie míľniky a kľúčové momenty, aké táto nie vždy ľahká a priama ceste vývoja priniesla. Aby dokázali pokryť všetky dôležité historické aspekty, oslovili najlepších slovenských a českých zberateľov, ktorí predstavili nie vždy celé ale vždy podstatné časti svojich exponátov alebo dokonca doteraz nikdy nevystavených filatelistických zbierok. A všetky prepojené červenou niťou historického vývoja (a boja) Slovákov a Slovenska za sebaurčenie dokumentované dobovými predznámkovými listami, poštovými známkami, pečiatkami, celinami, zásielkami poľnej pošty, pohľadnicami a inými, často unikátnymi, poštovými dokumentami. A samozrejme hlbokými (poštovo-)historickými znalosťami.

Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON 2018 v Bratislave

Hlavný iniciátor filatelistickej výstavy C-S SALON 2018 a predseda organizačného výboru Miroslav Bachratý počas oficiálneho príhovoru pri je slávnostnom otvorení.Krátky exkurz vystavenými exponátmi


Historická „filatelistická“ cesta bola symbolicky orámovaná na jednej strane vynikajúcim exponátom oceneným veľkými zlatými medailami na svetových FIP výstavách (Uhorsko – Predznámkové obdobie od J. Pálku) a na druhej strane malými exponátmi začínajúcich mladých filatelistov. Zatiaľ čo ten prvý udivoval viacerými unikátnymi dokumentmi a hlbokým štúdiom poštovej histórie pred-známkového obdobia, tie mládežnícke prezentovali prvé krôčiky začínajúcich vystavovateľov pri príprave filatelistických exponátov na historické témy, ako napríklad Naši prezidenti, Dominanty Prahy a Bratislavy, M. R. Štefánik a pod. Výstavné rámy „medzi tým“ dokumentovali strastiplnú historickú cestu rozdelenú do viacerých častí.

Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON 2018 v Bratislave

Pohľad na expozíciu výstavy C-S SALON 2018, tesne pred slávnostným otvorením.


Prvá bola venovaná použitiu rakúskych poštových známok (Rakúska poštová správa na Slovensku 1850 – 1867 od P. Severína) a poštových liniek (Poštové linky v rokoch 1850 – 1866 na území dnešného Slovenska od J. Mája) na dnešnom slovenskom území ako aj regionálny poštovo-historický výskum (Poštovníctvo na Spiši do roku 1920 od F. Divoka).

Veľká časť expozície bola venovaná poštovo-historickým exponátom z obdobia prvej svetovej vojny (Za cisára v boji i na popraviskách od O. Sula, Stopy 1. svetovej vojny na Slovensku od M. Bachratého, Pošta z pevnosti Przemysl od L. Feketeho, Československá poľná pošta v Rusku 1918 – 1920 od J. Majera), vrátane unikátnej filatelistickej dokumentácie štátotvorných aktivít Československých légií (Československé légie a domobranecké jednotky v Taliansku a Československé légie vo Francúzsku od O. Špreňara, Posta Militare 52 v službách Československého legionárskeho zboru v Taliansku od M. Bachratého, Pohľadnice Československých légií 1915 – 1920 od P. Gebauera) a zápasu za vytvorenie Československej republiky počas I. svetovej vojny a krátko po nej (Československá dočasná vláda na Slovensku (1918) od J. Džubáka na základe podkladov zo Záhorského múzea Bolestný začiatok Československa od J. Vomelu, Vojenské letectvo – Letecké útvary čs. vojenských jednotiek v rokoch 1914- 1920 od P. Bláhu, Použitie predbežných a súbežných známok na Slovensku 1918 – 1919 od J. Vangela, Doporučené celinové poštové lístky na Slovensku (1918 – 1921) od M. Černíka, Znárodňovacie úpravy uhorských cenín, pečiatok a nálepiek na slovenských poštách v rokoch 1918 – 1920 od M. Bachratého, „Jede, jede mašinka“ a Slovenské poštovne 1918 – 1925 od M. Ziku, Vlaková pošta na Slovensku po vzniku Československej republiky od M. Štěpeka).

Prirodzene špeciálnu pozornosť priťahovali prvé československé známky Hradčany vydané 18. 12. 1918 a ich autor Alfons Mucha. Boli prezentované vo viacerých študijných exponátoch známok (Alfons Mucha – Hradčany od J. Škalouda, Hradčany – Ukážka zo špecializovanej zbierky od J. Džubáka, Weipert Falzum – Vejprtský falzifikát od Z. Filípka) a poštového použitia na území Slovenska (Hradčany – Použitie na Slovensku od J. Škalouda, Hradčany – Poštové pečiatky z územia Slovenska od J. Džubáka, Dierkované Hradčany od J. Píšu). Toto medzivojnové obdobie bolo doplnené vynikajúcim exponátom oceneným zlatou medailou zo svetovej FIP výstavy prezentujúcim rarity a unikáty československej filatelie (Československo 1918 – 1939 od P. Lazara), študijnými exponátmi československých známok a celín (Známky 4 a 5 Kč Tatry 1927 and 10 Kč Bratislava 1936 od R. Květona, 80 rokov od vydania výstavného hárčeka „Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937“ od R. Šuleja, Poštové lístky “Poznajte svoju vlasť – Propagujte jej krásy poštou“, 1937 od J. Jašša) a viacerými poštovo-historickými exponátmi (Československá letecká pošta so vzťahom k Slovensku od B. Helma, Trestné Porto od V. Malovíka, Komárom – Komárno: Poštová história jedného rozdeleného mesta od P. Csicsaya).

Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON 2018 v Bratislave

Pohľad na expozíciu výstavy C-S SALON 2018, tesne pred slávnostným otvorením.


Zvláštna časť bola venovaná neľahkému obdobiu druhej svetovej vojny, keď bolo Československo oklieštené a rozdelené na dva štáty v područí fašistického Nemecka (Poštová prevádzka v Protektoráte Čechy a Morava of M. Příkazského, Nemecká poľná pošta na Slovensku pri útoku na Poľsko v roku 1939 od P. Gebauera, Štátny znak a Portréty s pretlačou SLOVENSKÝ ŠTÁT/1939 od R. Rakovského, árček „Deťom“ od M. Jurkoviča, Holokaust na Slovensku 1939 – 1945 od O. Földesa, Česko-slovensko v kontexte II. Svetovej vojny 1939 – 1945 od J. Koreného).

Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON 2018 v Bratislave

Pohľad na expozíciu výstavy C-S SALON 2018 v plnom zaťažení.


Z tematického pohľadu zaujal podrobne námetovo spracovaný exponát o M. R. Štefánikovi (Milan Rastislav Štefánik – Vedec, vojak, diplomat od J. Maniačka) a viacero panelov venovaných československej a slovenskej známkovej tvorbe (Jozef Baláž – „...srdcu najbližšie“ z Poštového múzea), najkrajším československým a slovenským známkam (Ocenenia poštových známok Československa 1945 – 1992 od J. Fratriča, Zúbkované poklady z Poštového múzea, Medzinárodné úspechy slovenskej známkovej tvorby a Slovak Gold poštovým známkam od K. Milana) a spoločné vydania Slovenska (Spoločné vydania slovenských známok od P. Hložku).


Klenotnica slovenskej filatelie


A nakoniec sme si nechali, ako čerešničku na torte, malú ale mimoriadne dôležitú a divácky najatraktívnejšiu sekciu: Klenotnica slovenskej filatelie. Bez akýchkoľvek pochýb Klenotnica prezentovala doposiaľ najvyčerpávajúcejšiu prehliadku jedinečných vzácnych a unikátnych „kúskov“ československej a slovenskej filatelie, ktoré sú v rukách českých a slovenských zberateľov, aká bola kedy predstavená na verejnosti.

Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON 2018 v Bratislave

Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON 2018 v Bratislave

Zoznam a pohľad na časť exponátov Klenotnice slovenskej filatelie.Výstavný katalóg


Samozrejme nemôžeme vymenovať všetky vystavené exponáty. Ten, kto chce získať kompletný prehľad by mal vziať do rúk plnofarebný kvalitnou tlačou na kvalitnom papieri vytlačený výstavný katalóg, ktorý organizátori v spolupráci so Slovenskou poštou. a. s. / POFISom pripravili. Ten prináša deväť tematických a odborných článkov súvisiacich so zameraním výstavy: Boj o Slovensko 1918 – 1920 ako poštovo-historická téma od M. Bachratého, Hradčanské reminiscencie od P. Osuského, Slovenské krajinárske motívy na výplatných známkach I. ČSR od R. Květona, Obnovenie poštovej prevádzky po II. Svetovej vojne na Slovensku od J. Pálku, Československá peněžní reforma od V. Dražana, Bratislavský hrad – Miesto konania výstavy od M. Bachratého, Jozef Baláž: Nestor známkovej tvorby na Slovensku od A. Paulínyovej a Zväz slovenských filatelistov v zrkadle času od Ľ. Flocha. Navyše, ako užitočný sprievodca, prináša zoznam položiek vystavených v Klenotnici slovenskej filatelie a krátke predstavenie jednotlivých vystavených exponátov vždy s uvedením ukážok najzaujímavejšej celistvosti alebo iného materiálu. Súčasťou každého katalógu je číslovaný neperforovaný tlačový list poštovej známky “100. výročie vzniku Česko-slovenska“, ktorý nie je mimo katalógu vo voľnom predaji.

Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON 2018 v Bratislave

Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON 2018 v Bratislave

Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON 2018 v Bratislave

Výstavný katalóg s hodnotnou filatelistickou prílohou (číslovaný neperforovaný tlačový list poštovej známky “100. výročie vzniku Česko-slovenska“) a náhľadom na formu predstavenia vystavených exponátov s ukážkami zaujímavých materiálov.


Takto koncipovaný reprezentatívny výstavný katalóg dozaista dokáže osloviť ako laickú verejnosť tak aj odbornú filatelistickú komunitu dokumentujúc významné filatelistické a poštovo-historické artefakty. Katalóg sa stane nielen pripomienkou tejto „veľkej“ výstavy ale aj výborným zdrojom informácií pre budúce generácie a prinesie inšpiráciu pre nových zberateľov a vystavovateľov.


Sprievodné akcie


Výstava C-S SALON 2018 bola doplnená viacerými sprievodnými akciami počínajúc slávnostným otvorením – trochu rečníckym, trochu hudobným, trochu oceňujúcim, ale stále atraktívnym pre pozvané oficiálne osobnosti, hostí a ostatných účastníkov (okrem oficiálnych príhovorov hodno spomenúť fundovaný príhovor Dr. Dušana Kováča z Historického ústavu SAV). A pretože sa, vďaka ústretovosti Slovenskej pošty, a. s., podarilo posunúť vydanie novej poštovej známky “100. výročie vzniku Česko-slovenska“ práve na deň otvorenia výstavy, bolo zakončené jej slávnostným uvedením za prítomnosti autora výtvarného návrhu akademického maliara Igora Piačku, ktorý, ako je u neho dobrým zvykom, s tradičným úsmevom na perách, poskytoval autogramy.

Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON 2018 v Bratislave

Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON 2018 v Bratislave

Vzácni oficiálni hostia v napätí tesne pred slávnostným otvorením.... a nakoniec niektorí aj zaťapkali.


Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON 2018 v Bratislave

Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON 2018 v Bratislave

Slovenská poštová známka „100. výročie vzniku Česko-Slovenska“ vydaná v prvý deň výstavy a jej tradičné „krstenie“ zástupcami Slovenskej pošty, a. s. a POFISu a autorom výtvarného návrhu Igorom Piačkom (vpravo) počas slávnostného otvorenia filatelistickej výstavy C-S SALON 2018.Aktivity pre deti a mládež


Spomedzi ďalších aktivít, ktoré prispeli k úspešnému priebehu výstavy možno spomenúť filatelistickú anketu návštevníkov výstavy o malý suvenír, detskú súťaž na návrh poštových známok Slovenska a Detský kútik, v ktorom sa detským návštevníkom neúnavne venovali Danka Schmidtová, Jaroslav Valentín a ďalší členovi Komisie mládeže ZSF. Navyše akéhosi „Dňa mládeže“ sa zúčastnili takmer všetky aktívne slovenské KMF. Veľmi dobrým počinom, ktorý ocenili najmä laickí návštevníci výstavy, bola neustála prítomnosť niektorého z filatelistov, ktorý dokázal v prípade záujmu poskytnúť návštevníkom fundované vysvetlenie k jednotlivým exponátom.

Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON 2018 v Bratislave

Mladá filatelistická generácia so svojimi vedúcimi – dúfajme úspešní nasledovatelia dnešných vystavovateľov – si nemohla nechať ujsť navštíviť filatelistickej výstavy C-S SALON 2018. Viacerí z nich sú autormi vystavených exponátov.


Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON 2018 v Bratislave

Diskusia členov Komisie mládeže ZSF a vedúcich filatelistických krúžkov.


Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON 2018 v Bratislave

Neúnavná Danka Schmidtová pri rozhovore s mladými adeptmi nad ich odpoveďami v ankete.


Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON 2018 v Bratislave

Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON 2018 v Bratislave Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON 2018 v Bratislave

Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON 2018 v Bratislave

Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON 2018 v Bratislave

Nastupujúca generácia.... odovzdávanie štafety.


Pre úplnosť doplňme, že organizáciu výstavy zabezpečovalo ZKF Bratislava s pomocou KF Malacky a KM ZSF, v kooperácii so Slovenskou poštou, a. s. / POFISom, významne prispel Svaz českých filatelistů (SČF). Organizačný výbor výstavy: Miroslav Bachratý (predseda), Peter Osuský (podpredseda), Martin Vančo (koordinátor SP, a.s.), Peter Vozár (tajomník), Ján Fratrič (pokladník), Vladimír Malovík (koordinátor SČF) Jozef Džubák (člen - KF Malacky), Ľubomír Floch (člen), Peter Hložka (člen), Radomil Květon (člen), Anton Paštéka (člen - KF Malacky).

Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON 2018 v Bratislave

Zloženie organizačného výboru nesúťažnej filatelistickej výstavy C-S SALON 2018.Zopár hodnotiacich slov...


Toľko slová chvály, ktoré sú bezpochyby na mieste. Skúsme teraz zhodnotiť niektoré parciálne oblasti, resp. aktivity. Pre dobro veci a pre poučenie do budúcich výstav, treba spomenúť aj niektoré nie práve najsvetlejšie momenty. Je pravdou, že viaceré z nich nebolo v silách organizačného vyriešiť, treba ich však pripomenúť, aby sa zodpovední (a my všetci!) zamysleli a konali, nech sa pri ďalších výstavách neobjavujú.

Ľudský faktor: Organizovanie výstavy opäť raz ukázalo, že ak sa na vec ide rozumne a koncepčne, vždy sa nájde dostatok rozumných ľudí, ktorí sa pridajú a dobrý úmysel podporia. A nielen ľudia, ale aj filatelisti! Samozrejme, nevyhlo sa to počiatočným problémom, keď zopár oslovených z rôznych dôvodov odmietlo nomináciu do organizačného výboru (vrátane autora tohto príspevku), nakoniec to však vypálilo veľmi dobre a výstava prebehla organizačne relatívne hladko. A našiel sa aj dostatok rúk na dovoz, montáž, demontáž a odvoz výstavného zariadenia, ktorý trval nakoniec podstatne kratšie a bol hladší ako sa predpokladalo aj dostatok filatelistov na permanentný odborný dozor, ktorý podával návštevníkom vysvetlenie k výstave i k jednotlivým exponátom.

Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON 2018 v Bratislave

Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON 2018 v Bratislave Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON 2018 v Bratislave

Organizačný výbor s podporou dobrovoľníkov pri príprave výstavy (špeciálny obdiv tým mimo Bratislavy!) - montáž výstavných rámov a inštalácia exponátov.


Výstavné priestory: Umiestnenie výstavy v administratívnom krídle Bratislavského hradu (vďaka za to patrí najmä Petrovi Osuskému) dodalo celému podujatiu patričný honor a (automaticky) prinieslo peknú návštevnosť. Vysoko ho hodnotili aj mnohí návštevníci. Tento priestor mal ešte ďalšie obrovské výhody: výstavné priestory boli bezplatné a prísne strážené, čo výrazne prospelo rozpočtu výstavy. A v neposlednom rade sa miesto konania výstavy dostalo nepriamo aj na poštovú známku a použitím podobného záberu aj na poštový lístok. Koľko filatelistických výstav sa tým môže pochváliť?

Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON 2018 v Bratislave

Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON 2018 v Bratislave

Slovenská poštová známka „25. výročie Slovenskej republiky“ vydaná v januári 2018 a poštový lístok s prítlačou "C-S SALON 2018" oficiálne vydaný Slovenskou poštou. a. s. - obe zobrazujúce Bratislavský hrad s administratívnymi priestormi a miestom konania filatelistickej výstavy C-S SALON 2018 (v ľavom dolnom rohu).


Výstavné rámy: Aj napriek veľkému úsiliu správcu výstavných zariadení Karola Milana, sú tieto v priam žalostnom stave neadekvátnom vysokej úrovni exponátov a potreby ich ochrany a bezpečnosti. Všetci zainteresovaní robili pri transporte a inštalácii čo mohli, napriek tomu výstavné rámy nepatrili k tomu, čím by sa výstava (a celý Zväz slovenských filatelistov) mohli chváliť.

Propagácia výstavy: Propagácia výstavy na verejnosti i vo filatelistických kruhoch bola asi najslabším miestom celej organizácie. Teda presnejšie nie snahy organizačného výboru o propagáciu, ktoré boli neporovnateľne intenzívnejšie ako na predchádzajúcich výstavách, ale končený výsledok. Organizátori si dali prácu s prípravou príťažlivého plagátu, čistého jednoduchého loga a niektorých ďalších tlačovín, tie sa však nepodarilo dostať medzi ľudí tak, aby to z každého rohu kričalo, že je tu mimoriadna výstava aká tu snáď ešte nebola asi ani tak skoro nebude. Zlyhali pokusy dotiahnuť média priamo do výstavných priestorov (o. i. nešťastná kolízia termínu slávnostného otvorenia s návštevou francúzskeho prezidenta Macrona), absentovala publicita v rozhlase a televízii, okrem jedného tlačeného propagačného magazínu (in.ba) a časopisu FILATELIE, aj v tlačených médiách. Internetová kampaň cez najnavštevovanejšie filatelistické internetové stránky a sociálne média výrazne pomohla, ale nemohla zachrániť všetko a osloviť úplne všetkých. Pri ďalších výstavách tejto úrovne bude rozumné zapojiť odborníkov na propagáciu, ktorí, ak nie profesionálne zabezpečia, tak aspoň poradia organizátorom ako, kedy a cez koho výstavy propagovať. Toto platí aj pre iné výstavy a iné mestá, ktoré až na výnimky (napr. Nitra) nedokážu významnejšie zapojiť lokálne médiá. A ak aj, ako v spomínanej Nitre, ich dosah končí hranicami mesta a z pôvodne širšie koncipovaných alebo dokonca celonárodných podujatí sa stávajú akcie s veľmi úzkym lokálnym záberom.

Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON 2018 v Bratislave

Oficiálny plagát filatelistickej výstavy C-S SALON 2018 (autorka Adriana Baránková).


Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON 2018 v Bratislave Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON 2018 v Bratislave

Oficiálne logo filatelistickej výstavy C-S SALON 2018 pre použitie s textom a bez textu (ideový návrh Miroslav Bachratý, finalizácia Adrian Ferda).


Propagácia filatelie: Druhým dôvodom, prečo propagácia našich podujatí pokrivkáva je, že sme ako komunita zleniveli. Spoliehame (a vyhovárame) sa na média, ale málokto – s výnimkou úzkeho kruhu zanietených okolo intenzívne pracujúceho organizačného výboru – aktívne šíril informácie o výstave medzi svoje okolie, zobral rodinu alebo priateľov a ukázal na nej vystavené skvosty. Akosi sme zabudli, že ak chceme hovoriť a cítiť, že filatelia žije, každý z nás by mal pre to niečo urobiť. Keď už nie ako funkcionár alebo organizátor, aspoň ako popularizátor našej záľuby vo svojom okolí. Kdeže lanské snehy sú, keď sa informácie šírili medzi ľuďmi dobrovoľne a samovoľne systémom nabaľujúcej sa snehovej gule – že by aj tu zaúradovalo globálne otepľovanie? Máme to stále v rukách.

Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON 2018 v Bratislave Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON 2018 v Bratislave Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON 2018 v Bratislave

Príležitostné pečiatky používané k otvoreniu filatelistickej výstavy C-S SALON 2018 (vľavo), k uvedeniu známky „100. výročie vzniku Česko-Slovenska“ (v strede) a k „100. výročiu vzniku Česko-Slovenska“ (vpravo). Záujemcovia si vhodením do špeciálnych poštových schránok mohli zvoliť, ktorá z príležitostných pečiatok bude použitá na ich zásielky.


Propagácia Zväzu slovenských filatelistov: Z môjho pohľadu jedným z najdôležitejších zámerov organizovania výstavy je okrem prezentácie našich zbierok a za nimi skrytého nekonečného zberateľského úsilia (pohladiť si svoje ego, čo je úplne v poriadku!) aj snaha popularizovať filateliu a rozširovať rady filatelistov. Robíme krásne súťažné a propagačné výstavy a čakáme, že ľudia sa pohrnú do Zväzu. To žiaľ, ako sa neustále presvedčujeme, nestačí! Ľudia, ktorých chceme osloviť a pritiahnuť ku filatelii a k členstvu v našej organizácii potrebujú viac. Oni už prvý krok urobili – prišli na výstavu. Tam sme na rade my. Treba im jednoduchou formou poskytnúť aspoň základné informácie o filatelii na Slovensku, popis aktivít ZSF a benefitov z členstva v ZSF vyplývajúcich, predstaviť zaujímavé akcie, zvýrazniť úspechy vystavovateľov a samozrejme priniesť zoznam kontaktov na sekretariát a jednotlivé ZKF alebo KF a KMF, prípadne na filatelistické združenia a spoločenstvá. A úplne najlepšie, rovno im vložiť do rúk prihlášku... Ak by toto na výstave našli, je omnoho pravdepodobnejšie, že ak sa rovno neprihlásia, aspoň nás kontaktujú alebo navštívia naše internetové stránky.

Jedným z možných riešení, je „putovný“ Informačný Panel ZSF, ktorý bude základné informácie o ZSF a jeho aktivitách obsahovať a ktorý bude na každej našej výstave o nich návštevníkov informovať. Stačí ho pripraviť raz a potom ho „posúvať“ medzi výstavami, pričom pri každej ďalšej výstave ho možno aktualizovať, prípadne upraviť podľa lokálnych potrieb (napr. kontakty v regióne). Verím, že táto forma pomôže ľuďom nájsť si cestu k filatelii omnoho ľahšie. Najmä, keď bude po ruke prihláška do Zväzu s možnosťou priamo na mieste ju vyplniť a odovzdať.


(A nech nezostane iba pri slovách, pokúsim sa takýto jednorámový informačný exponát (16 výstavných listov), ktorý sa inštaluje do jedného výstavného rámu, pripraviť a dať k dispozícii organizátorom najbližšej filatelistickej výstavy, ktorou bude JUNIORFILA Trenčín 2018.)


A čo dodať na záver?


Namiesto slov, ešte jeden posledný záber:

Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON 2018 v Bratislave

Hm.....


Ďalšie informácie o výstave:
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov