ASFE Slovakia - Slovenská spoločnosť zberateľov známkových území (SSZZÚ) - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Výmenné stretnutie zberateľov v Bratislave

ASFE Slovakia - Slovenská spoločnosť zberateľov známkových území (SSZZÚ)

ASFE Slovakia - Slovenská spoločnosť zberateľov známkových území (SSZZÚ)

ASFE Slovakia - Slovenská spoločnosť zberateľov známkových území (SSZZÚ)


ASFE Slovakia - Slovenská spoločnosť zberateľov známkových území (SSZZÚ).


Zberateľov známkových území (slovensky: známkové územia; česky: známkové země; anglicky: A Stamp From Everywhere, nemecky: Eine Briefmarke von Überall; v slovenskom a českom jazyku sa používa skratka ZZ, v anglickom, nemeckom a iných jazykoch sa používa skratka ASFE) nájdeme prakticky v každom štáte, málokde však na takej úrovni, ako v niekdajšom Československu. To má svoje historické príčiny. Prvou je mimoriadne veľký počet lokálnych známok (revolučné 1918-19, doplatné a novinové provizória, okupácia 1938-45, revolučné vydania 1944-5), druhou dostatok odbornej literatúry, treťou organizovanosť zberateľov. Na Slovensku nájdeme popredných zberateľov ZZ najmä v Bratislave a okolí, viacero pokročilých zberateľov hlási Poprad a Levice, vieme i o zberateľoch v okresoch Trnava, Hlohovec, Piešťany, Trenčín, Dubnica, Martin, Prievidza... a radi sa zoznámime s ďalšími. Radi medzi sebou privítame aj začínajúcich zberateľov ZZ, pre ktorých sme pripravili Praktické rady nielen pre začínajúcich zberateľov ZZ.


Krátka história vzniku SSZZÚ - ASFE Slovakia


Koncom roka 1989 vznikla v Prahe pri Komisii teritoriálnej filatelie ZČSF osobitná sekcia, neskôr združenie zberateľov, s názvom GEOGRAFILATELIA, ktorá si dala za úlohu spájať zberateľov, ktorí sa rozhodli budovať svoje zbierky zo známkových území celého sveta. Veľkým pomocníkom a propagátorom zbierania známkových území je členský časopis „Zpravodaj Asociace sběratelů známkových zemí celého světa”, ktorý toto združenie zberateľov, teraz už pod názvom GEOPHILA od roku 1990 vydáva.

Po rozdelení ČSFSR vznikla pri KTF ZSF samostatná odborná skupina s názvom Slovenská spoločnosť zberateľov známkových krajín celého sveta (SSZZK). Zakladajúce valné zhromaždenie SSZZK sa konalo za účasti 34 zberateľov 9. júna 1995 v Bratislave. Vzhľadom k technickému pokroku, keď poštový styk členov s vedením nahradil internet, úmrtiu tajomníka Ota Hradského, česť jeho pamiatke, a pasivite členskej základne došlo v júni 2011 k jej rozpusteniu a nahradeniu Slovenskou spoločnosťou zberateľov známkových území (SSZZÚ) - ASFE Slovakia (ASFE znamená A Stamp From Everywhere, teda jedna známka odvšadiaľ) (okrem iného stále hľadáme vhodný stručný a výstižný názov pre internetové vyhľadávače).


Zakladatelia Slovenskej spoločnosti zberateľov známkových krajín celého sveta (SSZZK)
 
Na dobovej fotografii vidíme časť zakladateľov - tretí sprava tajomník Oto Hradský, štvrtý predseda Miroslav Ňaršík, siedmy predseda odbornej komisie Peter Valdner. Ako hosť zastupoval českých geografilatelistov Jiří Marek, na fotografii prvý sprava, dnešný predseda občianskeho združenia Geophila a autor Filatelistických atlasov.


Dnes funguje SSZZÚ - ASFE Slovakia (ďalej aj ako spoločnosť) ako virtuálny spolok. Jej čestným predsedom je súčasný predseda ZSF Miroslav Ňaršík, odborná komisia pracuje naďalej pod vedením Petra Valdnera, ktorý je súčasne výkonným tajomníkom, novovytvorenú technickú komisiu vedie Vojtech Jankovič, organizačnú komisiu vedie Július Balogh.

Praktickú činnosť vyvíjajú členovia SSZZÚ - ASFE Slovakia naďalej aj ako individuálni členovia združenia zberateľov GEOPHILA, ktorá je nástupcom Geografilatelie, najmä poskytovaním článkov do „Zpravodaja”, známok do aukcií a organizovaním spoločných medzištátnych stretnutí. Po zmenách v združení zberateľov GEOPHILA - redukcia ročného počtu Zpravodajov, diskriminačné členské poplatky pre cudzincov (teda aj členov zo SR) - je snahou SSZZÚ - ASFE Slovakia sprístupniť zbieranie ZZ aj nečlenom združenia zberateľov GEOPHILA. V SSZZÚ - ASFE Slovakia sa neplatia členské poplatky a informácie sú šírené virtuálne prostredníctvom internetu.


Členstvo v SSZZÚ - ASFE Slovakia


Členom SSZZÚ - ASFE Slovakia sa môže stať každý aktívny zberateľ ZZ s prístupom na internet. Členstvo vzniká na základe prihlášky dňom jej schválenia výkonným tajomníkom. Prihláška je na webovej stránke spoločnosti. Pracovnými jazykmi spločnosti sú slovenčina a angličtina. Členstvo je bezplatné.

Člen má práva zúčastňovať sa na spoločných stretnutiach, ponúkať tam prebytky svojich známok, na prístup k prebytkom ZZ, ponúkaným inými členmi a na účasť na všetkých ďalších aktivitách, organizovaných na spoločných stretnutiach.

Člen má právo konzultácií s odbornou komisiou na spoločných stretnutiach a priebežne prostredníctvom elektronickej pošty.

Členstvo v SSZZÚ zaniká pasivitou, t. j. ak sa člen 1 rok od podania prihlášky nezúčastní na spoločnom stretnutí SSZZÚ a ani inak neprejaví svoju aktivitu voči spoločnosti (poskytnutie odborného článku, zorganizovanie stretnutia, ponuka známok, zaslanie chýbenky ZZ, dopyt po známkach a pod.).

Člen môže byť zároveň členom ZSF alebo akejkoľvek inej organizácie.


Prihláška za člena SSZZÚ - ASFE Slovakia


Činnosť SSZZÚ – ASFE Slovakia


Organizačná komisia SSZZÚ - ASFE Slovakia zabezpečuje styk so združením zberateľov GEOPHILA a spoločné členské stretnutia. Už tradične sa stretávame v Bratislave vždy v sobotu v nadväznosti na dátum konania sa Bratislavských zberateľských dní. Po novom od 14.00 hod. Lákadlom, samozrejme okrem stretnutia s priateľmi a poprednými zberateľmi ZZ, je možnosť zakúpiť si odbornú literatúru, ktorú vydáva GEOPHILA.

Technická komisia SSZZÚ - ASFE Slovakia zabezpečuje kontakt so ZSF a prostredníctvom webovej stránky s členskou základňou a verejnosťou.

Odborná komisia SSZZÚ - ASFE Slovakia pripravuje materiály na zverejnenie prostredníctvom portálu www.postoveznamky.sk. Nájdete tu Aktualizovaný zoznam známkových území (ZZ), väčšinu odborných článkov o ZZ publikovaných od roku 1990 v ”Zpravodaji” a Nitrafile neraz aktualizovaných a s novými farebnými prílohami: Známkové územia a teritoriálna filatelia, Prihlášku za člena SSZZÚ - ASFE Slovakia, aktuálne informácie, stanovy, či niektoré užitočné kontakty.

Odborná komisia SSZZÚ - ASFE Slovakia najmä aktualizuje Zoznam 780 známkových zemí, je nápomocná pri vzdelávaní členov a verejnosti v oblasti politickej geografie a geografilatelie formou publikovania odborných článkov, posudzuje predložené známky z pohľadu zaradenia v zozname ZZ, na základe chýbeniek členov posudzuje relatívnu vzácnosť ZZ, eviduje členov a ich chýbenky, spolupracuje so zberateľmi ZZ v zahraničí.

Odborná komisia neposudzuje známky z filatelistického hľadiska, teda ich pravosť, zachovalosť, cenu a identifikáciu podľa čísel známkových katalógov.

PDF logo Zoznam 780 známkových zemí


Články venované problematike zbierania známkových území


Odborné články Známkové územia a teritoriálna filatelia, na ktoré nájdete chronologické prepojenie nižšie, sa dajú rozdeliť do 3 základných okruhov a sú naďalej priebežne dopĺňané. Doteraz platilo pravidlo, že článok sa na web dostával až po uverejnení v ”Zpravodaji”, ale znížením jeho periodicity sa čakacie lehoty na zaradenie stali neúnosnými.

Prvým okruhom sú články o najvzácnejších a najzaujímavejších ZZ a sú určené pre zberateľov ZZ aj širokú verejnosť. Patria sem napríklad ZZ Buchara, Chorezm, Bazilej, Tiflis, Mafeking, Mosquitia, či Marianas espaňolas. Z porovnania chýbeniek vie odborná komisia presne určiť relatívnu vzácnosť ZZ a preto obsah plánovať. Zverejnené budú postupne napr. ZZ BOUVET ØYA a BJØRN ØYA, Britská Kolumbia a Vancouver, Britská okupácia AOI, Cauca, Cordoba, Dungarpur, Francúzska pošta v Jeruzaleme, Idar, Jasdan, Lady McLeod, Mafia, Scind, Shahpura, Victoria Land, Witu, atď.

Druhým okruhom sú články o ZZ, ktoré sa buď nedostali do zoznamu ZZ, alebo ich identifikácia nie je jednoduchá, resp. v katalógoch a filatelistických atlasoch nedostatočná (vysvetlenie nájdete v článku Zbierate ZZ?). Sem patria napríklad Interpostals, Padania, Abu Dhabi, SCADTA, Uhorsko, Čile, Franšízové známky, Zagreb, Nga Khe, Moldavsko, Turecko, Skorenovac, Lemnia, Ugljan, Francúzske pobrežné ostrovy. Odpovede na mnohé otázky tu nájdu aj pokročilí zberatelia ZZ, teritorialisti a čzberatelia miestnych vydaní. Táto skupina článkov je dopĺňaná podľa aktuálnych okolností, zväčša po zistení nedostatočných či nesprávnych informácií v čkatalógoch a čliteratúre. Ak bude dostatočný záujem, teda aktivita členov, publikované budú Slavonski Brod, Travnik, Clipperton island, Šesťdňová vojna, GBLA-Žltá flotila, Generalgouvernement, Precancels, Diredawa, Akpinar, Belgická okupácia DOA, Japonská okupácia Marshallových ostrovov, Shackleton-Rowettova antarktická expedícia, revolučné pretlače 1944-45, USA – poštmajstrovské a lokálne známky, La Union a revolučná Filipínska republika, atď.

Tretím okruhom sú články, reagujúce na aktuálne otázky zbierania ZZ, neraz teoretické, ale najmä praktické. Neustále v nich zdôrazňujeme základnú zásadu = zbierajte čo chcete, ako chcete a utvorte si na základe informácií svoj vlastný zoznam zbieraných známok a chýbenku. Tiež dajte o sebe vedieť. Patria sem Zbierate ZZ?, SpacefillersZberateľ ZZ na dôchodku. Odporúčame prečítanie, aj ak ZZ nezbierate. Ani začať nie je nikdy neskoro.

V článkoch sú neraz používané zahraničné názvy ZZ. Je to preto, aby boli zrozumiteľné i medzinárodne. Ak by napr. miesto Trucial States bola ZZ nazvaná Zmluvné štáty, tak by ju asi nik, okrem slovenských jazykovedcov, identifikovať nevedel. Odstránili sme tým problém, ktorý je spôsobený aj menami v češtine. Veď kto vo svete by hľadal napr. Grécko pod písmenom Ř?

V článkoch niekedy účelovo zobrazujeme viacero poštou prepravench obálok. Nie je to preto, že by sme zbieranie ZZ vo forme celistvostí odporúčali, ale preto, že dokazujú existenciu ZZ, ktorá je v niektorých prípadoch spochybňovaná. Väčšinou ich existenciu spochybňujú zberatelia, ktorým sa ZZ získať nepodarilo a chcú vykázať vyššiu úspešnosť zbierania. Príkladom je Mosquito Provisional.


Články venované problematike známkových území sú usporiadané chronologicky podľa dátumu vzniku, ale mnohé boli, či budú, aktualizované a doplnené o nové informácie a obrázky.


Užitočné kontakty

V prípade, že máte akékoľvek pripomienky k obsahu tejto sekcie, máte nápady na jej ďalšie rozšírenie a doplnenie alebo máte zaujímavé známkové územia, ktoré chcete prezentovať na našich stránkach, neváhajte kontaktovať správcu obsahu sekcie. Taktiež ho môžete kontaktovať, ak potrebujete poradiť alebo máte známkové územia, o ktorých chcete vedieť viac.
Správca obsahu sekcie Známkové územia: Peter Valdner


Publikované: 14. 12. 2016 22:02 Poslať komentár

ASFE Slovakia - Slovenská spoločnosť zberateľov známkových území (SSZZÚ)

ASFE Slovakia - Slovenská spoločnosť zberateľov známkových území (SSZZÚ)
ASFE Slovakia - Slovenská spoločnosť zberateľov známkových území (SSZZÚ)
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Malo by to byť lekárskym tajomstvom, ale aj tak vám to prezradím. My doktori nerobíme nič. Len pomáhame a povzbudzujeme toho lekára vo vás.

(Dr. Albert Schweitzer)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk