Nové a aktualizované články v sekcii Aktuality - Odborné príspevky

Prehľad nových a aktualizovaných článkov v sekcii Aktuality - Odborné príspevky, ktorá je venovaná odborným informáciám pre zberateľov filatelistických materiálov a záujemcov o filateliu a poštové známky

11. 07. 2024

Poštová známka:
100. výročie vzniku Československej republiky

100. výročie vzniku Československej republiky
Deň vydania: 26. 10. 2018
Nominálna hodnota: 1,90 €
Rozmery známky: 44,4 x 27,2 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 6
Počet známok v sérii: 1
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 210000

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky


Textový motív: 10. VÝROČIE VZNIKU / ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY

Obrazový motív: Umelecké stvárnenie fotografie slovenského dievčaťa v kroji, ktorú zhotovil folklorista Karol Plicka

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Igor Piačka

Rytina známky: Doc. akad. mal. Martin Činovský

Upravený tlačový list:

Poštová známka 100. výročie vzniku Československej republiky (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka 100. výročie vzniku Československej republiky (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Poštová známka 100. výročie vzniku Československej republiky (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Slováci a Česi, dva blízke slovanské národy, sa od konca 10. storočia vyvíjali v osobitných štátnych útvaroch, avšak celé toto obdobie sa vzájomne kultúrne ovplyvňovali. Od roku 1526 územia nimi obývané boli súčasťou habsburskej monarchie, avšak s rozdielnym štátoprávnym postavením. Slovensko bolo súčasťou Uhorského kráľovstva (od r. 1000), české krajiny tvorili súčasť habsburského dedičstva v rámci Svätej rímskej ríše národa nemeckého. Od konca 18. storočia v habsburskej ríši postupne narastal národnostný útlak nenemeckých a nemaďarských národností, ktorý vyvrcholil po rakúsko-maďarskom vyrovnaní roku 1867. Snaha vymaniť sa spod národnostného útlaku viedla od konca 19. storočia k prehlbovaniu slovensko-českej spolupráce s cieľom národného oslobodenia oboch národov. Táto snaha vyvrcholila počas prvej svetovej vojny, keď Slováci a Česi najskôr v zahraničí a neskôr aj doma začali bojovať za svoje národné oslobodenie. Pod vedením Čecha T. G. Masaryka a Slováka M. R. Štefánika bola v zahraničí vytvorená Česko-slovenská národná rada a zahraničné vojsko (légie), ktoré presvedčili dohodové mocnosti o účelnosti vytvorenia česko-slovenského štátu. Tento štát bol vyhlásený 28. októbra 1918 v Prahe a Slováci sa k nemu pripojili Deklaráciou slovenského národa 30. októbra 1918. Mierové zmluvy z Versailles z roku 1919 a 1920 nový štát uznali pod názvom Československá republika.

Známka je umeleckým stvárnením fotografie slovenského dievčaťa v kroji, ktorú zhotovil folklorista K. Plicka. Symbolizuje nádej, že nový štát sa stane skutočným domovom oboch národov, čo sa nestalo, lebo štát prestal existovať v rokoch 1939 až 1945 a zanikol roku 1993. Bol však významným dejinným úsekom na ceste k súčasnej Slovenskej republike. Na FDC je budova Tatra banky v Martine, kde bola prijatá Deklarácia slovenského národa. Ozdobná obruba Deklarácie zároveň rámuje túto budovu.


Autor (zdroj) popisu: PhDr. Anton Hrnko, CSc.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov