Nationwide Collectors Bourse in Kosice (Slovakia)

Invitation to the Nationwide collectors bourse in Kosice (Slovakia).

25. 08. 2024

Postage Stamp:
100th Anniversary of the Czechoslovak Republic

100th Anniversary of the Czechoslovak Republic
Date of Issue: 26. 10. 2018
Face value: 1,90 €
Postage stamp dimensions: 44,4 x 27,2 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 6
Stamps in set: 1
Printing technique: Recess printing from flat plates combined with offset
Amount printed: 210000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp issued on the occasion of the100th Anniversary of the Czechoslovak Republic


Text motifs: 10. VÝROČIE VZNIKU / ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY

Pictorial motifs: Umelecké stvárnenie fotografie slovenského dievčaťa v kroji, ktorú zhotovil folklorista Karol Plicka

Postage stamp artwork: akad. mal. Igor Piačka

Postage stamp engraving: akad. mal. Martin Činovský

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp 100th Anniversary of the Czechoslovak Republic (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp 100th Anniversary of the Czechoslovak Republic (Original artwork(s))


Postage Stamp 100th Anniversary of the Czechoslovak Republic (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Slováci a Česi, dva blízke slovanské národy, sa od konca 10. storočia vyvíjali v osobitných štátnych útvaroch, avšak celé toto obdobie sa vzájomne kultúrne ovplyvňovali. Od roku 1526 územia nimi obývané boli súčasťou habsburskej monarchie, avšak s rozdielnym štátoprávnym postavením. Slovensko bolo súčasťou Uhorského kráľovstva (od r. 1000), české krajiny tvorili súčasť habsburského dedičstva v rámci Svätej rímskej ríše národa nemeckého. Od konca 18. storočia v habsburskej ríši postupne narastal národnostný útlak nenemeckých a nemaďarských národností, ktorý vyvrcholil po rakúsko-maďarskom vyrovnaní roku 1867. Snaha vymaniť sa spod národnostného útlaku viedla od konca 19. storočia k prehlbovaniu slovensko-českej spolupráce s cieľom národného oslobodenia oboch národov. Táto snaha vyvrcholila počas prvej svetovej vojny, keď Slováci a Česi najskôr v zahraničí a neskôr aj doma začali bojovať za svoje národné oslobodenie. Pod vedením Čecha T. G. Masaryka a Slováka M. R. Štefánika bola v zahraničí vytvorená Česko-slovenská národná rada a zahraničné vojsko (légie), ktoré presvedčili dohodové mocnosti o účelnosti vytvorenia česko-slovenského štátu. Tento štát bol vyhlásený 28. októbra 1918 v Prahe a Slováci sa k nemu pripojili Deklaráciou slovenského národa 30. októbra 1918. Mierové zmluvy z Versailles z roku 1919 a 1920 nový štát uznali pod názvom Československá republika.

Známka je umeleckým stvárnením fotografie slovenského dievčaťa v kroji, ktorú zhotovil folklorista K. Plicka. Symbolizuje nádej, že nový štát sa stane skutočným domovom oboch národov, čo sa nestalo, lebo štát prestal existovať v rokoch 1939 až 1945 a zanikol roku 1993. Bol však významným dejinným úsekom na ceste k súčasnej Slovenskej republike. Na FDC je budova Tatra banky v Martine, kde bola prijatá Deklarácia slovenského národa. Ozdobná obruba Deklarácie zároveň rámuje túto budovu.


Author (source) of the description: PhDr. Anton Hrnko, CSc.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists