Signed graphic sheet of Rudolf Cigánik - 600th anniversary of the death of Ján Žižka from Trocnov

An extraordinary offer of the author's hand-signed graphic sheet of the academic painter Rudolf Cigánik under the title - who are God's warriors.

19. 04. 2024

Slovak Philatelic Academy

Slovak Philatelic Academy
Author: Hubert Dobál, Vojtech Jankovic
Published: 16. 12. 2016 20:29

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information on the activities and publishing activities of the Slovak Philatelic Academy (SFA).


Slovenská filatelistická akadémia

 

Slovenská filatelistická akadémia (SFA)História a činnosť akadémie


Na návrh špičkových filatelistických odborníkov na Slovensku z oblasti poštovej histórie, ktorí pracujú v tejto oblasti dlhé roky, vzniklo v Plevníku – Drienovom v dňoch 16. a 17. augusta 1997 Slovenské filatelistické vedecké spoločenstvo (SFVS) s 18 zakladajúcimi členmi.

Pri prijatí stanov SFVS sa vychádzalo zo skutočnosti, že na Slovensku chýba filatelistická inštitúcia, ktorá sa zaoberá poštovou históriou regiónu Slovenska. SFVS sa v tom čase zaradilo medzi ostatné európske vedecké filatelistické spoločenstvá a akadémie, aké sú napr. v Maďarsku pod názvom MAFIT, alebo v Nemecku a Rakúsku pod názvom ARGE.

V roku 2008 Slovenské filatelistické vedecké spoločenstvo na svojom zasadnutí v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici za účasti 33 členov prerokovalo a schválilo úpravy Stanov a bol prijatý zjednodušený názov, ktorý znie Slovenská filatelistická akadémia, v skratke SFA, v bežnej reči sa bude používať aj skrátený názov Akadémia.

Členovia Akadémie svojou bádateľskou prácou rozširujú poznatky poštovej a filatelistickej histórie, napomáhajú iným pri bádateľskej činnosti tohto odboru, sústreďujú informácie a výsledky práce poskytujú filatelistickej i nefilatelistickej verejnosti. Akadémia udržiava a rozvíja partnerské vzťahy s podobnými spoločenstvami v zahraničí. Spolupracuje s filatelistickými zväzmi, inštitúciami, Slovenskou poštou š. p. a jej orgánmi, s múzeami, archívmi a rôznymi ďalšími vedeckými inštitúciami. Postupne počet členov Akadémia narastá a v súčasnosti Akadémia má okolo 65 členov.

Každoročne sa konajú stretnutia Akadémie v Banskej Bystrici v Poštovom múzeu za účasti približne 30 členov a pozvaných hostí.


Vedenie Slovenskej filatelistickej akadémie (SFA)


Na zasadnutí v roku 2013 boli na funkčné obdobie 2014 - 2018 zvolení nasledujúci funkcionári a zástupcovia Slovenskej filatelistickej akadémie (SFA):

Predseda Michal Kiššimon
1. podpredseda Ing. Ján Marenčík
2. podpredseda Ing. Mirko Bachratý
Tajomník Ľubomír Adamčiak
Hospodár Hubert Dobál
Členovia Dr. Otto Gáťa
  Jozef Korený
  Ing. Vladimír Mrva
  MVDr. Jozef Máj
Revízor MUDr. Juraj Pálka

Podmienky členstva v Slovenskej filatelistickej akadémii (SFA)


Členom akadémie môže byť domáci, alebo zahraničný filatelistický bádateľ. Domácim členom môže byť filatelista, alebo sympatizant, ktorý na vysokej úrovni rozvíja svoju odbornosť a výsledky svojej práce publikuje prednáškami, vystavovateľskou činnosťou, alebo inou filatelistickou činnosťou prispieva k poznatkom výskumu a má uznanie odbornej verejnosti.

Prijatý člen je povinný podľa možnosti do jedného roka predniesť vstupnú prednášku. Zahraničný člen môže text svojej prednášky zaslať i písomnou formou, ktorá môže byť prednesená v jeho neprítomnosti.


Publikácie Slovenskej filatelistickej akadémie (SFA)


Slovenská filatelistická akadémia vydáva odborné publikácie svojich členov vo forme tzv. Filatelistických štúdií. Doteraz vyšli nasledujúce publikácie:


Edícia Filatelistické štúdie:

Slovenská filatelistická akadémia okrem združovania filatelistických odborníkov uskutočňuje aj publikačnú činnosť. Ešte pod pôvodným názvom Slovenské filatelistické spoločenstvo zastrešila svoju prvú publikáciu, ktorú vydal autor I. Tvrdý vo vlastnom náklade.

Ivan Tvrdý: Historický vývoj názvov poštových služobní na Slovensku, ??, ?? ks. , ?? €.
ISBN: 978–80–969663–3–2
Ivan Tvrdý: Historický vývoj názvov poštových služobní na Slovensku

Nasledovala edícia Filatelistické štúdie (FŠ). Jej cieľom bolo zverejňovať vstupné prednášky členov SFA. Ako vyplýva zo stanov, každý novoprijatý člen je povinný do jedného roka predniesť vstupnú prednášku na tému svojho bádania. Aby tieto poznatky nezapadli do zabudnutia, bola založená táto edícia. Za redaktora edície bol ustanovený I. Tvrdý. V tejto časti boli vydané tieto prednášky:

Filatelistická štúdia č. 1
Ivan Tvrdý: Katalóg uhorských R-nálepiek slovenských pôšt 1890 - 1920, 2009, 60 ks. + nová dotlač, 8,00 €.

FŠ 1 obsahuje typológiu uhorských R-nálepiek (RN) používaných slovenskými poštami v období 1990 – 1920, katalógový zoznam doteraz evidovaných RN a abecedný zoznam všetkých slovenských pôšt a poštovní z uvedeného obdobia.

Ivan Tvrdý: Katalóg uhorských R-nálepiek slovenských pôšt 1890 - 1920

Filatelistická štúdia č. 2
Jozef Korený: História poštovníctva v Trenčíne a okolí, 2010, 60 ks, cena 5,00 €.

FŠ 2 je vlastne kompilácia starších prác autora zverejnených v málo dostupných, alebo nedostupných publikáciách (výstavné katalógy, monografie miest a obcí).

Jozef Korený: História poštovníctva v Trenčíne a okolí

Filatelistická štúdia č. 3
Ing. Ján Maniaček, st.: Príležitostné a propagačné strojové pečiatky a odtlačky výplatných strojov nitianskych pôšt 1932 - 2002, 2011, 60 ks, cena 2,00 €.

FŠ 3 je pokračovaním práce uverejnenej v zborníku Poštová história Nitry po názvom Príležitostné ručné pečiatky nitrianskych pôšt.

Ing. Ján Maniaček, st.: Príležitostné a propagačné strojové pečiatky a odtlačky výplatných strojov nitianskych pôšt 1932 - 2002

Filatelistická štúdia č. 4
Ing. Ivan Leiš: Výplatní otisky firem a institucí z území Slovenska 1946 - 1992, 2011, 60 ks, cena 2,00 €.

FŠ 4 tvorí obsah vstupnej prednášky autora. Uvedené obdobie je spracované typologicky podľa jednotlivých sústav výplatných strojov a popis charakteristík ich odtlačkov.

Ing. Ivan Leiš: Výplatní otisky firem a institucí z území Slovenska 1946 - 1992

Filatelistická štúdia č. 5
Ing. Ivan Leiš: Katalog výplatních otisku. Slovenské výplatní otisky 1946 - 1992, 30 ks + nová dotlač, cena 3,00 €.

FŠ 5 nadväzuje na FŠ 4 a obsahuje katalógový zoznam jednotlivých odtlačkov v abecednom usporiadaní podľa dohliadacích pôšt a následne podľa užívateľov.

Ing. Ivan Leiš: Katalog výplatních otisku z území Slovenska 1946 - 1992

Filatelistická štúdia č. 6
Michal Kiššimon: Etapné propagačné strojové poštové pečiatky na Slovensku 1930 – 1944, 2012, 60 ks, cena 5,00 €.

FŠ 6 tvorí katalógový zoznam s ilustráciami tzv. turnusových strojových propagačných pečiatok typu ROTORAŽEC v období 1930 – 1944 slovenských pôšt.
ISBN: 978 – 80 – 971051 – 1 – 2.

M. Kiššimon: Etapné propagačné strojové poštové pečiatky na Slovensku 1930 – 1944

Prvých šesť zväzkov bolo viazaných na drôt čo nebolo moc praktické najmä pri obsiahlejšom obsahu. Od FŠ 6 majú všetky zväzky ISBN a preto sa zmenil aj ich zhľad, aby nepripomínali časopis.

Filatelistická štúdia č. 7
Michal Kiššimon: Propagačné strojové pečiatky (rotoražec) pôšt na Slovensku 1921 - 1944, 2013, ?? ks., cena 5,00 €.

FŠ 7 je katalógový zoznam všetkých strojových propagačných pečiatok typu ROTORAŽEC slovenských pôšt v období 1921 – 1944.
ISBN: 978 – 80 – 971051 – 2 – 9.

M. Kiššimon: Propagačné strojové pečiatky (rotoražec) pôšt na Slovensku 1921 - 1944

Filatelistická štúdia č. 8
Dr. Juraj Pálka: Doteraz neznáme predznámkové poštové pečiatky Uhorska, 2012, 60 ks, cena 8,00 €.

FŠ 8 je prvý plnofarebný zväzok. Sú v ňom zobrazené a popísané novoobjavené predznámkové pečiatky a ich prípadné farebné varianty.
ISBN: 978 – 80 – 971051 – 3 – 6.

Dr. J. Pálka: Doteraz neznáme predznámkové poštové pečiatky Uhorska

Filatelistická štúdia č. 9
Ján Soľava: Poštovníctvo na Hornej Nitre, 2013, ?? ks, cena 3,00 €.

FŠ 9 je ďalšia vstupná prednáška. Popisuje históriu horného Ponitria z filatelistického pohľadu.
ISBN: 978 – 80 – 971051 – 4 – 3

J. Soľava: Poštovníctvo na Hornej Nitre

Od FŠ 10 sa vzhľad znovu mení a nadobúda profesionálny charakter pri štandardnom obsahu. Hlavnou náplňou zostávajú vstupné prednášky do SFA. Do vydávania vstupujú i subjekty mimo SFA.

Filatelistická štúdia č. 10
Ing. Ladislav Mužinský, Alexander Urminský: Piešťany v zrkadle poštovej histórie (1. časť), 2012, 60 ks, cena 5,00 €.

FŠ 10 je vstupná prednáška spoluautora Ing. Ladislava Mušinského. Prácu autori rozdelili do dvoch zväzkov. V prvom je historický prierez vývoja pôšt v Piešťanoch a okolitých obciach. Zväzok je súčasne VI. zv. Bibliotheca Pescana.
ISBN: 978 – 80 – 971217 – 7 – 8

Ing. L. Mužinský, A. Urminský: Piešťany v zrkadle poštovej histórie (1. časť)

Filatelistická štúdia č. 11
Alexander Urminský, Ing. Ladislav Mužinský: Piešťany v zrkadle poštovej histórie (2. časť), ??, ?? ks, cena ?? €.

FŠ 11 nadväzuje na FŠ 10 prináša poštovú históriu uvedených pôšt cez filatelistický materiál. Súčasne VII. zv. Bibliotheca Pescana.
ISBN: 978 – 80 – 971217 – 7 – 8

A. Urminský, Ing. L. Mužinský: Piešťany v zrkadle poštovej histórie (2. časť)

Filatelistická štúdia č. 12
Michal Kiššimon: Propagačné strojové pečiatky po roku 1946 (rotoražec), 2014, ?? ks., cena ?? €.

FŠ 12 pokračujú v katalogizovaní strojových propagačných pečiatok typu ROTORAŽEC po roku 1946 až do ich zániku a výmenou za modernejšie stroje.
ISBN: 978 – 80 – 971051 – 6 -7

M. Kiššimon: Propagačné strojové pečiatky po roku 1946 (rotoražec)


Mimo edície:

Ivan Tvrdý: Pamätnica k 15. výročiu založenia Slovenskej filatelistickej akadémie, 2012, 100 ks, cena 5,00 €

K 15. výročiu založenia SFA bola vydaná Pamätnica, ktorá mapuje pätnásť rokov trvania. Okrem spomienok obsahuje aj prierez výsledkov jednotlivých členov Akadémie ako i jej stanovy a zoznam všetkých doterajších (aj už zosnulých) členov.


Štátne vedecké knižnice v Bratislave a Banskej Bystrici a tiež ine knižnice na Slovensku si už doplnili svoj knižný fond o naše FŠ. Keďže sme nezisková spoločenská organizácia organizácia a nemáme účet v žiadnom peňažnom ústave kvôli vysokým poplatkom, príjem realizujeme príjmovým dokladom a potom vkladom na vkladnú knižku, takže faktúru neakceptujeme. V prípade záujmu o doplnenie Vášho knižného fondu o naše FŠ Vám môžeme FŠ dodať osobne alebo poštou.


Objednávky filatelistickej literatúry SFA osobne, emailom alebo poštou priamo u zástupcu SFA:

Ivan Tvrdý
Čs. armády 60
920 01 Hlohovec 1
email: itvrdy@centrum.sk


Poštové materialy Slovenskej filatelistickej akadémie (SFA)


Slovenská filatelistická akadémia iniciovala vydanie viacerých poštových materiálov, ktorými propaguje svoju činnosť. Doteraz vyšli nasledujúce poštové materiály:


Príležitostné poštové pečiatky


Poštové lístky s prítlačou


Personalizované upravené tlačové listy (UTL)


V prípade záujmu o kúpu poštových materiálov kontaktujte zodpovedného zástpcu SFA:

Hubert Dobál
Buzulucká 17
040 22 Košice 22
email: hubert@internetkosice.sk


Kontaktná adresa Slovenskej filatelistickej akadémie (SFA)


V prípade záujmu o členstvo alebo o získanie akýchkoľvek informácií o činnosti a pôsobení Akadémie píšte na adresu:

Slovenská filatelistická akadémia (SFA)
Južná trieda 15
040 01 Košice
Author: Hubert Dobál, Vojtech Jankovic

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists