The 80th anniversary of the Carpathian-Duklian operation

Commemorative postage stamp issued on the occasion of the 80th anniversary of the Carpathian-Duklian operation.

28. 08. 2024

Metermarks

Metermarks
Author: Vojtech Jankovič
Published: 17. 01. 2011 16:17

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Metermarks - basic concepts, short history and basics of metermarks collection


Od konca 19. storočia s rastúcim počtom poštových zásielok nasadzujú poštové správy do prevádzky výplatné stroje, ktoré zjednodušujú vyplácanie poštových zásielok a ich ďalšie spracovanie. Prejavom vyplatenia poštovej zásielky výplatným strojom je natlačená alebo nalepená graficko-textová informácia, ktorej zjednodušene hovoríme odtlačok výplatného stroja, skrátene OVS. OVS zvyčajne obsahuje základnú identifikáciu: krajina, výška poštovného, podávacia, resp. dohliadacia pošta, dátum podania, poradové číslo odtlačku, označenie druhu zásielky, číslo alebo označenie výplatného stroja, u starších výplatných strojov číslo povolenia, prípadne ďalšie informácie. A veľmi často aj identifikačné (a niekedy aj propagačné) informácie o oprávnenom užívateľovi výplatného stroja alebo reklamné informácie zadávateľa reklamy.

OVS Slovensko BRATISLAVA 1

Podrobnejšie vysvetlenie základných pojmov a terminológie pre zberateľov odtlačkov výplatných strojov nájdete v časti Základné pojmy a terminológia. Základné informácie o histórii nasadzovania a vývoji výplatných strojov nájdete v časti História a vývoj.


Zbieranie odtlačkov výplatných strojov


Po istom čase sa stali výplatné stroje a ich odtlačky, ako každá iná oblasť poštových služieb, predmetom štúdia zberateľov. Pretože používanie výplatných strojov patrí priamo do prevádzky poštových služieb (a ich postupnej mechanizácie a automatizácie), zbieranie OVS primárne radíme do oblasti filatelie známej ako poštová história. Zberatelia sa sústreďujú na typológiu výplatných strojov so zameraním na zbieranie OVS podľa krajín, miest a jednotlivých pôšt, podľa typov výplatných strojov, podľa typov používateľov výplatných strojov, podľa spôsobu prepravy a s tým súvisiacou výškou poštovného a tiež podľa časových a tarifných období, počas ktorých boli výplatné stroje v prevádzke.

V poslednom období sa k takémuto poštovo-historickému pohľadu na zbieranie odtlačkov výplatných strojov pridáva aj tematický pohľad, keď sa študujú tematické súvislosti OVS - najmä firemné OVS nesú bohaté tematické informácie, ktoré sa dajú v širokej miere využiť v tematických zbierkach a exponátoch. Napríklad oblasť pôsobenia firmy používajúcej výplatný stroj, textová alebo obrazová informácia vo firemnej alebo propagačnej vložke, príležitosť používania propagačnej vložky vo výplatnom stroji a podobne.

Systematické štúdium a zbieranie OVS je nemysliteľné bez vzájomnej komunikácie a výmeny informácií a materiálov medzi zberateľmi, preto vznikli spoločnosti, kluby a spolky, prípadne internetové stránky a blogy, ktoré sa zbieraniu OVS venujú. Medzi najvýznamnejšie spolky a spoločnosti s ľahko dostupnými internetovými stránkami patria:

Ďalšie informačné zdroje venované OVS jednotlivých krajín (webstránky, blogy, fóra):

Vystavovanie odtlačkov výplatných strojov a filatelistické exponáty


Z vyššie uvedeného vyplýva, že s OVS sa na filatelistických výstavách môžeme najčastejšie stretnúť v poštovo-historických exponátoch a čím ďalej tým častejšie sa objavujú aj v exponátoch tematických. Použitie v iných typoch exponátov je skôr sporadické.

Ukážky filatelistických exponátov čiastočne alebo úplne venovaných odtlačkom výplatných strojov:


Virtuálna filatelistická výstava EXPONET


Ukážky filatelistických exponátov čiastočne alebo úplne venovaných odtlačkom výplatných strojov na EXPONETe (Virtuálna filatelistická výstava EXPONET - www.exponet.info):

Prehľad všetkých exponátov venovaných výplatným odtlačkom na Virtuálnej filatelistickej výstave www.exponet.info nájdete na stránke: Výběr exponátů podle oborového zařazení - Otisky výplatních strojků.


Portál exponátov Zväzu nemeckých filatelistov BDPh e.V.


Ukážky filatelistických exponátov čiastočne alebo úplne venovaných odtlačkom výplatných strojov na BDPh (Das Exponatportal des BDPh e.V.):Zbieranie odtlačkov výplatných strojov na Slovensku


Zbieranie OVS na Slovensku nemá takú bohatú tradíciu ako v Čechách, venujú sa mu zväčša jednotlivci napojení na zberateľské centrá v Českej republike a v zahraničí. Preto neprekvapí, že pre zberateľov slovenských OVS boli až donedávna jediným zdrojom informácií prehľady a katalógy československých OVS bez špeciálneho zamerania na slovenské OVS. V poslednom období začalo vznikať zoskupenie skúsených zberateľov pri slovenskej odbornej sekcii PERFINY a zbieraniu OVS sa systematicky začala venovať aj Slovenská filatelistická akadémia (SFA) (predtým Slovenské filatelistické vedecké spoločenstvo), ktorá vydala niekoľko špecializovaných príručiek a katalógov zameraných na slovenské odtlačky výplatných strojov.

Zbieranie odtlačkov výplatných odtlačkov z územia Slovenska je rozdelené na nasledujúce časti:

 • Slovenské odtlačky výplatných strojov 1926 - 1939 (ČESKOSLOVENSKO)
 • Slovenské odtlačky výplatných strojov 1939 - 1945 (SLOVENSKO)
 • Slovenské odtlačky výplatných strojov 1945 - cca 1948 (tzv. motýlikové obdobie) (ČESKOSLOVENSKO)
 • Slovenské odtlačky výplatných strojov cca 1948 - 1992/1993 (tzv. pseudoznámkové obdobie) (ČESKOSLOVENSKO)
 • Slovenské odtlačky výplatných strojov od roku 1993 po súčasnosť (SLOVENSKO)


Odborná literatúra, články a internetové zdroje informáciíVšeobecné internetové zdroje venované odtlačkom výplatných strojov
Odborné filatelistické časopisy, bulletiny a spravodajcovia
Tlačené katalógy, odborné štúdie a monografie


Každá filatelisticky vyspelá krajina ma spracovaný aspoň evidenčný, v niektorých prípadoch aj ilustrovaný, katalóg odtlačkov výplatných strojov. Pretože zbieranie OVS nepatri medzi komerčne atraktívne oblasti filatelie, katalógy OVS nevydávajú vydavateľské firmy, ale väčšinou len záujmové spolky a spoločnosti. Nevýhodou je, že záujemca o katalóg sa musí stat členom spoločnosti (čo ale prináša aj rad výhod); výhodou je, že takéto katalógy sú väčšinou spracované veľmi kvalitne a na ich skvalitňovaní sa neustále pracuje.

Svetové OVS:

 • P. Gidófalvy, A. Hodobay: Gépi bérmentsítés Magyarorszagon I. Francotyp bélyegzések (1928-1987), 2014.
 • Handbook of Japanese Meter Stamps (Nihon no mētā sutanpu handobukku), Meter Stamp Unit of the Japan Philatelic Society, Inc. (comp.), Tokyo: Japan Philatelic Society, Inc. (japonsky), b/w, s/c, 87pp., 1987 (obsahuje ukážky odtlačkov výplatných strojov)
Gépi bérmentsítés Magyarorszagon I. Francotyp bélyegzések (1928-1987)

Československé, české a slovenské OVS:

 • M. Bouška, I. Leiš: Katalog výplatních otisků z území Československa 1926-39, FILATELIE, 6/1979 - 21/1979.
 • M. Bouška, I. Leiš: Katalog výplatních otisků z území Československa 1948-48 (s výplatním razítkem tvaru motýlka), FILATELIE, 24/1982 - 18/1983.
 • I. Leiš: Výplatní otisky (Příručka), Parha, 1991.
 • J. Marenčík: Katalóg odtlačkov výplatných strojov SLOVENSKO 1939 - 1945, Košice, 2008.
 • I. Leiš: Výplatní otisky firem a institucí z území Slovenska 1946 - 1992, SFA, 2011.
 • I. Leiš: Katalog výplatních otisků. Slovenské výplatní otisky 1946 - 1992, SFA, 2011.
 • I. Tvrdý: Odtlačky slovenských výplatných strojov 1993 - 2008, SFA, 2015.
Katalog výplatních otisku z území Československa 1926-39   Katalog výplatních otisku z území Československa 1948-48   Katalóg odtlačkov výplatných strojov Slovensko 1939 - 1945

Výplatní otisky firem a institucí z území Slovenska 1946 - 1992   Katalog výplatních otisku. Slovenské výplatní otisky 1946 - 1992   Odtlačky slovenských výplatných strojov 1993 - 2008


Odborné články


Svetové OVS:

Československé, české a slovenské OVS:

Momentálne obsahovo najvýznamnejšia je všeobecná klubová stránka KF 00-15 Praha, ktorá poskytuje množstvo informácií o OVS na bývalom československom a terajšom českom území, a teda nielen okrajovo aj na slovenskom území.Literatúra a odborné články venované tematickému zbieraniu odtlačkov výplatných strojov


Odtlačky výplatných strojov v námetových zbierkach a exponátoch
V prípade, že máte akékoľvek pripomienky k obsahu tejto sekcie, máte nápady na jej ďalšie rozšírenie a doplnenie alebo máte zaujímavé odtlačky výplatných strojov, ktoré chcete prezentovať na našich stránkach, neváhajte kontaktovať správcu obsahu sekcie. Taktiež ho môžete kontaktovať, ak potrebujete poradiť alebo máte odtlačky výplatných strojov, o ktorých chcete vedieť viac.
Správca sekcie Odtlačky výplatných strojov: Vojtech Jankovič
Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists