Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
 • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Looking for postage meter marks of the Slovak Olympic Committee

Metermarks

Metermarks

Metermarks


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Odtlačky výplatných strojov (OVS) - úvod k zbieraniu OVS.


Od konca 19. storočia s rastúcim počtom poštových zásielok nasadzujú poštové správy do prevádzky výplatné stroje, ktoré zjednodušujú vyplácanie poštových zásielok a ich ďalšie spracovanie. Prejavom vyplatenia poštovej zásielky výplatným strojom je natlačená alebo nalepená graficko-textová informácia, ktorej zjednodušene hovoríme odtlačok výplatného stroja, skrátene OVS. OVS zvyčajne obsahuje základnú identifikáciu: krajina, výška poštovného, podávacia, resp. dohliadacia pošta, dátum podania, poradové číslo odtlačku, označenie druhu zásielky, číslo alebo označenie výplatného stroja, u starších výplatných strojov číslo povolenia, prípadne ďalšie informácie. A veľmi často aj identifikačné (a niekedy aj propagačné) informácie o oprávnenom užívateľovi výplatného stroja alebo reklamné informácie zadávateľa reklamy.

OVS Slovensko BRATISLAVA 1

Podrobnejšie vysvetlenie základných pojmov a terminológie pre zberateľov odtlačkov výplatných strojov nájdete v časti Základné pojmy a terminológia. Základné informácie o histórii nasadzovania a vývoji výplatných strojov nájdete v časti História a vývoj.


Zbieranie odtlačkov výplatných strojov


Po istom čase sa stali výplatné stroje a ich odtlačky, ako každá iná oblasť poštových služieb, predmetom štúdia zberateľov. Pretože používanie výplatných strojov patrí priamo do prevádzky poštových služieb (a ich postupnej mechanizácie a automatizácie), zbieranie OVS primárne radíme do oblasti filatelie známej ako poštová história. Zberatelia sa sústreďujú na typológiu výplatných strojov so zameraním na zbieranie OVS podľa krajín, miest a jednotlivých pôšt, podľa typov výplatných strojov, podľa typov používateľov výplatných strojov, podľa spôsobu prepravy a s tým súvisiacou výškou poštovného a tiež podľa časových a tarifných období, počas ktorých boli výplatné stroje v prevádzke.

V poslednom období sa k takémuto poštovo-historickému pohľadu na zbieranie odtlačkov výplatných strojov pridáva aj tematický pohľad, keď sa študujú tematické súvislosti OVS - najmä firemné OVS nesú bohaté tematické informácie, ktoré sa dajú v širokej miere využiť v tematických zbierkach a exponátoch. Napríklad oblasť pôsobenia firmy používajúcej výplatný stroj, textová alebo obrazová informácia vo firemnej alebo propagačnej vložke, príležitosť používania propagačnej vložky vo výplatnom stroji a podobne.

Systematické štúdium a zbieranie OVS je nemysliteľné bez vzájomnej komunikácie a výmeny informácií a materiálov medzi zberateľmi, preto vznikli spoločnosti, kluby a spolky, prípadne internetové stránky a blogy, ktoré sa zbieraniu OVS venujú. Medzi najvýznamnejšie spolky a spoločnosti s ľahko dostupnými internetovými stránkami patria:

Ďalšie informačné zdroje venované OVS jednotlivých krajín (webstránky, blogy, fóra):

Vystavovanie odtlačkov výplatných strojov a filatelistické exponáty


Z vyššie uvedeného vyplýva, že s OVS sa na filatelistických výstavách môžeme najčastejšie stretnúť v poštovo-historických exponátoch a čím ďalej tým častejšie sa objavujú aj v exponátoch tematických. Použitie v iných typoch exponátov je skôr sporadické.

Ukážky filatelistických exponátov čiastočne alebo úplne venovaných odtlačkom výplatných strojov:


Virtuálna filatelistická výstava EXPONET


Ukážky filatelistických exponátov čiastočne alebo úplne venovaných odtlačkom výplatných strojov na EXPONETe (Virtuálna filatelistická výstava EXPONET - www.exponet.info):

Prehľad všetkých exponátov venovaných výplatným odtlačkom na Virtuálnej filatelistickej výstave www.exponet.info nájdete na stránke: Výběr exponátů podle oborového zařazení - Otisky výplatních strojků.


Portál exponátov Zväzu nemeckých filatelistov BDPh e.V.


Ukážky filatelistických exponátov čiastočne alebo úplne venovaných odtlačkom výplatných strojov na BDPh (Das Exponatportal des BDPh e.V.):Zbieranie odtlačkov výplatných strojov na Slovensku


Zbieranie OVS na Slovensku nemá takú bohatú tradíciu ako v Čechách, venujú sa mu zväčša jednotlivci napojení na zberateľské centrá v Českej republike a v zahraničí. Preto neprekvapí, že pre zberateľov slovenských OVS boli až donedávna jediným zdrojom informácií prehľady a katalógy československých OVS bez špeciálneho zamerania na slovenské OVS. V poslednom období začalo vznikať zoskupenie skúsených zberateľov pri slovenskej odbornej sekcii PERFINY a zbieraniu OVS sa systematicky začala venovať aj Slovenská filatelistická akadémia (SFA) (predtým Slovenské filatelistické vedecké spoločenstvo), ktorá vydala niekoľko špecializovaných príručiek a katalógov zameraných na slovenské odtlačky výplatných strojov.

Zbieranie odtlačkov výplatných odtlačkov z územia Slovenska je rozdelené na nasledujúce časti:

 • Slovenské odtlačky výplatných strojov 1926 - 1939 (ČESKOSLOVENSKO)
 • Slovenské odtlačky výplatných strojov 1939 - 1945 (SLOVENSKO)
 • Slovenské odtlačky výplatných strojov 1945 - cca 1948 (tzv. motýlikové obdobie) (ČESKOSLOVENSKO)
 • Slovenské odtlačky výplatných strojov cca 1948 - 1992/1993 (tzv. pseudoznámkové obdobie) (ČESKOSLOVENSKO)
 • Slovenské odtlačky výplatných strojov od roku 1993 po súčasnosť (SLOVENSKO)


Odborná literatúra, články a internetové zdroje informáciíVšeobecné internetové zdroje venované odtlačkom výplatných strojov
Odborné filatelistické časopisy, bulletiny a spravodajcovia
Tlačené katalógy, odborné štúdie a monografie


Každá filatelisticky vyspelá krajina ma spracovaný aspoň evidenčný, v niektorých prípadoch aj ilustrovaný, katalóg odtlačkov výplatných strojov. Pretože zbieranie OVS nepatri medzi komerčne atraktívne oblasti filatelie, katalógy OVS nevydávajú vydavateľské firmy, ale väčšinou len záujmové spolky a spoločnosti. Nevýhodou je, že záujemca o katalóg sa musí stat členom spoločnosti (čo ale prináša aj rad výhod); výhodou je, že takéto katalógy sú väčšinou spracované veľmi kvalitne a na ich skvalitňovaní sa neustále pracuje.

Svetové OVS:

 • P. Gidófalvy, A. Hodobay: Gépi bérmentsítés Magyarorszagon I. Francotyp bélyegzések (1928-1987), 2014.
 • Handbook of Japanese Meter Stamps (Nihon no mētā sutanpu handobukku), Meter Stamp Unit of the Japan Philatelic Society, Inc. (comp.), Tokyo: Japan Philatelic Society, Inc. (japonsky), b/w, s/c, 87pp., 1987 (obsahuje ukážky odtlačkov výplatných strojov)
Gépi bérmentsítés Magyarorszagon I. Francotyp bélyegzések (1928-1987)

Československé, české a slovenské OVS:

 • M. Bouška, I. Leiš: Katalog výplatních otisků z území Československa 1926-39, FILATELIE, 6/1979 - 21/1979.
 • M. Bouška, I. Leiš: Katalog výplatních otisků z území Československa 1948-48 (s výplatním razítkem tvaru motýlka), FILATELIE, 24/1982 - 18/1983.
 • I. Leiš: Výplatní otisky (Příručka), Parha, 1991.
 • J. Marenčík: Katalóg odtlačkov výplatných strojov SLOVENSKO 1939 - 1945, Košice, 2008.
 • I. Leiš: Výplatní otisky firem a institucí z území Slovenska 1946 - 1992, SFA, 2011.
 • I. Leiš: Katalog výplatních otisků. Slovenské výplatní otisky 1946 - 1992, SFA, 2011.
 • I. Tvrdý: Odtlačky slovenských výplatných strojov 1993 - 2008, SFA, 2015.
Katalog výplatních otisku z území Československa 1926-39   Katalog výplatních otisku z území Československa 1948-48   Katalóg odtlačkov výplatných strojov Slovensko 1939 - 1945

Výplatní otisky firem a institucí z území Slovenska 1946 - 1992   Katalog výplatních otisku. Slovenské výplatní otisky 1946 - 1992   Odtlačky slovenských výplatných strojov 1993 - 2008


Odborné články


Svetové OVS:

Československé, české a slovenské OVS:

Momentálne obsahovo najvýznamnejšia je všeobecná klubová stránka KF 00-15 Praha, ktorá poskytuje množstvo informácií o OVS na bývalom československom a terajšom českom území, a teda nielen okrajovo aj na slovenskom území.Literatúra a odborné články venované tematickému zbieraniu odtlačkov výplatných strojov


Odtlačky výplatných strojov v námetových zbierkach a exponátoch
V prípade, že máte akékoľvek pripomienky k obsahu tejto sekcie, máte nápady na jej ďalšie rozšírenie a doplnenie alebo máte zaujímavé odtlačky výplatných strojov, ktoré chcete prezentovať na našich stránkach, neváhajte kontaktovať správcu obsahu sekcie. Taktiež ho môžete kontaktovať, ak potrebujete poradiť alebo máte odtlačky výplatných strojov, o ktorých chcete vedieť viac.
Správca sekcie Odtlačky výplatných strojov: Vojtech JankovičRelated articles (1):

Time series of meter marks Východoslovenské železiarne / VSŽ / STEEL / U. S. STEEL KošiceTime series of meter marks Východoslovenské železiarne / VSŽ / STEEL / U. S. STEEL Košice

Related announcements (1):

Recent news and new materials in the section METERMARKSRecent news and new materials in the section METERMARKSAuthor: Vojtech Jankovič
Published: 17. 01. 2011 16:17 Post a comment

Metermarks

Metermarks
Metermarks
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Žiadny cieľ nie je taký vysoký, aby ospravedlnil nečestné metódy.

(Albert Einstein)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.