Inauguration of the postage stamp Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775)

Occasional postmark used in Nitra on the occasion of the inauguration of the postage stamp Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775) - 300th birth anniversary.

26. 07. 2024

Philatelic terminology dictionary

Philatelic terminology dictionary
Author: Vojtech Jankovič
Published: 17. 01. 2011 16:29

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Philatelic terminology dictionary - introduction


Zberatelia známok majú vlastný jazyk, ktorý sa začiatočníkovi môže zdať nejasný. V slovníčku uvádzame najčastejšie používané pojmy. Odkazy na výrazy z tohto slovníčka sú vyznačené polotučne kurzívou.

Adresná (novinová) páska Papierová páska, do ktorej sa vložia zasielané alebo doposielané noviny (časopisy) a na ktorú sa napíše predplatiteľova adresa.

Aerogram Špeciálny druh zálepkového hárka spravidla s natlačenou známkou na špeciálnej tenkej blankete prednostne dopravovanej letecky.

Airgraf Špeciálny typ zásielky z druhej svetovej vojny používaný britskou armádou. Správa sa napísala na zvláštny formulár, potom preniesla na mikrofilm a letecky prepravila. V mieste spracovania sa mikrofilm vyvolal, zväčšil a doručil adresátovi. Armáda USA používala analogický systém nazývaný V-mail.

Centrovanie (stredovanie) známky Jedno z kritérií kvality poštovej známky. Známka, ktorej obraz má rovnaké vzdialenosti od perforácie, resp. neperforovaných okrajov, sa nazýva dobre centrovaná (vystredovaná). Naopak, pri silno nevycentrovaných (decentrovaných) známkach perforácia (alebo strih nožnicami pri neperforovanej známke) zachádza na jednej či viacerých stranách do obrazu známky.

Cenzúrna, resp. colná pečiatka Pečiatka označujúca úradné otvorenie zásielky cenzúrnymi, resp. colnými orgánmi.

Delená známka Známka, ktorá mala provizórny charakter a používala sa pri nedostatku určitých hodnôt rozstrihnutím platnej poštovej známky (napr. na polovicu rozstrihnutá známka na úhradu polovičnej nominálnej hodnoty). Delenie môže byť vodorovné, zvislé alebo diagonálne.

Denná poštová pečiatka Pečiatka potvrdzujúca prijatie zásielky na prepravu poštou. Slúži na znehodnotenie známky (ceniny); môže ju používať len pošta.

Doplatná známka Známka na úhradu poštových poplatkov až po vykonaní poštového úkonu, najčastejšie na výber doplatného za nesprávne vyplatené zásielky (často vrátane pokuty). Uhrádzali sa ňou aj iné poplatky súvisiace s poštovou prepravou (poplatky výplatného adresátom, poplatky vyclievacej pošte, poplatky za vrátenie zásielky v prípade neznámeho adresáta a pod.).

Dosková chyba Odlišnosť v kresbe známky na konkrétnom známkovom poli v hárku v dôsledku chyby tlačovej dosky (formy). Ak sa vyskytuje pravidelne v celom náklade alebo jeho identifikovanej časti, hovoríme o typickej doskovej chybe, ak náhodne, o náhodnej doskovej chybe. Typické doskové chyby umožňujú rekonštruovať tlačovú dosku.

Dosková značka Číslica, písmeno, symbol, ornament, bod a pod., ktorými boli zámerne označené tlačové formy (dosky) alebo ich časti, aby sa dali navzájom odlíšiť.

Dotlač Dodatočná tlač známok z pôvodných tlačových foriem po ukončení tlače pôvodnej emisie. Dotlač sa dá často odlíšiť podľa rozdielov v papieri (hrúbka, kvalita, luminiscencia, priesvitka), lepe alebo použitej farbe.

Emisia Ucelený rad známok vydaných oprávneným vydavateľom poštových známok, spojených navzájom napr. spoločným dátumom vydania, námetom alebo účelom. Vydávanie známok do obehu sa môže realizovať naraz alebo postupne.

Exponát (filatelistický) Výber vhodného (filatelistického) materiálu zo zbierky, upravený na príslušnom počte výstavných listov a určený na vystavenie na výstave. Súťažný exponát musí spĺňať predpísané kritériá pre vystavovanie súťažných exponátov. Pozri aj Zbierka.

Falzifikát Skutočná známka upravená tak, aby mala vyššiu hodnotu, napr. fiškálne použitá známka vyššej hodnoty s vymazaným znehodnotením perom, nahradeným odtlačkom pečiatky alebo známka upravená na cennejší variant pridaním pretlače.

Farebné skúšky Odtlačky tlačovej formy vytvorené v rôznych farbách v prípravnej fáze tlače s cieľom určiť najvhodnejšie farby pre konečnú tlač.

Fotogravúra (známa tiež ako rastrová hĺbkotlač) Tlačová technika tlače z hĺbky, pri ktorej sa fotochemicky prenesie obraz cez jemnú mriežku na tlačovú formu. Mriežka obraz rozloží na jemné štvorcové body s väčšou alebo menšou hĺbkou v závislosti od intenzity dopadajúceho svetla, do ktorých sa zachytí farba (čím hlbší štvorček, tým tmavšia farba).

Hárček Malý priehradkový hárok obsahujúci jednu alebo malý počet známok, často s ozdobným okrajom.

Hrebeňové zúbkovanie Perforácia zostavou perforačných ihiel, ktorá jedným úderom perforačného stroja perforuje známky na troch stranách. Jej výsledkom sú, na rozdiel od riadkového zúbkovania, pravidelné rohové otvory (resp. zúbky pri samostatných známkach). Pozri aj Zúbkovanie.

Chybotlač Známka s výraznou chybou v niektorom z jej charakteristických znakov (chýbajúca alebo prevrátená farba, prítlač alebo pretlač alebo chyba v kresbe, ktorá môže byť neskôr opravená), ktorá vznikla v priebehu prípravy tlačovej formy alebo prípravy tlače chybou (omylom) výrobcu. Zvyčajne má vyššiu cenu ako štandardná, hoci vydavateľ známok môže podniknúť kroky na elimináciu jej vzácnosti.

Imprint tlačiarne Nápis na okraji tlačového (priehradkového) hárka označujúci názov alebo obchodnú značku tlačiarne. Zberateľsky sú zaujímavé väčšie celky, tzv. štvor- alebo viacbloky známok s okrajom hárka s imprintom tlačiarne.

Kašet Nepoštová pečiatka na lístkoch alebo obálkach zvyčajne súkromného alebo neoficiálneho pôvodu.

Klasická známka (celina) Poštová známka alebo celina z tzv. klasického obdobia r. 1840–1870, keď známky, celiny a pečiatky vychádzali, resp. vyrábali sa výlučne pre poštovú potrebu bez ohľadu na filatelistické záujmy.

Kníhtlač Tlačiarenská technika tlače z výšky, pri ktorej farbu prenášajú na papier vyvýšené miesta tlačovej formy (rozmnoženiny štočka); farba z papiera nevystupuje a okraje čiar kresby majú sýtejšiu farbu (tzv. duté čiary).

Kolková (fiškálna) známka Známka (presnejšie nálepka) nie na poštové, ale na fíškálne použitie, t. j. na úhradu niektorých správnych, súdnych a notárskych poplatkov alebo daní nepoštovej povahy. Niektoré poštové známky sa zároveň používali na fiškálne účely a naopak.

Kontrolné počítadlá Písmená alebo číslice na okrajoch hárkov na ľahšie spočítavanie radov alebo stĺpcov známok, prípadne celých hárkov.

Korková pečiatka Pečatidlo z korku s obrázkovým námetom; hojne ju používali v 19. storočí americkí poštmajstri (tzv. fancy pečiatky) a v Británii slúžila na zamazanie nesprávnych dátumových pečiatok.

Kupón Potlačená alebo nepotlačená plocha papiera súvisiaca so známkou a tvoriaca výplň priehradkového hárka nad počet známok, stanovený vopred. Kupón musí vždy súvisieť so známkou, sám nemá význam ani výplatnú hodnotu. Podľa umiestenia kupónu rozlišujeme kupóny pravé, ľavé, horné a dolné. Dve známky z rovnakého priehradkového hárka spojené kupónom nazývame spojka.

Lep Látka nanesená na zadnú stranu známky, ktorá ju má pevne spojiť so zásielkou.

Litografia (kameňotlač) Tlačová technika tlače z plochy, pri ktorej sa obraz známky prenesie fotograficky na zinkovú alebo hliníkovú platňu. Pozri aj Ofsetová litografia.

Lokálne (mestské) známky Známky mestských pôšt Známky, ktorých poštová platnosť je obmedzená na jedno mesto alebo oblasť a nemožno ich použiť na zásielky v rozsahu vnútroštátnej alebo medzinárodnej poštovej prepravy.

Luminiscenčný papier Typ papiera na tlač známok, ktorý má v celej hmote alebo na povrchu špeciálne chemické zlúčeniny s luminiscenčnými vlastnosťami – tzv. luminofóry. Používa sa na uľahčenie automatizovaného elektronického triedenia zásielok.

Makulatúra Známky s vážnymi defektom, napr. s dvojitou tlačou alebo s nesprávne zregulovanou sútlačou farieb, zvyčajne neperforované a znehodnotené už počas tlače. Hoci je tlač známok zvyčajne pod prísnym dohľadom, takýto materiál sa príležitostne objaví na trhu, kde tvorí objekt záujmu špecializovaných zberateľov.

Medzihárčie Potlačená alebo nepotlačená plocha papiera medzi budúcimi priehradkovými hárkami v nerozrezanom tlačovom hárku. Pretože nie vždy sa medzihárčia rozrežú, známky zo susedných hárkov spojené medzihárčím sú zaujímavým zberateľským prvkom.

Nalepovacia známka s navlhčovacím lepom Známka s lepom na zadnej strane, ktorý treba pred nalepením navlhčiť. Lepí sa na zásielku na rozdiel od známky natlačenej priamo na celinovú obálku, poštový lístok alebo adresnú pásku. Pozri aj Samolepiaca známka.

Nemá pečiatka Poštová pečiatka s vylámaným názvom mesta v záujme utajenia za vojny alebo špeciálna anonymná znehodnocovacia pečiatka vytvorená s tým istým cieľom.

Neperforované známky Známky bez perforácie akéhokoľvek druhu, ktoré vyžadujú rozstrihnutie nožnicami.

Neprijatý návrh (esej) Predbežný návrh poštovej ceniny vyžiadaný poštovou správou (oficiálnym vydavateľom), neprijatý na finálnu realizáciu.

Obálka prvého dňa (FDC) Súhrnné pomenovanie pre poštovú celistvosť s nalepenými alebo natlačenými známkami s poštovou pečiatkou s dátumom prvého dňa vydania ceniny.

Obálka prvého letu Obálka prepravená prvým letom novej leteckej linky alebo nového lietadla.

Oceľotlač Tlačová technika tlače z hĺbky, pri ktorej sa predloha obrazu najskôr prekreslí do sústavy čiar (tzv. líniová rozkresba), potom sa nanesie fotochemicky na oceľovú platničku, do ktorej rytec vyryje pôvodnú rytinu (matricu). Tá sa po ukončení zakalí a použije sa na výrobu tlačovej formy.

Odchýlka Akákoľvek pravidelná odlišnosť od štandardnej emisie týkajúca sa farebného odtieňa, perforácie, priesvitky, lepu alebo luminiscencie, zvyčajne uvedená v špecializovaných katalógoch.

Odtlačok výplatného stroja (OVS) Odtlačok poštového výplatného stroja (VS) používaného poštou, firmou alebo inou organizáciou väčšinou v červenej, prípadne modrej alebo čiernej farbe. Zberateľsky sú zaujímavé kompletné čisté odtlačky, špecialisti však zbierajú aj rôzne varianty a odtlačky poškodených VS. Zaujímavé sú tzv. firemné OVS s označením oprávneného používateľa alebo reklamné a propagačné OVS s námetovo zaujímavými informáciami a textom, prípadne obrazovou informáciou.
Viac informácii o odtlačkoch výplatných strojov nájdete v samostatnej odbornej sekcii Odtlačky výplatných strojov (OVS).

Ofsetová litografia Tlačová technika tlače z plochy, pri ktorej sa obraz známky prenáša zo zinkovej alebo hliníkovej platne na pogumovaný valec a z neho na papier. Pozri aj Litografia.

Okrajová známka Známka s potlačeným alebo nepotlačeným okrajom priehradkového hárka.

Okrajové značky Značky na okraji hárka: doskové značky, čísla tlačovej dosky (formy), farebné stupnice, imprint tlačiarne, gravúry, poradové čísla hárkov, šípky ukazujúce stred hárku, kontrolné počítadlá, ozdoby, texty a dokonca komerčné reklamy (Francúzsko, Nemecko).

Oslobodenie od poštovného Pečiatka alebo značka označujúca, že zásielku možno prepraviť bezplatne. Tento spôsob hojne používajú najmä štátne inštitúcie. Oslobodenie vojenských zásielok zaviedlo Francúzsko, Vietnam a pod. pre vojenské posádky.

Papier Materiál, na ktorý sa tlačia známky a iné poštové ceniny. Posudzuje sa podľa spôsobu výroby, hmotnostných a rozmerových vlastností, štruktúry, optických vlastností a zvláštnych funkčných vlastností. Pozri aj Priesvitka, Luminiscenčný papier.

Parafilatelia Alternatíva filatelie, ktorá sa venuje zbieraniu nálepiek, vinet, štítkov, etikiet a rôznych pseudoznámok. Tieto kedysi zaznávané zberateľské odvetvia dnes získavajú čoraz väčšiu obľubu a dokonca sa stávajú predmetom vystavovania v tzv. otvorenej triede, resp. v triede spoločenskej filatelie.

Páska známok Pás troch (tzv. trojpáska) alebo viacerých neoddelených známok.

Pečiatkovanie na objednávku Známky pečiatkované hromadne (vo veľkom) zvyčajne na predaj pre filatelistov za nižšiu ako nominálnu hodnotu; dajú sa rozpoznať podľa nepoužitého lepu na zadnej strane.

Perfin Perforované označenie známky súkromnou firmou za pomoci perfinovacieho strojčeka so sústavou ihiel vo forme iniciálok, firemnej značky alebo iného označenia na ochranu firemných známok proti ich neoprávnenému použitiu alebo odcudzeniu personálom. Špeciálnym typom perfinov sú tzv. poštové perf iny, ktoré mali rovnaký význam ako pretlače.
Viac informácii o prefinoch nájdete v samostatnej odbornej sekcii Perfiny.

Plebiscitné známky Známky vydané v mestách alebo oblastiach najmä po prvej svetovej vojne v čase prípravy hlasovania obyvateľstva o tom, ku ktorej krajine sa pripojí, napr. Klajpeda, Kwidzyn, Korutánsko a známky s pretlačou SO 1920 k neuskutočnenému plebiscitu medzi Poľskom a Československom r. 1920 (Těšínsko, Sliezsko, Orava a Spiš).

Podvrh (Predstieraná známka) Nálepka so znakmi skutočnej známky, ale bez poštovej platnosti, vydaná len na zberateľské účely. Niekedy možno nájsť na skutočných známkach podvrhy neexistujúcich pretlačí, resp. prítlačí.

Poštová celina Druh poštovej ceniny s natlačenou známkou alebo textom, obrazom či kresbou nahrádzajúcou známku (celinová obálka, poštový lístok, aerogram, zálepka, adresná páska a pod.).

Poštová celistvosť Obálka, lístok, pohľadnica, adresná páska, sprievodka, zúčtovací list pošty alebo iný poštový doklad, kde je dokumentovaný poštový úkon. V prípade kompletnej celistvosti s nalepenými známkami hovoríme o známkach na celistvosti, ináč hovoríme o známkach na prednej časti obálky alebo o známkach na výstrižku (z celistvosti).

Poštová cenina Nepeňažná chránená tlačovina majúca alebo dokladujúca nejakú finančnú hodnotu, ktorá na nej býva vyznačená. Používa sa na poštové účely. Vydávať a meniť platné poštové ceniny, takisto aj rušiť ich platnosť môže výhradne oprávnený vydavateľ. Poštové ceniny sa delia na poštové známky, poštové celiny a poštové vzorce.

Poštová známka Druh poštovej ceniny vydávaný oprávneným vydavateľom preto, aby sa stala dokladom o zaplatení určitého poštového úkonu. Podľa použitia sa delia na známky na výplatné účely a známky na doplatné účely. Podľa formy ich rozdeľujeme na nalepovacie (nalepovacie známky s navlhčovacím lepom a samolepiace známky) a natlačené známky.

Poštovné uhradené, resp. Poštovné trovy zaplatené Označenie na zásielkach o úhrade poštovného uvádzané často v súvislosti s hromadnou firemnou korešpondenciou.

Poštový lístok (s natlačenou známkou) Druh poštovej celiny s natlačenou známkou stanovených rozmerov (približne A6) slúžiaci na krátke otvorené správy. Okrem bežného poznáme aj poštové lístky s obrazom, a to najmä obrazový poštový lístok (s obrazom na adresnej strane), a pohľadnicu s natlačenou známkou, resp. celinovú pohľadnicu (s obrazom na zadnej neadresnej strane).

Pôvodná rytina (matrica) Kovová doštička, do ktorej je vyrytý zrkadlový obraz známky a ktorá je predlohou na prípravu celej tlačovej formy. Pozri aj Oceľotlač.

Pretlač Dodatočná tlač na známke po jej vytlačení. Mení niektorý z troch základných údajov na známke – názov krajiny, výplatnú (nominálnu) hodnotu a funkčný účel (napr. príležitostná, dobročinná, letecká). Pozri aj Prítlač.

Priehradkový hárok (často len hárok) Časť rozrezaného tlačového hárka, ktorý je v predaji alebo sa ďalej spracúva (napr. vkladaním do známkových zošitkov).

Priepich Spôsob oddeľovania tenkými ihlami bez odstraňovania okrúhlych častí papiera, ako je to pri zúbkovaní (perforácii).

Priesek Spôsob oddeľovania sústavou tenkých planžiet (malých tvarovaných nožíkov), ktoré prerušovane presekávajú papier bez odstraňovania jeho časti, ako je to pri zúbkovaní (perforácii).

Priesvitka Značka umiestená v papierovej hmote viditeľná proti svetlu alebo v benzínovom kúpeli. Používa sa ako ochranný prvok v papieri, na ktorom sa tlačia známky. Na výrobu priesvitky sa používa drôtený sieťkový valec nazývaný egutér.

Príležitostná poštová pečiatka Poštová pečiatka slúžiaca pri osobitnej príležitosti na opečiatkovanie podaných, prípadne aj došlých zásielok.

Príležitostná známka Známka vytlačené v obmedzenom množstve (bez možnosti dotlače), ktorá zvyčajne pripomína osobu, miesto či udalosť alebo propaguje aktuálne udalosti. Kedysi mali príležitostné známky aj obmedzenú časovú platnosť, prípadne sa predávali len na vymedzených miestach (napr. čs. známky s prítlačou k olympijskému kongresu v Prahe r. 1925 alebo britské známky z r. 1924 pre Britskú koloniálnu výstavu, ktoré sa predávali len na výstavisku).

Prítlač Dodatočná tlač na známke po jej vytlačení, ktorá nemení nijaký jej základný údaj, iba označuje alebo dopĺňa príležitosť jej nového vydania. Pozri aj Pretlač.

Provizórne známky Známky s osobitnou provizórnou úpravou (najčastejšie pretlačou) na pokrytie dočasného nedostatku štandardných emisií. Provizórne známky používajú napr. novovzniknuté štáty, kým čakajú na dodanie vlastných známok, pričom pretlačou opatria známky predchádzajúcej materskej krajiny.

Rámcové zúbkovanie Perforácia zostavou perforačných ihiel, ktorá jedným úderom perforačného stroja perforuje celý tlačový hárok naraz. Perforačné ihly tak tvoria akýsi pevný rámec okolo známok (od toho aj názov), preto ním možno perforovať aj známky rôznych tvarov, napríklad trojuholníkové, osemuholníkové, lichobežníkové alebo kruhové. Pozri aj Zúbkovanie.

Riadkové zúbkovanie Perforácia zostavou perforačných ihiel, ktorá pri jednom údere perforačného stroja perforuje jednu stranu známky. Preto sa tlačový hárok známok vkladá do stroja dvakrát: pre vodorovné a pre zvislé otvory. Obidvoje otvory sa križujú náhodne, preto v rohoch známok vznikajú nepravidelné zoskupenia otvorov (resp. zúbkov samostatných známok). Pozri aj Zúbkovanie.

Reliéfová tlač Reliéfovo pretlačená kresba obrazu známky alebo jeho časti zvyčajne bezfarebným raziacim zariadením, v ktorom kresba obrazu známky na jednej doske reliéfne vystupuje a na druhej protidoske je obraz vyhĺbený podľa prvej dosky. Hojne sa používa pri poštových celinách.

Retuš Oprava chýb kníhtlačovej tlačovej formy alebo tlačovej formy pri fotogravúre. Opravená verzia známky sa nazýva retuš, resp. známka s retušou, ktorá sa dá často identifikovať podľa malých odlišností od normálnej známky.

Rohový blok Celok známok z rohu priehradkového hárka s jeho okrajmi. Zberateľsky zaujímavé sú rohové bloky s doskovými značkami, kontrolnými počítadlami, alebo imprintom tlačiarne.

Samolepiaca známka Známka s podkladovým papierom, odkiaľ sa odliepa a priamo lepí na zásielky, pričom zadnú stranu netreba navlhčiť.

Slepé zúbkovanie Chyba zúbkovania, pri ktorej tupé ihly perforačného stroja vytvoria iba náznak perforačných otvorov.

Skart Pôvodne názov pre balíky známok na výstrižkoch poštových sprievodiek. Dnes sa používa pre známky na výstrižkoch ľubovoľného pôvodu predávané na váhu.

Skúška rytiny Odtlačok pôvodnej rytiny (matrice) v rôznych fázach jej vyhotovenia s cieľom zistiť jej kvalitu a presnosť. Pozri aj Tlačová skúška rytiny.

Skúšobný odtlačok tlačovej formy Odtlačok celého hárka, bloku alebo pásu pripravovaných známok z tlačovej formy zvyčajne v čiernej, ale niekedy aj iných farbách. Pozri aj Tlačová forma.

Štočok Polygrafický výrobok používaný pri technike kníhtlače. Kovová platnička (prevažne zinková), na ktorú sa fotochemicky prenesie obraz predlohy a vyhĺbené miesta sa vyleptajú. Štočok je základ, ktorý slúži na rozmnoženie potrebného počtu kópií pre zostavenie tlačovej formy.

Súbežná (omnibusová) emisia Emisia príležitostných známok vydaných súčasne vo viacerých krajinách s použitím rovnakého obrazu.

Sútlač Dve alebo viac známok s rôznym obrazom, nominálnou hodnotou alebo farbou vytlačených spoločne vedľa seba v jednom priehradkovom hárku.

Tlač z hĺbky Základná tlačová technika, pri ktorej sa farba prenáša na papier z vyhĺbených, resp. nižšie položených miest, ako je povrch tlačovej formy. Pozri aj Oceľotlač, Fotogravúra (rastrová hĺbkotlač).

Tlač z plochy Základná tlačová technika, ktorá má na tlačovej forme tlačiace aj netlačiace miesta v jednej rovine, bez vyvýšenín alebo priehlbín. Uchytenie farby na tlačiace miesta tlačovej formy sa docieli fyzikálno-chemickými vlastnosťami použitých materiálov tlačovej formy. Pozri aj Litografia, Ofsetová litografia.

Tlač z výšky Základná tlačová technika, pri ktorej sa farba prenáša na papier z vyvýšených miest tlačovej formy. Pozri aj Kníhtlač.

Tlačová doska Časť tlačovej formy, ktorá obsahuje príslušný počet štočkov alebo fotochemicky rozmnožených pôvodných predlôh, ktoré by mali čo najvernejšie zodpovedať originálu. Pozri aj Tlačová forma.

Tlačová forma Polygrafické zariadenie, z ktorého sa prenáša farba na materiál, na ktorý sa tlačí – väčšinou papier. Na zostavenie tlačovej formy a na rozmnoženie pôvodného originálu sa používajú rôzne polygrafické techniky. Tlačová forma sa skladá z jednej alebo viacerých vhodne zostavených tlačových dosiek usporiadaných tak, aby sa vhodne využila kapacita tlačiarenského stroja. Na tlač známok sa používajú podľa spôsobu prenosu farby z tlačovej formy na papier tri tlačové techniky: tlač z výšky, tlač z plochy a tlač z hĺbky. Pozri aj Tlačová doska

Tlačová skúška rytiny Odtlačok obrazu známky z hotovej pôvodnej rytiny (matrice). Pri perforovaných skúškach sa zvyčajne pridáva pretlač, ktorá znehodnocuje obraz známky a bráni jej poštovému použitiu. Pozri aj Skúška rytiny.

Tlačový hárok (list) Odtlačok celej tlačovej formy v štádiu, ako opustil tlačiarenský stroj. Na lepšiu manipuláciu sa v prípade potreby rozrezáva na viacero priehradkových hárkov (špeciálnym prípadom rozrezania tlačových hárkov je vytvorenie pásov zvitkových známok). Okraje tlačového hárka (a po rozrezaní priehradkových hárkov) bývajú opatrené rôznymi evidenčnými údajmi (doskové značky, kontrolné počítadlá, kontrolné farebné značky a pod.).

Tranzitná poštová pečiatka Pečiatka pošty, ktorá prekladá zásielky alebo inak s nimi manipuluje (napr. doposielanie zásielky pri zmene adresy adresáta).

Typizovaný štýl známok Zberateľský názov pre vizuálny vzhľad známok britských, francúzskych, nemeckých, portugalských a španielskych kolónií, ktoré majú rovnaký obraz (tlačený jednou, tzv. obrazovou tlačovou formou) a líšia sa len názvom kolónie a nominálnou hodnotou (tlačenými tzv. slepou tlačovou formou).

Typografia Zberateľské pomenovanie pre techniku kníhtlače, v literatúre sa používa aj skratka typo.

Vopred znehodnotené známky Známky používané pri hromadnej korešpondencii, na ktorých sa vopred označí znehodnotenie proti ich opätovnému použitiu. Hojne sa používali v Kanade, Belgicku, USA a vo Francúzsku, dnes ich však nahradili odtlačky výplatných strojov a označenia o poštovej úhrade.

Výplatná známka Známka na všeobecné použitie na niekoľko rokov (často s dotlačou) na rozdiel od príležitostných známok, dobročinných známok, príplatkových známok a iných špeciálnych známok.

Výplatný stroj (VS) Poštový výplatný stroj, ktorý používa pošta, firma alebo iná organizácia na vyplácanie poštových listových zásielok. Najčastejšie sa skladá z výplatnej pečiatky imitujúcej poštovú známku s výškou výplatnej hodnoty, názvom krajiny a prípadne označením meny a z dennej pečiatky s názvom pošty (miesta) a dátumom a pri moderných VS aj s PSČ, resp. ZIP kódom. Ďalšou časťou môže byť označenie oprávneného používateľa, často s propagačným alebo reklamným textom, prípadne obrazovou informáciou. Prvé VS použili r. 1903-05 v Nórsku a na Novom Zélande, r. 1912 v USA. Svetová poštová únia schválila používanie VS v medzinárodnej prevádzke na Svetovom poštovom kongrese v Štokholme v roku 1924 (pozri aj Odtlačok výplatného stroja (OVS)).
Viac informácii o výplatných strojoch a ich odtlačkoch nájdete v samostatnej odbornej sekcii Odtlačky výplatných strojov (OVS).

Výsek Spôsob oddeľovania vysekávaním okrajov známok priamo pri ich výrobe, a to buď imitovaním zúbkovania alebo orezaním podľa okrajov (používa sa pri známkach nepravidelných, resp. nezvyčajných tvarov).

Vzorec Známka s perforáciou alebo pretlačou v tvare slova VZOREC alebo jeho ekvivalentom v príslušnom jazyku (SPECIMEN, DRUCKPROBE a pod.) alebo iným spôsobom znehodnotená. Nemá poštovú platnosť a používa sa na evidenčné (napr. pre Svetovú poštovú úniu) alebo propagačné účely.

Zálepka List tuhšieho papiera s natlačenou známkou, na okraji po celom obvode opatrený perforáciou a lepom. Po napísaní textu na vnútornú stranu sa zálepka v polovici preloží a zlepí. Adresát, aby si mohol text prečítať, musí okraj zálepky pozdĺž perforácie odtrhnúť.

Zálepkový hárok Druh poštovej celiny podobný zálepke, ale z tenšieho papiera a s iným spôsobom skladania na veľkosť obálky a uzatvorením pomocou chlopní, na okraji ktorých je nanesený lep.

Zbierka (filatelistická) Súbor predmetov (filatelistického) záujmu neusporiadaný alebo usporiadaný podľa predstáv majiteľa. Nie je určený na vystavovanie ani na akúkoľvek prezentáciu. Zbierka môže obsahovať ľubovoľný materiál a nemusí spĺňať nijaké kritériá. Pozri aj Exponát.

Známka s orezanou stranou Známka bez perforácie na jednej alebo viacerých stranách. V prípade jednej alebo dvoch susediacich strán môže ísť o známku zo známkového zošitka (v Kanade a USA aj z okraja priehradkového hárka), v prípade dvoch protiľahlých strán môže ísť o zvitkovú známku.

Známkové pole Pozícia známky v priehradkovom hárku. Poradie známkových polí sa čísluje priebežne na celom hárku postupne vo vodorovných radoch zľava doprava, začínajúc vľavo hore.

Známkový zošitok Určitý počet známok spravidla niekoľkých najbežnejších nominálnych hodnôt zviazaných (zošitých) v tvrdých obaloch. Známky sú oddelené buď z normálneho tlačového hárka alebo vyrezané z tlačového hárka upraveného na zošitkové usporiadanie. V tomto prípade môžu mať jednu alebo dve susedné strany orezané. Pozri aj Známka s orezanou stranou.

Znehodnotenie známky (ceniny) Znehodnotenie známky (ceniny) proti jej ďalšiemu použitiu. Zvyčajne ide o opečiatkovanie ručným či strojovým odtlačkom oceľového alebo mosadzného pečatidla, prípadne gumového, korkového či dreveného. Známky sa znehodnocujú aj perom alebo atramentom.

Zúbkované prívesky (nepravé kupóny) Plochy vznikajúce na okraji tlačového listu prebytočným úderom perforačného zariadenia alebo zlým rozdelením tlačového listu. Niektoré krajiny a vydavatelia (Izrael, Švajčiarsko, OSN) vyrábajú nepravé kupóny úmyselne a uvádzajú na nich texty a obrazové motívy súvisiace s námetom známky.

Zúbkovanie (perforácia) Spôsob oddeľovania známok použitím perforačných otvorov, ktoré sú vyrazené do tlačového hárka perforačným zariadením zo zostavy dutých ihiel s plochým koncom ale ostrou hranou. Podľa typu zostavy rozlišujeme riadkové zúbkovanie, hrebeňové zúbkovanie a rámcové zúbkovanie.

Zvitkové známky Známky vydané v kotúčoch alebo zvitkoch predovšetkým na predaj v známkových automatoch. Zvitkové známky sú zvyčajne na dvoch protiľahlých stranách zúbkované a na ďalších dvoch stranách strihané (rezané). Pozri aj Známka s orezanou stranou.
Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists