Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - Zvolenie Petra Pavla za prezidenta Českej republiky

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Zvolenie Petra Pavla za prezidenta Českej republiky.

10. 11. 2023

Poštová známka:
1150. výročie uznania slovanského liturgického jazyka (Spoločné vydanie s Vatikánom)

1150. výročie uznania slovanského liturgického jazyka (Spoločné vydanie s Vatikánom)
Deň vydania: 03. 05. 2018
Nominálna hodnota: 2,80 €
Rozmery známky: 44,4 x 54,4 mm
Forma tlačového listu: HA
Počet známok na tlačovom liste: 1
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o. v spolupráci s Poštovní tiskárnou cenin Praha, a.s.
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 60000

Príležitostná poštová známka vydaná ako spoločné vydanie s Vatikánom k 1150. výročiu uznania slovanského liturgického jazyka


Textový motív: 1150. výročie uznania / slovanského / liturgického jazyka


Výtvarný návrh známky: Prof. akad. mal. Dušan Kállay

Rytina známky: František Horniak

Hárčeková úprava:

Poštová známka 1150. výročie uznania slovanského liturgického jazyka (Spoločné vydanie s Vatikánom) (Hárčeková úprava)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka 1150. výročie uznania slovanského liturgického jazyka (Spoločné vydanie s Vatikánom) (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Poštová známka 1150. výročie uznania slovanského liturgického jazyka (Spoločné vydanie s Vatikánom) (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Emisia poštovej známky pripomína 1150. výročie uznania straroslovienčiny ako liturgického jazyka. Tomuto aktu predchádzalo štyridsaťmesačné pôsobenie Konštantína a Metoda na Veľkej Morave, po ktorom sa vybrali so svojimi žiakmi cez Panóniu do Benátok, patriacich vtedy do Byzantskej ríše, a do Carihradu. Tam si chceli dať vysvätiť učeníkov, ktorých sami vysvätiť nemohli, lebo ešte nemali biskupskú hodnosť. V Benátkach ich zastihlo pozvanie pápeža Mikuláša I. do Ríma, preto zmenili svoj pôvodný zámer. V Ríme ich prijal pápež Hadrián II., lebo pápež Mikuláš I. medzitým zomrel. Ich prijatie bolo veľmi dôstojné, pretože prinášali ostatky mučeníka Klimenta. Slovanské knihy, ktoré priniesli, pápež posvätil, schválil ich a dal im vysvätiť učeníkov.

Tieto historické udalosti sa na hárčeku zobrazujú na základe mozaík zachovaných na triumfálnom oblúku kostola Santa Maria Maggiore v Ríme a významnej pamiatky slovanského písomníctva – Zografského kódexu, pomenovaného podľa Zografského kláštora na hore Athos. Kódex bol zapísaný v 10. storočí, je staroslovienskou podobou štvorevanjelia a klenotom slovanského písomníctva. Úryvok na známke je zápisom štyroch veršov 1. kapitoly Evanjelia podľa Marka: Začenlo evangelie Isusa Christova syna Božie. / Jakože jest psano v prorocěch se az posľon angel moj prěd licem mojim iže ugotovit ponť tvoj prěd tobojon / Glas vypijonštago v pustyni ugotovajte ponť, gospodin pravy tvorite sťzon jego. / Byst Ioan vrsta v pustyni i propovědajen krštenie pokajaniju v ostpuštenie grěchom. – Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. / Prorok Izaiáš napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. / Hlas volajúceho na púšti: ,Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“ / Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov.

Staroslovienčina sa tak popri hebrejčine, gréčtine a latinčine stala štvrtým bohoslužobným jazykom.

Kostol Santa Maria Maggiore, ktorý sa v 9. storočí nazýval Fatné (z gr. sv. Mária Pri jasličkách) bol vybratý ako dekorácia hárčeka z toho dôvodu, že práve v tomto kostole v roku 868 pápež Hadrián II. položil staroslovienske preklady písma sv. Cyrila a Metoda na oltár a posvätil ich.

Mozaika s Narodením Krista na triumfálnom oblúku kostola Santa Maria Maggiore v Ríme: Typickou demonštráciou Panny Márie Theotokos vychádzajúcou zo záverov efezského koncilu konaného v roku 431 sú naratívne scény s Narodením Krista na mozaikách triumfálneho oblúka pápežskej baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme, ktoré boli objednané pápežom Sixtom III. (pontifikát 432 – 440). Vo vrchole triumfálneho oblúka sa nachádzajú figúry sv. Petra a Pavla pri Tróne posledného súdu (Etimasia) v medailóne a so symbolmi štyroch evanjelistov nad ich hlavami. Scény týkajúce sa Narodenia Krista sa potom nachádzajú po oboch stranách triumfálneho oblúka v troch registroch pod sebou tak, že v ľavej časti je situované Zvestovanie Panne Márii spojené do jednej scény so Zvestovaním sv. Jozefovi, pod tým je Klaňanie troch mudrcov pred Bohorodičkou s malým Ježišom sediacim na tróne a v treťom registri Vraždenie detí v Betleheme. V pravej časti triumfálneho oblúka je situované Predstavenie Krista v chráme, ktoré pokračuje do scény Zjavenia anjela sv. Jozefovi s posolstvom, aby odišli do Egypta, kde boli privítaní správcom Afrodisiom, čo je scéna nachádzajúca sa vľavo od Zjavenia. V treťom registri je nakoniec Návšteva troch mudrcov u Herodesa. Pod oboma obrazovými cyklami sú umiestnené miesta umučenia a narodenia Krista, vľavo je Jeruzalem a vpravo Betlehem


Autor (zdroj) popisu: Pavol Žigo


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov