Signed graphic sheet of Rudolf Cigánik - Presidential elections Slovakia 2024

A unique offer of the author's hand-signed graphic sheet of the academic painter Rudolf Cigánik under the title - Presidential elections Slovakia 2024.

20. 06. 2024

Postage Stamp:
1150th anniversary of the recognition of the Slavonic liturgical language (Joint issue with Vatican City State)

1150th anniversary of the recognition of the Slavonic liturgical language (Joint issue with Vatican City State)
Date of Issue: 03. 05. 2018
Face value: 2,80 €
Postage stamp dimensions: 44,4 x 54,4 mm
Printing sheet form: HA
Stamps in printing sheet: 1
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o. in cooperation with the Poštovní tiskárnou cenin Praha, a.s.
Printing technique: Recess printing from flat plates combined with offset
Amount printed: 60000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp issued to commemorate the 1150th anniversary of the recognition of the Slavonic liturgical language as a joint issue with Vatican City State


Text motifs: 1150. výročie uznania / slovanského / liturgického jazyka


Postage stamp artwork: Prof. akad. mal. Dušan Kállay

Postage stamp engraving: František Horniak

Souvenir sheet format:

Postage Stamp 1150th anniversary of the recognition of the Slavonic liturgical language (Joint issue with Vatican City State) (Souvenir sheet format)


Original artwork(s):

Postage Stamp 1150th anniversary of the recognition of the Slavonic liturgical language (Joint issue with Vatican City State) (Original artwork(s))


Postage Stamp 1150th anniversary of the recognition of the Slavonic liturgical language (Joint issue with Vatican City State) (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Emisia poštovej známky pripomína 1150. výročie uznania straroslovienčiny ako liturgického jazyka. Tomuto aktu predchádzalo štyridsaťmesačné pôsobenie Konštantína a Metoda na Veľkej Morave, po ktorom sa vybrali so svojimi žiakmi cez Panóniu do Benátok, patriacich vtedy do Byzantskej ríše, a do Carihradu. Tam si chceli dať vysvätiť učeníkov, ktorých sami vysvätiť nemohli, lebo ešte nemali biskupskú hodnosť. V Benátkach ich zastihlo pozvanie pápeža Mikuláša I. do Ríma, preto zmenili svoj pôvodný zámer. V Ríme ich prijal pápež Hadrián II., lebo pápež Mikuláš I. medzitým zomrel. Ich prijatie bolo veľmi dôstojné, pretože prinášali ostatky mučeníka Klimenta. Slovanské knihy, ktoré priniesli, pápež posvätil, schválil ich a dal im vysvätiť učeníkov.

Tieto historické udalosti sa na hárčeku zobrazujú na základe mozaík zachovaných na triumfálnom oblúku kostola Santa Maria Maggiore v Ríme a významnej pamiatky slovanského písomníctva – Zografského kódexu, pomenovaného podľa Zografského kláštora na hore Athos. Kódex bol zapísaný v 10. storočí, je staroslovienskou podobou štvorevanjelia a klenotom slovanského písomníctva. Úryvok na známke je zápisom štyroch veršov 1. kapitoly Evanjelia podľa Marka: Začenlo evangelie Isusa Christova syna Božie. / Jakože jest psano v prorocěch se az posľon angel moj prěd licem mojim iže ugotovit ponť tvoj prěd tobojon / Glas vypijonštago v pustyni ugotovajte ponť, gospodin pravy tvorite sťzon jego. / Byst Ioan vrsta v pustyni i propovědajen krštenie pokajaniju v ostpuštenie grěchom. – Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. / Prorok Izaiáš napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. / Hlas volajúceho na púšti: ,Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“ / Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov.

Staroslovienčina sa tak popri hebrejčine, gréčtine a latinčine stala štvrtým bohoslužobným jazykom.

Kostol Santa Maria Maggiore, ktorý sa v 9. storočí nazýval Fatné (z gr. sv. Mária Pri jasličkách) bol vybratý ako dekorácia hárčeka z toho dôvodu, že práve v tomto kostole v roku 868 pápež Hadrián II. položil staroslovienske preklady písma sv. Cyrila a Metoda na oltár a posvätil ich.

Mozaika s Narodením Krista na triumfálnom oblúku kostola Santa Maria Maggiore v Ríme: Typickou demonštráciou Panny Márie Theotokos vychádzajúcou zo záverov efezského koncilu konaného v roku 431 sú naratívne scény s Narodením Krista na mozaikách triumfálneho oblúka pápežskej baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme, ktoré boli objednané pápežom Sixtom III. (pontifikát 432 – 440). Vo vrchole triumfálneho oblúka sa nachádzajú figúry sv. Petra a Pavla pri Tróne posledného súdu (Etimasia) v medailóne a so symbolmi štyroch evanjelistov nad ich hlavami. Scény týkajúce sa Narodenia Krista sa potom nachádzajú po oboch stranách triumfálneho oblúka v troch registroch pod sebou tak, že v ľavej časti je situované Zvestovanie Panne Márii spojené do jednej scény so Zvestovaním sv. Jozefovi, pod tým je Klaňanie troch mudrcov pred Bohorodičkou s malým Ježišom sediacim na tróne a v treťom registri Vraždenie detí v Betleheme. V pravej časti triumfálneho oblúka je situované Predstavenie Krista v chráme, ktoré pokračuje do scény Zjavenia anjela sv. Jozefovi s posolstvom, aby odišli do Egypta, kde boli privítaní správcom Afrodisiom, čo je scéna nachádzajúca sa vľavo od Zjavenia. V treťom registri je nakoniec Návšteva troch mudrcov u Herodesa. Pod oboma obrazovými cyklami sú umiestnené miesta umučenia a narodenia Krista, vľavo je Jeruzalem a vpravo Betlehem


Author (source) of the description: Pavol Žigo


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists