100. výročie uvedenia do prevádzky leteckej linky Praha - Bratislava - Košice

Príležitostná poštová známka venovaná 100. výročiu uvedenia do prevádzky leteckej linky Praha - Bratislava - Košice.

03. 05. 2024

Ján Kollár - politik, básnik, spisovateľ, jazykovedec, evanjelický kňaz

Ján Kollár - politik, básnik, spisovateľ, jazykovedec, evanjelický kňaz
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 04. 02. 2020 12:54

Prehľad slovacík - známok a filatelistických materiálov iných krajín, ktoré majú súvis s politikom, básnikom, spisovateľom, jazykovedcom a evanjelickým kňazom Jánom Kollárom.Ján Kollár (* 29. júl 1793, Mošovce – † 24. január 1852, Viedeň)

Slovenský politik, básnik, spisovateľ, ideológ slovenského a predstaviteľ českého a slovenského národného obrodenia, jazykovedec, evanjelický kňaz. Patril k zásadným osobnostiam hlásiacim sa k politickému programu panslavismu. Písal aj pod pseudonymom Čechobratr Protištúrsky. Je po ňom pomenovaná planétka (20991) Jánkollár.

Pochádzal z roľnícko-remeselníckej rodiny. Študoval v Mošovciach, na gymnáziách v Kremnici (1806 – 1808), Banskej Bystrici (1810 – 1811) a v rokoch 1812 – 1815 na evanjelickom lýceu v Bratislave. Po štúdiách v Bratislave prechodne pôsobil ako vychovávateľ v rodine Ľ. Kolbenhayera v Banskej Bystrici, kde roku 1816 zložil kandidátsku skúšku u superintendanta A. Lovicha, ktorá bola podmienkou pre získanie štipendia na štúdium v Nemecku. Následne pokračoval v štúdiu evanjelickej teológie na univerzite v Jene (1817 – 1819). Tu sa oboznámil s nemeckou mládežou, na ktorej sa mu páčila jej idea zjednotenia Nemecka, ale vyčítal jej silný nacionalizmus. V Jene sa vykryštalizovalo jeho teologické a filozofické myslenie, postavené na európskej osvietenskej filozofii a nemeckej teológii.

Od roku 1819 začína jeho tridsaťročné pôsobenie v Pešti, kde bol evanjelickým farárom (1819 – 1848). Veľký evanjelický chrám na dnešnom Deákovom námestí, kde pôsobil, sa stal dôležitým centrom národného života pešťbudínskych Slovákov. Tu konfirmoval aj Sándora Petőfiho, či Lajosa Kossutha. Pamätnú tabuľu tu umiestnili v roku 2011. V roku 1835 sa oženil s dcérou evanjelického farára Friderikou Schmidtovou (ktorú spoznal už v roku 1817). Jeho osobné priateľské kontakty so Štúrom a jeho priateľmi rázne narušilo zavedenie novej slovenčiny, ktorú ostro kritizoval. Počas a po revolučných udalostiach 1848/1849 pôsobil vo Viedni v službách cisárskeho dvora ako „dôverník vlády pre otázky Slovenska“, podal návrh na samosprávu Slovenska a na slovenské školy s českým vyučovacím jazykom. V roku 1849 bol (ako odmena Slovákom za účasť v revolúcii na strane Viedne proti Maďarom) vymenovaný za mimoriadneho profesora slovanskej archeológie na univerzite vo Viedni. Zameriaval sa na archeologické výskumy.


Juhoslávia (JUGOSLAVIJA)


1994 - 75 rokov slovenského gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci


Relevantné atribúty: Príležitostná pečiatka - vyobrazenie gymnázia a nápis: "GIMNÁZIA "JAN KOLLÁR" / GYMNÁZIUM JÁNA KOLLÁRA".

Slovaciká - Juhoslávia - 75 rokov slovenského gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci


Slovaciká - Juhoslávia - 75 rokov slovenského gymnázia Jána Kollára v Báčskom PetrovciSrbsko (CPБИJA)


2019 - 100 rokov Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci


Relevantné atribúty: Známka - 100 rokov Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci; príležitostná pečiatka - vyobrazenie budovy gymnázia a nápis: "100 ROKOV GYMNÁZIA".

Slovaciká - Srbsko - Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci
Slovaciká - Srbsko - Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci
Slovaciká - Srbsko - Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci
Slovaciká - Srbsko - Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci>

Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov