Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - Zvolenie Petra Pavla za prezidenta Českej republiky

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Zvolenie Petra Pavla za prezidenta Českej republiky.

10. 11. 2023

Poštová známka:
Osobnosti: Anton Bernolák (1762 – 1813)

Osobnosti: Anton Bernolák (1762 – 1813)
Deň vydania: 03. 10. 2012
Nominálna hodnota: 1,10 €
Rozmery známky: 44,4 x 30,5 mm
Forma tlačového listu: HA
Počet známok na tlačovom liste: 1
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 50000

Poštová známka z emisného radu Osobnosti venovaná 250. výročiu narodenia rímskokatolíckeho kňaza, jazykovedca a organizátora slovenského kultúrneho a spoločenského života Antona Bernoláka.


Textový motív: ANTON BERNOLAK / 1762 - 1813

Obrazový motív: Známka: portrét A. Bernoláka s otvorenou knihou, symbolizujúcou nový začiatok slovenského jazyka po jeho kodifikácii; Hárček: najvýznamnejšie diela A. Bernoláka a miesta spojené s jeho účinkovaním (rodný dom, bratislavský Generálny seminár, fara v Nových Zámkoch a i.); FDC: rodný dom A. Bernoláka.

Hárčeková úprava:

Poštová známka Osobnosti: Anton Bernolák (1762 – 1813) (Hárčeková úprava)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Osobnosti: Anton Bernolák (1762 – 1813) (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Marián Čapka
Rytec známky: František Horniak


Súvisiace materiály:


Tematický popis a súvislosti:

Anton Bernolák bol popredný predstaviteľ slovenského národného hnutia na prelome 18. a 19. st., rímskokatolícky kňaz, jazykovedec a organizátor slovenského kultúrneho a spoločenského života. Po ňom je pomenovaná celá generácia slovenských národných dejateľov, ktorí si osvojili ním kodifikovanú slovenčinu a ideu slovenskej národnej osobitosti. Narodil sa 3. októbra 1762 v dnes zaniknutej oravskej dedine Slanica v rodine drobného zemana. Po gymnaziálnych štúdiách v Ružomberku študoval teológiu na rôznych miestach. Teologické štúdia zakončil roku 1787 na bratislavskom Generálnom seminári, založenom Jozefom II. na výchovu vlasteneckých a osvieteneckých kňazov. Ako stúpenec tereziánskych a jozefínskych reforiem sa aktívne zapojil do ich presadzovania. Súčasťou tejto práce bola i jeho kodifikácia spisovného slovenského jazyka na báze západoslovenských nárečí vydaním Filozoficko-kritickej rozpravy o slovenských písmenách (1787), Slovenskej gramatiky (1790) a Etymológie slovenských slov (1791). Ako organizátor sa zaslúžil o vznik Slovenského učeného tovarišstva (1792), prvej celonárodnej kultúrnej a vedeckej organizácie. Jeho najväčšou a dodnes v mnohých smeroch neprekonanou prácou je päťzväzkový Slowár Slovenskí, Česko-Latinsko-Nemecko-Uherskí, ktorý však vyšiel až po jeho smrti v rokoch 1825 – 1827. Jeho prvé uzákonenie spisovnej slovenčiny sa ujalo len v kruhoch katolíckych vzdelancov a jeho norma sa nestala celonárodným jazykom. Napriek tomu v bernolákovčine vznikli významné osvetové i literárne diela, ktoré významne obohatili slovenskú kultúru. Od roku 1797 pôsobil ako farár v Nových Zámkoch, kde 15. januára 1813 zomrel.


Autor (zdroj) popisu: PhDr. Anton Hrnko, CSc.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov