Personalities: Anna Jurkovičová (1824 - 1905) - 200th birth anniversary

ostage stamp from the Personalities series commemorating the 200th anniversary of the birth of the first Slovak amateur actress, Anna Jurkovičová (1824 - 1905).

05. 04. 2024

Postage Stamp:
Personalities: Anton Bernolák (1762 – 1813)

Personalities: Anton Bernolák (1762 – 1813)
Date of Issue: 03. 10. 2012
Face value: 1,10 €
Postage stamp dimensions: 44,4 x 30,5 mm
Printing sheet form: HA
Stamps in printing sheet: 1
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Recess printing from flat plates combined with offset
Amount printed: 50000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp of the Personalities stamp series commemorating the 150th birth anniversary of the Slovak Roman-Catholic priest, linguist and organizer of cultural and social life Anton Bernolak.


Text motifs: ANTON BERNOLAK / 1762 - 1813

Pictorial motifs: Známka: portrét A. Bernoláka s otvorenou knihou, symbolizujúcou nový začiatok slovenského jazyka po jeho kodifikácii; Hárček: najvýznamnejšie diela A. Bernoláka a miesta spojené s jeho účinkovaním (rodný dom, bratislavský Generálny seminár, fara v Nových Zámkoch a i.); FDC: rodný dom A. Bernoláka.

Souvenir sheet format:

Postage Stamp Personalities: Anton Bernolák (1762 – 1813) (Souvenir sheet format)


Original artwork(s):

Postage Stamp Personalities: Anton Bernolák (1762 – 1813) (Original artwork(s))


Autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Marián Čapka
Rytec známky: František Horniak


Súvisiace materiály:


Thematic description and context:

Anton Bernolák bol popredný predstaviteľ slovenského národného hnutia na prelome 18. a 19. st., rímskokatolícky kňaz, jazykovedec a organizátor slovenského kultúrneho a spoločenského života. Po ňom je pomenovaná celá generácia slovenských národných dejateľov, ktorí si osvojili ním kodifikovanú slovenčinu a ideu slovenskej národnej osobitosti. Narodil sa 3. októbra 1762 v dnes zaniknutej oravskej dedine Slanica v rodine drobného zemana. Po gymnaziálnych štúdiách v Ružomberku študoval teológiu na rôznych miestach. Teologické štúdia zakončil roku 1787 na bratislavskom Generálnom seminári, založenom Jozefom II. na výchovu vlasteneckých a osvieteneckých kňazov. Ako stúpenec tereziánskych a jozefínskych reforiem sa aktívne zapojil do ich presadzovania. Súčasťou tejto práce bola i jeho kodifikácia spisovného slovenského jazyka na báze západoslovenských nárečí vydaním Filozoficko-kritickej rozpravy o slovenských písmenách (1787), Slovenskej gramatiky (1790) a Etymológie slovenských slov (1791). Ako organizátor sa zaslúžil o vznik Slovenského učeného tovarišstva (1792), prvej celonárodnej kultúrnej a vedeckej organizácie. Jeho najväčšou a dodnes v mnohých smeroch neprekonanou prácou je päťzväzkový Slowár Slovenskí, Česko-Latinsko-Nemecko-Uherskí, ktorý však vyšiel až po jeho smrti v rokoch 1825 – 1827. Jeho prvé uzákonenie spisovnej slovenčiny sa ujalo len v kruhoch katolíckych vzdelancov a jeho norma sa nestala celonárodným jazykom. Napriek tomu v bernolákovčine vznikli významné osvetové i literárne diela, ktoré významne obohatili slovenskú kultúru. Od roku 1797 pôsobil ako farár v Nových Zámkoch, kde 15. januára 1813 zomrel.


Author (source) of the description: PhDr. Anton Hrnko, CSc.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists