Nové a aktualizované články v sekcii Aktuality - Odborné príspevky

Prehľad nových a aktualizovaných článkov v sekcii Aktuality - Odborné príspevky, ktorá je venovaná odborným informáciám pre zberateľov filatelistických materiálov a záujemcov o filateliu a poštové známky

11. 07. 2024

Celinová obálka s prítlačou:
Jan Eisner - nestor slovenskej archeológie / pamätník slovanského pohrebiska v Devínskej Novej Vsi

Jan Eisner - nestor slovenskej archeológie / pamätník slovanského pohrebiska v Devínskej Novej Vsi
Deň vydania: 07. 07. 2021
Nominálna hodnota: 0,65 €
Náklad: 1200

Celinová obálka Freska z kostola Všetkých svätých v Ludrovej s dotlačenými známkami Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol vo Svätušiach a Úžitkové umenie na Slovensku: Rímske sklo zo Zohora s prítlačou pamätník slovanského pohrebiska v Devínskej Novej Vsi.


Textový motív: J. EISNER / NESTOR SLOVENSKEJ / ARECHEOLÓGIE / Pamätník slovanského pohrebiska / v Devínskej Novej Vsi

Obrazový motív: Pamätník slovanského pohrebiska v Devínskej Novej Vsi

Tematický popis a súvislosti:

Vývoj po vzniku Československa po roku 1918 na poli vedeckého bádania bol poznamenaný akútnym nedostatkom domácich odborníkov, archeológiu nevynímajúc. Archeologická obec sa združovala predovšetkým okolo kultúrnych ustanovizní – Muzeálnej slovenskej spoločnosti, Matice Slovenskej a Slovenského národného múzea. Už krátko po vzniku republiky, 12.11.1919 vznikol pod Ministerstvom školstva v Prahe Štátny archeologický ústav s celoštátnou pôsobnosťou. Jeho prvým profesorom sa stal prof. Lubor Niederle. V rovnakom roku vznikla pod vedením prof. Jana Eisnera Spoločnosť československých prehistorikov, prakticky prvá spoločnosť profesionálnych archeológov.

Jan Eisner (1885 - 1967) má obrovskú zásluhu na tom, že slovenská archeológia sa stala rovnoprávnou a erudovanou vednou disciplínou v spoločnom štáte. Už v roku 1919 prišiel na Slovensko a podieľal sa na jej zakladaní a formovaní. V roku 1929 sa stal mimoriadnym profesorom na Univerzite Komenského, kde prednášal archeológiu. Jeho žiakmi boli najvýznamnejší archeológovia 20. storočia. Najdôležitejšie výskumy realizoval na lokalitách Nitriansky Hrádok, Devín a Devínska Nová Ves a slovenské náleziská tak preslávil v celom vedeckom svete aj ďaleko za hranicami.

Pozornosť a záujem Jana Eisnera o slovenské náleziská vyvrcholil v syntéze Slovensko v pravěku, kde vysoko odborným pohľadom zhrnul všetky dovtedajšie poznatky o najstarších dejinách nášho územia. Diela sa stalo východiskovým prameňom pre celé nasledujúce generácie bádateľov.

Pamätník slovansko-avarského pohrebiska z obdobia Samovej ríše bol postavený v roku 2018 v Devínskej Novej Vsi v oblasti za dnešným areálom Družstva podielnikov Devín smerom na Devínske Jazero.


Autor (zdroj) popisu: Archeológia SK ....vykopaná minulosť z prvej ruky


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov