Results of the public poll for the most beautiful Slovak stamp of 2022

Announcement of the official results of the survey for the most beautiful Slovak postage stamp for 2022.

17. 07. 2023

Stationery Envelope with Imprint:
Jan Eisner - nestor of Slovak archeology / memorial of the Slavic burial ground in Devinska Nova Ves

Jan Eisner - nestor of Slovak archeology / memorial of the Slavic burial ground in Devinska Nova Ves
Date of Issue: 07. 07. 2021
Face value: 0,65 €
Amount printed: 1200

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Stationery Envelope Fresco from the Church of All Saints in Ludrova embossed stamps Cultural heritage of Slovakia: Church in Svatuse and Applied art in Slovakia: Roman glass from Zohor with imprint of the memorial of the Slavic burial ground in Devinska Nova Ves.


Text motifs: J. EISNER / NESTOR SLOVENSKEJ / ARECHEOLÓGIE / Pamätník slovanského pohrebiska / v Devínskej Novej Vsi

Pictorial motifs: Pamätník slovanského pohrebiska v Devínskej Novej Vsi

Thematic description and context:

Vývoj po vzniku Československa po roku 1918 na poli vedeckého bádania bol poznamenaný akútnym nedostatkom domácich odborníkov, archeológiu nevynímajúc. Archeologická obec sa združovala predovšetkým okolo kultúrnych ustanovizní – Muzeálnej slovenskej spoločnosti, Matice Slovenskej a Slovenského národného múzea. Už krátko po vzniku republiky, 12.11.1919 vznikol pod Ministerstvom školstva v Prahe Štátny archeologický ústav s celoštátnou pôsobnosťou. Jeho prvým profesorom sa stal prof. Lubor Niederle. V rovnakom roku vznikla pod vedením prof. Jana Eisnera Spoločnosť československých prehistorikov, prakticky prvá spoločnosť profesionálnych archeológov.

Jan Eisner (1885 - 1967) má obrovskú zásluhu na tom, že slovenská archeológia sa stala rovnoprávnou a erudovanou vednou disciplínou v spoločnom štáte. Už v roku 1919 prišiel na Slovensko a podieľal sa na jej zakladaní a formovaní. V roku 1929 sa stal mimoriadnym profesorom na Univerzite Komenského, kde prednášal archeológiu. Jeho žiakmi boli najvýznamnejší archeológovia 20. storočia. Najdôležitejšie výskumy realizoval na lokalitách Nitriansky Hrádok, Devín a Devínska Nová Ves a slovenské náleziská tak preslávil v celom vedeckom svete aj ďaleko za hranicami.

Pozornosť a záujem Jana Eisnera o slovenské náleziská vyvrcholil v syntéze Slovensko v pravěku, kde vysoko odborným pohľadom zhrnul všetky dovtedajšie poznatky o najstarších dejinách nášho územia. Diela sa stalo východiskovým prameňom pre celé nasledujúce generácie bádateľov.

Pamätník slovansko-avarského pohrebiska z obdobia Samovej ríše bol postavený v roku 2018 v Devínskej Novej Vsi v oblasti za dnešným areálom Družstva podielnikov Devín smerom na Devínske Jazero.


Author (source) of the description: Archeológia SK ....vykopaná minulosť z prvej ruky


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists