Exchange collectors meeting in Bratislava (Slovakia)

Invitation to the exchange collectors meeting of different collecting areas in Bratislava (Slovakia).

08. 10. 2022

Stationery Envelope with Imprint:
Jan Eisner - nestor of Slovak archeology / memorial of the Slavic burial ground in Devinska Nova Ves

Jan Eisner - nestor of Slovak archeology / memorial of the Slavic burial ground in Devinska Nova Ves
Date of Issue: 07. 07. 2021
Face value: 0,65 €
Amount printed: 1200

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Stationery Envelope Fresco from the Church of All Saints in Ludrova embossed stamps Cultural heritage of Slovakia: Church in Svatuse and Applied art in Slovakia: Roman glass from Zohor with imprint of the memorial of the Slavic burial ground in Devinska Nova Ves.


Text motifs: J. EISNER / NESTOR SLOVENSKEJ / ARECHEOLÓGIE / Pamätník slovanského pohrebiska / v Devínskej Novej Vsi

Pictorial motifs: Pamätník slovanského pohrebiska v Devínskej Novej Vsi

Thematic description and context:

Vývoj po vzniku Československa po roku 1918 na poli vedeckého bádania bol poznamenaný akútnym nedostatkom domácich odborníkov, archeológiu nevynímajúc. Archeologická obec sa združovala predovšetkým okolo kultúrnych ustanovizní – Muzeálnej slovenskej spoločnosti, Matice Slovenskej a Slovenského národného múzea. Už krátko po vzniku republiky, 12.11.1919 vznikol pod Ministerstvom školstva v Prahe Štátny archeologický ústav s celoštátnou pôsobnosťou. Jeho prvým profesorom sa stal prof. Lubor Niederle. V rovnakom roku vznikla pod vedením prof. Jana Eisnera Spoločnosť československých prehistorikov, prakticky prvá spoločnosť profesionálnych archeológov.

Jan Eisner (1885 - 1967) má obrovskú zásluhu na tom, že slovenská archeológia sa stala rovnoprávnou a erudovanou vednou disciplínou v spoločnom štáte. Už v roku 1919 prišiel na Slovensko a podieľal sa na jej zakladaní a formovaní. V roku 1929 sa stal mimoriadnym profesorom na Univerzite Komenského, kde prednášal archeológiu. Jeho žiakmi boli najvýznamnejší archeológovia 20. storočia. Najdôležitejšie výskumy realizoval na lokalitách Nitriansky Hrádok, Devín a Devínska Nová Ves a slovenské náleziská tak preslávil v celom vedeckom svete aj ďaleko za hranicami.

Pozornosť a záujem Jana Eisnera o slovenské náleziská vyvrcholil v syntéze Slovensko v pravěku, kde vysoko odborným pohľadom zhrnul všetky dovtedajšie poznatky o najstarších dejinách nášho územia. Diela sa stalo východiskovým prameňom pre celé nasledujúce generácie bádateľov.

Pamätník slovansko-avarského pohrebiska z obdobia Samovej ríše bol postavený v roku 2018 v Devínskej Novej Vsi v oblasti za dnešným areálom Družstva podielnikov Devín smerom na Devínske Jazero.


Author (source) of the description: Archeológia SK ....vykopaná minulosť z prvej ruky


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists