Unique graphic set by Rudolf Cigánik - Slovak personalities known in the stamp

An extraordinary offer of the author's hand-signed set by the academic painter Rudolf Cigánik under the title Slovak personalities known in the stamp (5 portraits of Slovak personalities).

13. 04. 2022

Commemorative Postmark:
Jan Eisner - Nestor of Slovak Archeology

Jan Eisner - Nestor of Slovak Archeology
Day of use: 07. 07. 2021
 
Post office: BRATISLAVA 49
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postmark used in Bratislava - Devinska Nova Ves on the occasion of the opening of the exhibition of archaeological artifacts and philatelic exhibits ARCHEOLOGY AND PHILATELY in Devinska Nová Ves (Slovakia).


Text motifs: J. EISNER - NESTOR SLOVENSKEJ ARCHEOLÓGIE / 1885 / 1967

Pictorial motifs: Portrét Jana Eisnera.

Thematic description and context:

Vývoj po vzniku Československa po roku 1918 na poli vedeckého bádania bol poznamenaný akútnym nedostatkom domácich odborníkov, archeológiu nevynímajúc. Archeologická obec sa združovala predovšetkým okolo kultúrnych ustanovizní – Muzeálnej slovenskej spoločnosti, Matice Slovenskej a Slovenského národného múzea. Už krátko po vzniku republiky, 12.11.1919 vznikol pod Ministerstvom školstva v Prahe Štátny archeologický ústav s celoštátnou pôsobnosťou. Jeho prvým profesorom sa stal prof. Lubor Niederle. V rovnakom roku vznikla pod vedením prof. Jana Eisnera Spoločnosť československých prehistorikov, prakticky prvá spoločnosť profesionálnych archeológov.

Jan Eisner (1885 - 1967) má obrovskú zásluhu na tom, že slovenská archeológia sa stala rovnoprávnou a erudovanou vednou disciplínou v spoločnom štáte. Už v roku 1919 prišiel na Slovensko a podieľal sa na jej zakladaní a formovaní. V roku 1929 sa stal mimoriadnym profesorom na Univerzite Komenského, kde prednášal archeológiu. Jeho žiakmi boli najvýznamnejší archeológovia 20. storočia. Najdôležitejšie výskumy realizoval na lokalitách Nitriansky Hrádok, Devín a Devínska Nová Ves a slovenské náleziská tak preslávil v celom vedeckom svete aj ďaleko za hranicami.

Pozornosť a záujem Jana Eisnera o slovenské náleziská vyvrcholil v syntéze Slovensko v pravěku, kde vysoko odborným pohľadom zhrnul všetky dovtedajšie poznatky o najstarších dejinách nášho územia. Diela sa stalo východiskovým prameňom pre celé nasledujúce generácie bádateľov.


Author (source) of the description: Archeológia SK ....vykopaná minulosť z prvej ruky


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists