Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - Zvolenie Petra Pavla za prezidenta Českej republiky

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Zvolenie Petra Pavla za prezidenta Českej republiky.

10. 11. 2023

Poštová známka:
200. výročie vydania básnickej skladby Slávy dcéra

200. výročie vydania básnickej skladby Slávy dcéra
Deň vydania: 26. 01. 2024
Nominálna hodnota: T2 500g 
Rozmery známky: 44,4 x 30,5 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 60000

Príležitostná poštová známka venovaná 200. výročiu vydania básnickej skladby Slávy dcéra, ktorej autorom je Ján Kollár (1793 - 1852).


Textový motív: 200. VÝROČIE BÁSNICKEJ / SKLADBY SLÁVY DCÉRA

Obrazový motív: Portrét Jána Kollára, tvár dievčaťa (Mína - Friederika Wilhelmina Schmidtová).

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Karol Felix

Rytina známky: František Horniak

Upravený tlačový list:

Poštová známka 200. výročie vydania básnickej skladby Slávy dcéra (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka 200. výročie vydania básnickej skladby Slávy dcéra (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Slávy dcera (pôvodným pravopisom: Sláwy dcera; v modernej slovenčine: Dcéra Slávy alebo Slávy dcéra) je lyricko-epická skladba Jána Kollára napísaná biblickou češtinou. Skladá sa zo šiestich častí: Predspev (Předzpěv) a 5 spevov (každý pomenovaný podľa rieky/riek): 1. Sála, 2. Labe, Rén, Vltava 3. Dunaj 4. Lethe 5. Acheron. Slávy dcéra je žánrovo známa ako básnická skladba. Znamená to, že je to dlhá lyrika.

Básnická skladba Jána Kollára (1793 – 1852) Slávy dcéra, ktorá bola vydaná v roku 1824 v Kráľovskej univerzitnej tlačiarni v Budíne, patrí k priekopníckym dielam slovenskej a českej literatúry 19. storočia. Básnik v nej ako jeden z prvých v dejinách našej literatúry obohatil poéziu o výsostne subjektívny rozmer prameniaci vo vlastnej životnej skúsenosti a dokázal prehĺbiť silu básnickej reflexie, čím položil pevné základy našej modernej poézie. Kollárova Slávy dcéra je inovatívne koncipovanou básnickou skladbou, v ktorej autor prepojil ľúbostné motívy prameniace z nenaplnenej lásky k Friederike Wilhelmine Schmidtovej, ktorú poeticky nazval Mínou, s vlasteneckými a národnobuditeľskými témami. Hĺbavé lyrické reflexie, v ktorých sa básnik vyznáva zo svojej lásky k Míne a postupne si uvedomuje bezperspektívnosť svojho ľúbostného vzťahu, sa striedajú s rozsiahlymi nadosobnými úvahami o minulosti, prítomnosti a budúcnosti Slovanov.

Kollár vo svojej skladbe zároveň predstavil nový typ lyrického hrdinu – mladého človeka zmietaného túžbami a citovými pohnútkami, plného vášne a odhodlania, ale aj osamelej rezignácie. Vytvoril poéziu, ktorá sa vyznačuje silou básnickej fantázie, kreativitou v oblasti jazyka a majstrovským zvládnutím sonetovej formy.

Básnik sa k svojej Slávy dcére neustále vracal počas celého svojho života, dopĺňal ju a rozširoval. Po vydaní z roku 1824 nasledovali v rokoch 1832, 1845 a 1852 jej ďalšie rozšírené a doplnené verzie. Zo Slávy dcéry sa postupne stalo rozsiahle kompendium Slovanstva, v ktorom básnik vedome prepojil viaceré podnety európskej literatúry, vytvoril predstavu o poézii spájajúcej všetky protiklady vekov a predstavu o umení pevne stojacom na prísnych kresťanských etických základoch a univerzálnych princípoch humanity.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta / POFIS - Prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov