Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

29. 05. 2024

Poštová známka:
200. výročie vydania básnickej skladby Slávy dcéra

200. výročie vydania básnickej skladby Slávy dcéra
Deň vydania: 26. 01. 2024
Nominálna hodnota: T2 500g 
Rozmery známky: 44,4 x 30,5 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 60000

Príležitostná poštová známka venovaná 200. výročiu vydania básnickej skladby Slávy dcéra, ktorej autorom je Ján Kollár (1793 - 1852).


Textový motív: 200. VÝROČIE BÁSNICKEJ / SKLADBY SLÁVY DCÉRA

Obrazový motív: Portrét Jána Kollára, tvár dievčaťa (Mína - Friederika Wilhelmina Schmidtová).

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Karol Felix

Rytina známky: František Horniak

Upravený tlačový list:

Poštová známka 200. výročie vydania básnickej skladby Slávy dcéra (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka 200. výročie vydania básnickej skladby Slávy dcéra (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Slávy dcera (pôvodným pravopisom: Sláwy dcera; v modernej slovenčine: Dcéra Slávy alebo Slávy dcéra) je lyricko-epická skladba Jána Kollára napísaná biblickou češtinou. Skladá sa zo šiestich častí: Predspev (Předzpěv) a 5 spevov (každý pomenovaný podľa rieky/riek): 1. Sála, 2. Labe, Rén, Vltava 3. Dunaj 4. Lethe 5. Acheron. Slávy dcéra je žánrovo známa ako básnická skladba. Znamená to, že je to dlhá lyrika.

Básnická skladba Jána Kollára (1793 – 1852) Slávy dcéra, ktorá bola vydaná v roku 1824 v Kráľovskej univerzitnej tlačiarni v Budíne, patrí k priekopníckym dielam slovenskej a českej literatúry 19. storočia. Básnik v nej ako jeden z prvých v dejinách našej literatúry obohatil poéziu o výsostne subjektívny rozmer prameniaci vo vlastnej životnej skúsenosti a dokázal prehĺbiť silu básnickej reflexie, čím položil pevné základy našej modernej poézie. Kollárova Slávy dcéra je inovatívne koncipovanou básnickou skladbou, v ktorej autor prepojil ľúbostné motívy prameniace z nenaplnenej lásky k Friederike Wilhelmine Schmidtovej, ktorú poeticky nazval Mínou, s vlasteneckými a národnobuditeľskými témami. Hĺbavé lyrické reflexie, v ktorých sa básnik vyznáva zo svojej lásky k Míne a postupne si uvedomuje bezperspektívnosť svojho ľúbostného vzťahu, sa striedajú s rozsiahlymi nadosobnými úvahami o minulosti, prítomnosti a budúcnosti Slovanov.

Kollár vo svojej skladbe zároveň predstavil nový typ lyrického hrdinu – mladého človeka zmietaného túžbami a citovými pohnútkami, plného vášne a odhodlania, ale aj osamelej rezignácie. Vytvoril poéziu, ktorá sa vyznačuje silou básnickej fantázie, kreativitou v oblasti jazyka a majstrovským zvládnutím sonetovej formy.

Básnik sa k svojej Slávy dcére neustále vracal počas celého svojho života, dopĺňal ju a rozširoval. Po vydaní z roku 1824 nasledovali v rokoch 1832, 1845 a 1852 jej ďalšie rozšírené a doplnené verzie. Zo Slávy dcéry sa postupne stalo rozsiahle kompendium Slovanstva, v ktorom básnik vedome prepojil viaceré podnety európskej literatúry, vytvoril predstavu o poézii spájajúcej všetky protiklady vekov a predstavu o umení pevne stojacom na prísnych kresťanských etických základoch a univerzálnych princípoch humanity.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta / POFIS - Prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov