Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

Overview of postage stamps, miniature sheets and other stamp products issued within the joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

13. 02. 2024

Postage Stamp:
200th anniversary of the publication of the poetic composition Slávy dcéra (Glory Daughter)

200th anniversary of the publication of the poetic composition Slávy dcéra (Glory Daughter)
Date of Issue: 26. 01. 2024
Face value: T2 500g 
Postage stamp dimensions: 44,4 x 30,5 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 4
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Recess printing from flat plates combined with offset
Amount printed: 60000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp dedicated to the 200th anniversary of the publication of the poetic composition Slávy dcéra (Glory's Daughter), the author of which is Ján Kollár (1793 - 1852).


Text motifs: 200. VÝROČIE BÁSNICKEJ / SKLADBY SLÁVY DCÉRA

Pictorial motifs: Portrét Jána Kollára, tvár dievčaťa (Mína - Friederika Wilhelmina Schmidtová).

Postage stamp artwork: akad. mal. Karol Felix

Postage stamp engraving: František Horniak

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp 200th anniversary of the publication of the poetic composition Slávy dcéra (Glory Daughter) (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp 200th anniversary of the publication of the poetic composition Slávy dcéra (Glory Daughter) (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Slávy dcera (pôvodným pravopisom: Sláwy dcera; v modernej slovenčine: Dcéra Slávy alebo Slávy dcéra) je lyricko-epická skladba Jána Kollára napísaná biblickou češtinou. Skladá sa zo šiestich častí: Predspev (Předzpěv) a 5 spevov (každý pomenovaný podľa rieky/riek): 1. Sála, 2. Labe, Rén, Vltava 3. Dunaj 4. Lethe 5. Acheron. Slávy dcéra je žánrovo známa ako básnická skladba. Znamená to, že je to dlhá lyrika.

Básnická skladba Jána Kollára (1793 – 1852) Slávy dcéra, ktorá bola vydaná v roku 1824 v Kráľovskej univerzitnej tlačiarni v Budíne, patrí k priekopníckym dielam slovenskej a českej literatúry 19. storočia. Básnik v nej ako jeden z prvých v dejinách našej literatúry obohatil poéziu o výsostne subjektívny rozmer prameniaci vo vlastnej životnej skúsenosti a dokázal prehĺbiť silu básnickej reflexie, čím položil pevné základy našej modernej poézie. Kollárova Slávy dcéra je inovatívne koncipovanou básnickou skladbou, v ktorej autor prepojil ľúbostné motívy prameniace z nenaplnenej lásky k Friederike Wilhelmine Schmidtovej, ktorú poeticky nazval Mínou, s vlasteneckými a národnobuditeľskými témami. Hĺbavé lyrické reflexie, v ktorých sa básnik vyznáva zo svojej lásky k Míne a postupne si uvedomuje bezperspektívnosť svojho ľúbostného vzťahu, sa striedajú s rozsiahlymi nadosobnými úvahami o minulosti, prítomnosti a budúcnosti Slovanov.

Kollár vo svojej skladbe zároveň predstavil nový typ lyrického hrdinu – mladého človeka zmietaného túžbami a citovými pohnútkami, plného vášne a odhodlania, ale aj osamelej rezignácie. Vytvoril poéziu, ktorá sa vyznačuje silou básnickej fantázie, kreativitou v oblasti jazyka a majstrovským zvládnutím sonetovej formy.

Básnik sa k svojej Slávy dcére neustále vracal počas celého svojho života, dopĺňal ju a rozširoval. Po vydaní z roku 1824 nasledovali v rokoch 1832, 1845 a 1852 jej ďalšie rozšírené a doplnené verzie. Zo Slávy dcéry sa postupne stalo rozsiahle kompendium Slovanstva, v ktorom básnik vedome prepojil viaceré podnety európskej literatúry, vytvoril predstavu o poézii spájajúcej všetky protiklady vekov a predstavu o umení pevne stojacom na prísnych kresťanských etických základoch a univerzálnych princípoch humanity.


Author (source) of the description: Slovenská pošta / POFIS - Prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists