XVII Summer Paralympic Games Paris 2024 - Archery

Commemorative postage stamp issued on the occasion of the XVII Summer Paralympic Games Paris 2024 in Paris (France) with the theme of the archery.

28. 06. 2024

Commemorative Postmark:
200th anniversary of the poetic composition Slávy dcéra (Glory Daughter)

200th anniversary of the poetic composition Slávy dcéra (Glory Daughter)
Day of use: 26. 01. 2024
 
Post office: BRATISLAVA 1
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Occasional postmark used in Bratislava on the occasion of the 200th anniversary of the publication of the poetic composition Slávy dcéra (Glory's Daughter), the author of which is Ján Kollár (1793 - 1852).


Text motifs: 200. VÝROČIE BÁSNICKEJ SKLADBY SLÁVY DCÉRA

Pictorial motifs: Kvet ruže.

Thematic description and context:

Slávy dcera (pôvodným pravopisom: Sláwy dcera; v modernej slovenčine: Dcéra Slávy alebo Slávy dcéra) je lyricko-epická skladba Jána Kollára napísaná biblickou češtinou. Skladá sa zo šiestich častí: Predspev (Předzpěv) a 5 spevov (každý pomenovaný podľa rieky/riek): 1. Sála, 2. Labe, Rén, Vltava 3. Dunaj 4. Lethe 5. Acheron. Slávy dcéra je žánrovo známa ako básnická skladba. Znamená to, že je to dlhá lyrika.

Básnická skladba Jána Kollára (1793 – 1852) Slávy dcéra, ktorá bola vydaná v roku 1824 v Kráľovskej univerzitnej tlačiarni v Budíne, patrí k priekopníckym dielam slovenskej a českej literatúry 19. storočia. Básnik v nej ako jeden z prvých v dejinách našej literatúry obohatil poéziu o výsostne subjektívny rozmer prameniaci vo vlastnej životnej skúsenosti a dokázal prehĺbiť silu básnickej reflexie, čím položil pevné základy našej modernej poézie. Kollárova Slávy dcéra je inovatívne koncipovanou básnickou skladbou, v ktorej autor prepojil ľúbostné motívy prameniace z nenaplnenej lásky k Friederike Wilhelmine Schmidtovej, ktorú poeticky nazval Mínou, s vlasteneckými a národnobuditeľskými témami. Hĺbavé lyrické reflexie, v ktorých sa básnik vyznáva zo svojej lásky k Míne a postupne si uvedomuje bezperspektívnosť svojho ľúbostného vzťahu, sa striedajú s rozsiahlymi nadosobnými úvahami o minulosti, prítomnosti a budúcnosti Slovanov.

Kollár vo svojej skladbe zároveň predstavil nový typ lyrického hrdinu – mladého človeka zmietaného túžbami a citovými pohnútkami, plného vášne a odhodlania, ale aj osamelej rezignácie. Vytvoril poéziu, ktorá sa vyznačuje silou básnickej fantázie, kreativitou v oblasti jazyka a majstrovským zvládnutím sonetovej formy.

Básnik sa k svojej Slávy dcére neustále vracal počas celého svojho života, dopĺňal ju a rozširoval. Po vydaní z roku 1824 nasledovali v rokoch 1832, 1845 a 1852 jej ďalšie rozšírené a doplnené verzie. Zo Slávy dcéry sa postupne stalo rozsiahle kompendium Slovanstva, v ktorom básnik vedome prepojil viaceré podnety európskej literatúry, vytvoril predstavu o poézii spájajúcej všetky protiklady vekov a predstavu o umení pevne stojacom na prísnych kresťanských etických základoch a univerzálnych princípoch humanity.


Author (source) of the description: Slovenská pošta / POFIS - Prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists