80. výročie Karpatsko-duklianskej operácie

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 80. výročia Karpatsko-duklianskej operácie.

28. 08. 2024

Poštová známka:
Vianoce 2023: Slovenské ľudové rezbárstvo

Vianoce 2023: Slovenské ľudové rezbárstvo
Deň vydania: 16. 11. 2023
Nominálna hodnota: 0,90 €
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 1000000

Poštová známka vydaná k Vianociam v roku 2023 s námetom slovenského ľudového rezbárstva.


Textový motív: nie je

Obrazový motív: Drevorezba rodiny - insitná forma súsošia Panny Márie, sv. Jozefa a Ježiška s vladárskym jablkom v ruke od Štefana Siváňa.

Výtvarný návrh známky: Adrian Ferda

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Vianoce 2023: Slovenské ľudové rezbárstvo (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Ľudové sakrálne rezbárstvo u nás zaznamenalo najväčší rozkvet v 18. a 19. storočí. Drevené plastiky zohrávali v živote ľudu dôležitú úlohu, založenú na viere v ich magicko-symbolickú funkciu. Z tradičného ľudového rezbárstva vo svojej tvorbe vychádzal aj Štefan Siváň starší (1906 – 1995), no autentickosťou umeleckého prejavu sa vyčlenil z jeho anonymity. Siváňove umelecké začiatky sa viažu k vyrezávaniu figúrok do prenosných betlehemov, s ktorými chodil v mladosti vo vianočnom a novoročnom období koledovať po Slovensku, Morave a Sliezsku. Inak celý život prežil v hornooravskej obci Babín, kde postupne vytvoril rozsiahle, námetovo i výrazovo rozmanité, rezbárske dielo. Siváň bol roľníkom a kolárom, s drevom pracoval už od detstva. Popri motívoch spojených s oravskou folklórnou tradíciou zobrazoval náboženské, najmä kristologické a mariánske scény. Madona – obľúbené zobrazenie Panny Márie s Ježiškom v náručí, ktoré sa v období baroka v rámci rekatolizačného šírenia mariánskeho kultu prirodzene premietlo aj do ľudového umenia, sa objavuje v tvorbe Štefana Siváňa vo viacerých variantoch. Dve z nich sa stali predlohou k obrazovým motívom obálky prvého dňa (FDC). Ikonografické typy Madony v ľudovom rezbárstve napodobovali zázračné sošky Panny Márie z rôznych rakúsko-uhorských pútnických miest. Siváň pristupoval k námetom voľne, s elementárnym tvaroslovím a naivným chápaním anatómie. V plastikách Madony sa prelína sakrálny výjav s rodinným – vyjadruje láskyplný vzťah matky a dieťaťa. Pocit rodinného šťastia Siváň vniesol aj do výjavu sv. rodiny na známke. Insitné formy súsošia Panny Márie, sv. Jozefa a Ježiška s vladárskym jablkom v ruke neznižujú jeho duchovný odkaz, naopak, svojou výrazovosťou podčiarkujú úprimnú vieru tvorcu. Všetky tri diela sa nachádzajú v zbierkach Oravskej galérie v Dolnom Kubíne.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta, s. a. / POFIS - Mgr. Dagmar Adamusová


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov