Beauties of our Homeland: Hricov Castle

Commemorative postage stamp from the Beauties of our Homeland stamp series issued to present the Hricov Castle in Slovakia.

06. 09. 2024

Postage Stamp:
Christmas 2023: Slovak folk carving

Christmas 2023: Slovak folk carving
Date of Issue: 16. 11. 2023
Face value: 0,90 €
Postage stamp dimensions: 26,5 x 33,9 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 1000000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp issued to Christmas 2023 devoted to the Slovak folk carving.


Text motifs: nie je

Pictorial motifs: Drevorezba rodiny - insitná forma súsošia Panny Márie, sv. Jozefa a Ježiška s vladárskym jablkom v ruke od Štefana Siváňa.

Postage stamp artwork: Adrian Ferda

Original artwork(s):

Postage Stamp Christmas 2023: Slovak folk carving (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Ľudové sakrálne rezbárstvo u nás zaznamenalo najväčší rozkvet v 18. a 19. storočí. Drevené plastiky zohrávali v živote ľudu dôležitú úlohu, založenú na viere v ich magicko-symbolickú funkciu. Z tradičného ľudového rezbárstva vo svojej tvorbe vychádzal aj Štefan Siváň starší (1906 – 1995), no autentickosťou umeleckého prejavu sa vyčlenil z jeho anonymity. Siváňove umelecké začiatky sa viažu k vyrezávaniu figúrok do prenosných betlehemov, s ktorými chodil v mladosti vo vianočnom a novoročnom období koledovať po Slovensku, Morave a Sliezsku. Inak celý život prežil v hornooravskej obci Babín, kde postupne vytvoril rozsiahle, námetovo i výrazovo rozmanité, rezbárske dielo. Siváň bol roľníkom a kolárom, s drevom pracoval už od detstva. Popri motívoch spojených s oravskou folklórnou tradíciou zobrazoval náboženské, najmä kristologické a mariánske scény. Madona – obľúbené zobrazenie Panny Márie s Ježiškom v náručí, ktoré sa v období baroka v rámci rekatolizačného šírenia mariánskeho kultu prirodzene premietlo aj do ľudového umenia, sa objavuje v tvorbe Štefana Siváňa vo viacerých variantoch. Dve z nich sa stali predlohou k obrazovým motívom obálky prvého dňa (FDC). Ikonografické typy Madony v ľudovom rezbárstve napodobovali zázračné sošky Panny Márie z rôznych rakúsko-uhorských pútnických miest. Siváň pristupoval k námetom voľne, s elementárnym tvaroslovím a naivným chápaním anatómie. V plastikách Madony sa prelína sakrálny výjav s rodinným – vyjadruje láskyplný vzťah matky a dieťaťa. Pocit rodinného šťastia Siváň vniesol aj do výjavu sv. rodiny na známke. Insitné formy súsošia Panny Márie, sv. Jozefa a Ježiška s vladárskym jablkom v ruke neznižujú jeho duchovný odkaz, naopak, svojou výrazovosťou podčiarkujú úprimnú vieru tvorcu. Všetky tri diela sa nachádzajú v zbierkach Oravskej galérie v Dolnom Kubíne.


Author (source) of the description: Slovenská pošta, s. a. / POFIS - Mgr. Dagmar Adamusová


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists