Actual information from the Union of Czech Philatelists

Review of the most recent information from the Union of Czech Philatelists as provided by the journal Informace SČF.

17. 07. 2023

Postage Stamp:
Christmas 2023: Slovak folk carving

Christmas 2023: Slovak folk carving
Date of Issue: 16. 11. 2023
Face value: 0,90 €
Postage stamp dimensions: 26,5 x 33,9 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 1000000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp issued to Christmas 2023 devoted to the Slovak folk carving.


Text motifs: nie je

Pictorial motifs: Drevorezba rodiny - insitná forma súsošia Panny Márie, sv. Jozefa a Ježiška s vladárskym jablkom v ruke od Štefana Siváňa.

Postage stamp artwork: Adrian Ferda

Original artwork(s):

Postage Stamp Christmas 2023: Slovak folk carving (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Ľudové sakrálne rezbárstvo u nás zaznamenalo najväčší rozkvet v 18. a 19. storočí. Drevené plastiky zohrávali v živote ľudu dôležitú úlohu, založenú na viere v ich magicko-symbolickú funkciu. Z tradičného ľudového rezbárstva vo svojej tvorbe vychádzal aj Štefan Siváň starší (1906 – 1995), no autentickosťou umeleckého prejavu sa vyčlenil z jeho anonymity. Siváňove umelecké začiatky sa viažu k vyrezávaniu figúrok do prenosných betlehemov, s ktorými chodil v mladosti vo vianočnom a novoročnom období koledovať po Slovensku, Morave a Sliezsku. Inak celý život prežil v hornooravskej obci Babín, kde postupne vytvoril rozsiahle, námetovo i výrazovo rozmanité, rezbárske dielo. Siváň bol roľníkom a kolárom, s drevom pracoval už od detstva. Popri motívoch spojených s oravskou folklórnou tradíciou zobrazoval náboženské, najmä kristologické a mariánske scény. Madona – obľúbené zobrazenie Panny Márie s Ježiškom v náručí, ktoré sa v období baroka v rámci rekatolizačného šírenia mariánskeho kultu prirodzene premietlo aj do ľudového umenia, sa objavuje v tvorbe Štefana Siváňa vo viacerých variantoch. Dve z nich sa stali predlohou k obrazovým motívom obálky prvého dňa (FDC). Ikonografické typy Madony v ľudovom rezbárstve napodobovali zázračné sošky Panny Márie z rôznych rakúsko-uhorských pútnických miest. Siváň pristupoval k námetom voľne, s elementárnym tvaroslovím a naivným chápaním anatómie. V plastikách Madony sa prelína sakrálny výjav s rodinným – vyjadruje láskyplný vzťah matky a dieťaťa. Pocit rodinného šťastia Siváň vniesol aj do výjavu sv. rodiny na známke. Insitné formy súsošia Panny Márie, sv. Jozefa a Ježiška s vladárskym jablkom v ruke neznižujú jeho duchovný odkaz, naopak, svojou výrazovosťou podčiarkujú úprimnú vieru tvorcu. Všetky tri diela sa nachádzajú v zbierkach Oravskej galérie v Dolnom Kubíne.


Author (source) of the description: Slovenská pošta, s. a. / POFIS - Mgr. Dagmar Adamusová


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists