XXXIII. Letné olympijské hry Paríž 2024 - Lukostreľba

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti konania XXXIII. Letných olympijských hier Paríž 2024 s námetom lukostreľby.

28. 06. 2024

Výstavy a exponáty:
VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH - spomienková výstava v Stredoslovenskom múzeu Banská Bystrica

VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH - spomienková výstava v Stredoslovenskom múzeu Banská Bystrica
Autor: PhDr. Štefan Kollár, PhD.
Publikované: 07. 12. 2014 10:54

Pohľad na výstavu „VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH", ktorá nie je organizovaná poštovým múzeom, ale má čo povedať a ukázať aj zberateľom pohľadníc a poštovej histórie.


V pamätnom roku stého výročia od vypuknutia prvej svetovej vojny iniciovalo Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici výstavu VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH s pod nadpisom „Príbeh 16. Banskobystrického honvédskeho pluku v 1. svetovej vojne“, ktorej vernisáž bola 20. novembra 2014.


Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH   Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH


Výstavu otvoril riaditeľ múzea PhDr. Roman Hradecký, ktorý privítal hostí Ing. Stanislava Líšku, vedúceho prezidentskej kancelárie v Banskej Bystrici, Dr. Katarínu Čižmárovú, zástupkyňu primátora mesta Banská Bystrica, ako aj bývalého riaditeľa múzea Mgr. Milana Šoku a ostatných prítomných. Zároveň predstavil autorský a realizačný kolektív výstavy. Slávnostnú atmosféru svojim vystúpením umocnili orchester doktorandov a študentov Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, Doc. Mgr. art Juraj Sarvaš herec, publicista, ktorý okrem spomienok veteránov ukončil svoje vystúpenie básňou Na Flanderských poliach od kanadského lekára Johna Crae, ktorú do slovenčiny prebásnila Elena Cmarková bývalá zamestnankyňa Slovenskej pošty, a. s. Atmosféru tohto pamätného stretnutia oživil Mgr. Jakub Horváth, člen klubu vojenskej histórie Golian Banská Bystrica, ktorý v dobovej uniforme vítal a sprevádzal návštevníkov vernisáže. Záver otvorenia patril nad rotmajstrovi Andrejovi Sontágovi, členovi vojenskej hudby Banská Bystrica, ktorý otvorenie ukončil zahraním vojenskej večierky.


Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH   Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH   Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH


Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH   Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH   Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH


Cieľom výstavy bolo prezentovať širokej verejnosti veľkú vojnu takými špecifickými predmetmi, ktoré iné múzeá vo svojich zbierkach nemajú. Východiskom bolo dokumentovať vojnové obdobie na základe nebojovej činnosti 16. uhorského honvédskeho pešieho pluku so sídlom v Banskej Bystrici, akými boli akvizičná aktivita a mapovanie jeho činnosti, uskutočňovanie finančných zbierok na podporu vojnových vdov a sirôt, vydávanie vlastného časopisu či vyhotovovanie olejomalieb portrétov dôstojníkov, ako aj ich karikatúr a vojakov, i autentický fotografický materiál z bojísk. Základom bolo odborné spracovanie a prezentovanie dvoj a trojrozmerného materiálu zo zbierok Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, ktorý v rámci akvizičnej činnosti bol získaný z výstavy konanej v dňoch 29.júna – 7.júla 1918 budove pri klzisku a športovisku pod Hornou ulicou, na dnešnej Robotníckej ulici, v Banskej Bystrici.


Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH   Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH

Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH   Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH


Uvedený materiál vhodne dopĺňal materiál Slovenskej faleristickej spoločnosti prezentovaním vyznamenaní určených pre dôstojníkov, mužstvo, civilistov, ako aj vyznamenaní Červeného kríža. Zaujímavé sú trojrozmerné exponáty zbraní ukoristených na bojiskách, ako aj výstroj a výzbroj vojakov.


Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH   Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH   Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH


Tematicky bola výstava koncipovaná vo forme príbehov cez ktoré boli prezentované významné slovenské osobnosti, ktoré v pluku slúžili, ako básnik Ivan Krasko, spisovateľ Jozef Gregor Tajovský, architekt Ladislav Hudec, básnik a vedúca osobnosť spolku Mor ho! Ján Filipča, hudobný skladateľ Ján Móry,či neskorší generál Branislav Manica.


Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH   Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH


Obdobným spôsobom boli koncipované panely venované historickým súvislostiam vzniku 1. svetovej vojny, Františkovi Jozefovi I. a jeho prasynovcovi cisárovi Karolovi, ako aj dejinám 16. uhorského pešieho pluku v osobe plk. Františka Hella prvého vojnového veliteľa. Tieto príbehy takmer s presnou identitou dokumentujú politické a spoločenské zmeny. Môžeme ich považovať za významný dokument historického vývoja Rakúsko – Uhorska, ako aj regionálnych dejín mesta Banskej Bystrice.


Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH   Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH

Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH


Medzi vystavovanými artefaktmi má miesto príbeh poľnej pošty, ktorá mala za úlohu na jednej strane presné a rýchle doručenie úradných zásielok, na druhej sprostredkovanie súkromných s cieľom zabezpečenia, posilňovania pocitu spojenia a spolupatričnosti vojakov so zázemím. Dokumenty predstavujúce túto aktivitu sú poľné poštové lístky pripomínajúce osudy bratov Antona a Františka Garuľákovcov, vojakov 16. uhorského honvédskeho pešieho pluku, rodákov zo Starých Hôr. Okrem schémy znázorňujúcej činnosť poľnej pošty zaujímavosťou výstavy je rekonštrukcia poštovej schránky používanej v zákopoch, ako aj súbor poľných poštových lístkov poskytnutých Ondrejom Sulom podpredsedom Klubu filatelistov 52-19 pri Posádkovom klube Trenčín. Ním zapožičaná zbierka nie len samostatne prezentovala poľnú poštu, ale umožnila, lístky poľnej pošty inštalovať na paneloch viažúcich sa k jednotlivým príbehom.


Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH   Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH

Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH


Týmto múzeum realizovalo výstavu, v ktorej okrem vlastných zbierok ponúklo návštevníkom predmety z rôznych špecializovaných zberateľských odborov. Výstavu vhodne dopĺňajú modely stavieb postavených a využívaných v zákopoch počas bojov, ako aj v rámci expozície vytvorené pietne miesto venované padlým vojakom.


Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH   Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH

Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH   Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH

Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH

Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH   Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH


Osobitne treba kladne hodnotiť organizátorov, ktorí pri príležitosti otvorenia výstavy zabezpečili príležitostnú poštovú priehradku , kde pre záujemcov bol ponúknutý poštový lístok s prítlačou - karikatúrou autora Arpáda Füdesiho s názvom „Odchod na front“. Príležitostná pečiatka znázorňuje znak na čiapkach vojakov 16. uhorského honvédskeho pešieho pluku so sídlom v Banskej Bystrici s letopočtom 1914 a 1917. Vydaný katalóg vhodne doplnil informácie k jednotlivým príbehom.


Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH

Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH   Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH


Táto netradičná výstava ukázala možnosť dokumentovania dejín prvej svetovej vojny spôsobom presahujúcim rámec vlastivedného charakteru Stredoslovenského múzea. Zároveň využila spoluprácu múzea s faleristami, filatelistami a ďalšími záujemcami o vojenskú históriu. Potvrdila, že zberateľské odbory s muzeálnym materiálom dokážu vierohodne evokovať konkrétny obraz o minulých udalostiach. Táto integrácia rôznych zberateľských aktivít umožňuje netradičnú komunikáciu s návštevníkom, čím múzeum vytvorilo hodnotný výstavný produkt. Jeho prostredníctvom účinne komunikuje so svojím okolím a inými subjektami. Výstava je dielom potvrdzujúcim vyššiu kvalitu značky, čím môže Stredoslovenské múzeum získať väčší podiel na muzeálnom trhu v meste, ale i v širšom okolí. Z muzeologického hľadiska výstava spojila minulosť s prítomnosťou, vystavované exponáty dávajú možnosť hodnotenia dejinných udalostí pre súčasnosť i budúcnosť.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov