Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Offer of personalized printing sheets
THE GREAT WAR IN OUR LIVES - a memorial exhibition in the Central - Slovakian Museum Banska Bystrica

THE GREAT WAR IN OUR LIVES - a memorial exhibition in the Central - Slovakian Museum Banska Bystrica

THE GREAT WAR IN OUR LIVES - a memorial exhibition in the Central - Slovakian Museum Banska Bystrica

THE GREAT WAR IN OUR LIVES - a memorial exhibition in the Central - Slovakian Museum Banska Bystrica


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
THE GREAT WAR IN OUR LIVES - a memorial exhibition in the Central - Slovakian Museum Banska Bystrica
  Pohľad na výstavu „VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH", ktorá nie je organizovaná poštovým múzeom, ale má čo povedať a ukázať aj zberateľom pohľadníc a poštovej histórie.
   
  Author: PhDr. Štefan Kollár, PhD.
Published: 07. 12. 2014 10:54
 


V pamätnom roku stého výročia od vypuknutia prvej svetovej vojny iniciovalo Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici výstavu VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH s pod nadpisom „Príbeh 16. Banskobystrického honvédskeho pluku v 1. svetovej vojne“, ktorej vernisáž bola 20. novembra 2014.


Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH   Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH


Výstavu otvoril riaditeľ múzea PhDr. Roman Hradecký, ktorý privítal hostí Ing. Stanislava Líšku, vedúceho prezidentskej kancelárie v Banskej Bystrici, Dr. Katarínu Čižmárovú, zástupkyňu primátora mesta Banská Bystrica, ako aj bývalého riaditeľa múzea Mgr. Milana Šoku a ostatných prítomných. Zároveň predstavil autorský a realizačný kolektív výstavy. Slávnostnú atmosféru svojim vystúpením umocnili orchester doktorandov a študentov Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, Doc. Mgr. art Juraj Sarvaš herec, publicista, ktorý okrem spomienok veteránov ukončil svoje vystúpenie básňou Na Flanderských poliach od kanadského lekára Johna Crae, ktorú do slovenčiny prebásnila Elena Cmarková bývalá zamestnankyňa Slovenskej pošty, a. s. Atmosféru tohto pamätného stretnutia oživil Mgr. Jakub Horváth, člen klubu vojenskej histórie Golian Banská Bystrica, ktorý v dobovej uniforme vítal a sprevádzal návštevníkov vernisáže. Záver otvorenia patril nad rotmajstrovi Andrejovi Sontágovi, členovi vojenskej hudby Banská Bystrica, ktorý otvorenie ukončil zahraním vojenskej večierky.


Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH   Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH   Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH


Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH   Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH   Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH


Cieľom výstavy bolo prezentovať širokej verejnosti veľkú vojnu takými špecifickými predmetmi, ktoré iné múzeá vo svojich zbierkach nemajú. Východiskom bolo dokumentovať vojnové obdobie na základe nebojovej činnosti 16. uhorského honvédskeho pešieho pluku so sídlom v Banskej Bystrici, akými boli akvizičná aktivita a mapovanie jeho činnosti, uskutočňovanie finančných zbierok na podporu vojnových vdov a sirôt, vydávanie vlastného časopisu či vyhotovovanie olejomalieb portrétov dôstojníkov, ako aj ich karikatúr a vojakov, i autentický fotografický materiál z bojísk. Základom bolo odborné spracovanie a prezentovanie dvoj a trojrozmerného materiálu zo zbierok Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, ktorý v rámci akvizičnej činnosti bol získaný z výstavy konanej v dňoch 29.júna – 7.júla 1918 budove pri klzisku a športovisku pod Hornou ulicou, na dnešnej Robotníckej ulici, v Banskej Bystrici.


Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH   Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH

Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH   Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH


Uvedený materiál vhodne dopĺňal materiál Slovenskej faleristickej spoločnosti prezentovaním vyznamenaní určených pre dôstojníkov, mužstvo, civilistov, ako aj vyznamenaní Červeného kríža. Zaujímavé sú trojrozmerné exponáty zbraní ukoristených na bojiskách, ako aj výstroj a výzbroj vojakov.


Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH   Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH   Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH


Tematicky bola výstava koncipovaná vo forme príbehov cez ktoré boli prezentované významné slovenské osobnosti, ktoré v pluku slúžili, ako básnik Ivan Krasko, spisovateľ Jozef Gregor Tajovský, architekt Ladislav Hudec, básnik a vedúca osobnosť spolku Mor ho! Ján Filipča, hudobný skladateľ Ján Móry,či neskorší generál Branislav Manica.


Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH   Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH


Obdobným spôsobom boli koncipované panely venované historickým súvislostiam vzniku 1. svetovej vojny, Františkovi Jozefovi I. a jeho prasynovcovi cisárovi Karolovi, ako aj dejinám 16. uhorského pešieho pluku v osobe plk. Františka Hella prvého vojnového veliteľa. Tieto príbehy takmer s presnou identitou dokumentujú politické a spoločenské zmeny. Môžeme ich považovať za významný dokument historického vývoja Rakúsko – Uhorska, ako aj regionálnych dejín mesta Banskej Bystrice.


Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH   Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH

Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH


Medzi vystavovanými artefaktmi má miesto príbeh poľnej pošty, ktorá mala za úlohu na jednej strane presné a rýchle doručenie úradných zásielok, na druhej sprostredkovanie súkromných s cieľom zabezpečenia, posilňovania pocitu spojenia a spolupatričnosti vojakov so zázemím. Dokumenty predstavujúce túto aktivitu sú poľné poštové lístky pripomínajúce osudy bratov Antona a Františka Garuľákovcov, vojakov 16. uhorského honvédskeho pešieho pluku, rodákov zo Starých Hôr. Okrem schémy znázorňujúcej činnosť poľnej pošty zaujímavosťou výstavy je rekonštrukcia poštovej schránky používanej v zákopoch, ako aj súbor poľných poštových lístkov poskytnutých Ondrejom Sulom podpredsedom Klubu filatelistov 52-19 pri Posádkovom klube Trenčín. Ním zapožičaná zbierka nie len samostatne prezentovala poľnú poštu, ale umožnila, lístky poľnej pošty inštalovať na paneloch viažúcich sa k jednotlivým príbehom.


Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH   Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH

Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH


Týmto múzeum realizovalo výstavu, v ktorej okrem vlastných zbierok ponúklo návštevníkom predmety z rôznych špecializovaných zberateľských odborov. Výstavu vhodne dopĺňajú modely stavieb postavených a využívaných v zákopoch počas bojov, ako aj v rámci expozície vytvorené pietne miesto venované padlým vojakom.


Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH   Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH

Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH   Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH

Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH

Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH   Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH


Osobitne treba kladne hodnotiť organizátorov, ktorí pri príležitosti otvorenia výstavy zabezpečili príležitostnú poštovú priehradku , kde pre záujemcov bol ponúknutý poštový lístok s prítlačou - karikatúrou autora Arpáda Füdesiho s názvom „Odchod na front“. Príležitostná pečiatka znázorňuje znak na čiapkach vojakov 16. uhorského honvédskeho pešieho pluku so sídlom v Banskej Bystrici s letopočtom 1914 a 1917. Vydaný katalóg vhodne doplnil informácie k jednotlivým príbehom.


Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH

Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH   Spomienková výstava VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH


Táto netradičná výstava ukázala možnosť dokumentovania dejín prvej svetovej vojny spôsobom presahujúcim rámec vlastivedného charakteru Stredoslovenského múzea. Zároveň využila spoluprácu múzea s faleristami, filatelistami a ďalšími záujemcami o vojenskú históriu. Potvrdila, že zberateľské odbory s muzeálnym materiálom dokážu vierohodne evokovať konkrétny obraz o minulých udalostiach. Táto integrácia rôznych zberateľských aktivít umožňuje netradičnú komunikáciu s návštevníkom, čím múzeum vytvorilo hodnotný výstavný produkt. Jeho prostredníctvom účinne komunikuje so svojím okolím a inými subjektami. Výstava je dielom potvrdzujúcim vyššiu kvalitu značky, čím môže Stredoslovenské múzeum získať väčší podiel na muzeálnom trhu v meste, ale i v širšom okolí. Z muzeologického hľadiska výstava spojila minulosť s prítomnosťou, vystavované exponáty dávajú možnosť hodnotenia dejinných udalostí pre súčasnosť i budúcnosť.Post a comment
Related philatelic materials (2):

Commemorative Postmark Opening of the exhibition THE GREAT WAR IN OUR LIVESCommemorative Postmark
Opening of the exhibition THE GREAT WAR IN OUR LIVES
Postal Card with imprint The Great War in our livesPostal Card with imprint
The Great War in our lives

Related events (1):

Exhibition THE GREAT WAR IN OUR LIVES


Author: PhDr. Štefan Kollár, PhD.

Published: 07. 12. 2014 10:54
 
THE GREAT WAR IN OUR LIVES - a memorial exhibition in the Central - Slovakian Museum Banska Bystrica
THE GREAT WAR IN OUR LIVES - a memorial exhibition in the Central - Slovakian Museum Banska Bystrica
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

(Robert T. Kiyosaki)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.