Osobnosti: Jozef Gregor Tajovský (1874 - 1940) - 150. výročie narodenia

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 150. výročie narodenia slovenského prozaika, dramatika, básnika, redaktora, učiteľa, úradníka a politika Jozefa Gregora Tajovského (1874 - 1940).

18. 10. 2024

Poštová známka:
Veľká noc 2024: Mobiliár z Baziliky minor sv. Egídia v Bardejove

Veľká noc 2024: Mobiliár z Baziliky minor sv. Egídia v Bardejove
Deň vydania: 23. 02. 2024
Nominálna hodnota: T2 50g 
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 1000000

Poštová známka vydaná k Veľkej noci v roku 2024 s námetom Mobiliára z Baziliky minor sv. Egídia v Bardejove.


Textový motív: nie je

Obrazový motív: Detail Mobiliára z Baziliky minor sv. Egídia v Bardejove - plastiky Pána Ježiša Krista na kríži, Panny Márie a sv. Jána Evanjelistu; po oboch stranách v malých loggiách sú umiestnené plastiky štyroch starozákonných prorokov so stuhami s latinskými textami.

Výtvarný návrh známky: Adrian Ferda

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Veľká noc 2024: Mobiliár z Baziliky minor sv. Egídia v Bardejove (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Bazilika minor sv. Egídia v Bardejove je unikátnou klenotnicou gotického sakrálneho umenia nielen na Slovensku. Táto skutočnosť spolu s jeho pozoruhodnou históriou sa odrazili pri vyznačení chrámu titulom Bazilika minor pápežom sv. Jánom Pavlom II. 23.11.2000. Je súčasťou Historického jadra mesta Bardejov, ktoré bolo v roku 2000 zapísané do Svetového kultúrneho dedičstva Oltár sv. Kríža stojí na svojom pôvodnom mieste pri prvom stĺpe severného stĺporadia pod druhým oblúkom. Kvôli vyváženému vypracovaniu výtvarných zložiek - rezbárskej a maliarskej - sa považuje za druhý najcennejší gotický krídlový oltár chrámu. Vznik oltára sa udáva do rokov 1480 až 1490. Bol v opatere bardejovských roľníkov, ktorí sa starali o sviece i oltárne plachty.

Skriňu oltára tvorí výjav Ukrižovania, preto sa niekedy označuje aj názvom Oltár Ukrižovania. Vytvárajú ho plastiky Pána Ježiša Krista na kríži, Panny Márie a sv. Jána Evanjelistu. Nápis na kríži neznámy majster vytvoril dôsledným dodržaním evanjeliovej správy (Jn 19, 20) v trojjazyčnej podobe. Odborníci na gotické umenie podčiarkujú skutočnosť, že skupina Ukrižovania bola vyrezaná podľa rytiny Majstra E S. kompozície v nadväznosti na nemecké a nizozemské sochárstvom 2. polovice 15. storočia. Po oboch stranách v malých loggiách sú umiestnené plastiky štyroch starozákonných prorokov so stuhami s latinskými textami - napísanými gotickou minuskulou - svojich proroctiev, ktorými predpovedali umučenie a smrť Ježiša Krista. (V protismere hodinových ručičiek:)

Prorok Izaiáš s textom (Iz 53, 5): „Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti“ („IPSE VULNERATUS EST PROPTER INIQUITATES NOSTRAS, ATTRITUS EST PROPTER SCELERA NOSTRA“). Prorok Ámos s nápisom (Am 2; 8, 12): „Víno odsúdených pili... a nazarejcom dali ste piť víno“ („VINUM DAMNATORUM BIBEBANT... ET PROPINABATIS NAZAREIS VINUM“). Prorok Zachariáš s textom (Zach 12, 10): „Budú hľadieť na toho, koho prebodli a budú nad ním nariekať ako nad jedináčikom“ („VIDEBUNT IN QUEM TRANSFIXERUNT ET PLANGENT EUM QUASI UNIGENITUM“). Prorok Jeremiáš s textom (Jer Prvá elégia, 12): „Ó, vy všetci, čo prechádzate cestou, viďte, či je bolesť ako bolesť moja“ („O VOS OMNES QUI TRANSITIS PER VIAM VIDETE SI EST DOLOR SICUT DOLOR MEUS“). Títo staro zákonní proroci sa zo svojich loggií prizerajú na Ukrižovaného, v ktorom sa naplnilo všetko, čo Boh Otec sľúbil človeku pre jeho záchranu. Umožnilo to umelecké riešenie oltárnej skrine vo forme interiérového priestoru. Kto navštívi Baziliku minor sv. Egídia v Bardejove môže zhliadnuť Oltár sv. Kríža v úplnosti: Tú dotvára šesť obrazov pri otvorených krídlach s vyobrazením dvanástich apoštolov v dvojiciach: sv. Ján a sv. Peter - sv. Pavol a sv. Ondrej - sv. Filip a sv. Jakub ml. - sv. Jakub st. a sv. Bartolomej - sv. Tomáš a sv. Matúš - sv. Šimon a sv. Matej. Na zatvorených krídlach sa nachádza šesť obrazov približujúcich nájdenie a povýšenia sv. Kríža.

V nadstavci nad oltárnou skriňou sú dva anjeli s atribútmi umučenia (vľavo kladivo, klince a špongia a vpravo stĺp bičovania a kópia), ktorí sprevádzajú plastiku Muža bolesti (Ježiša Krista). Nadstavec je zakončený troma vysokými vežičkami s gotickými fialami.

V strede gotickej predely sa nachádza maľba Tvár Krista. Je najcennejšou maľbou nielen tohto oltára, ale aj Baziliky minor sv. Egídia. Bardejovský veraikon (vera icon = pravý obraz) - zobrazenie odtlačenej Kristovej zmučenej tváre do šatky Veroniky, jednej zo žien, ktoré ho sprevádzali na krížovej ceste. Neznámy autor pre vytvorenie tejto maľby mohol použiť v tej dobe známe dielo Albrechta Dürera (1471 - 1528). Maľbu po obvode sprevádza text „VERONICA - CHRISTI: CONFER ---SOLACIA: TRIS----TI: A M“ („Veronika, prines zarmútenému Kristovu útechu“ ). Písmená A M možno sú monogramom tvorcu diela. Oltár sv. Kríža reštauroval v rokoch 2010 až 2012 akad. soch. Martin Kutný s kolektívom. Oltárne tabuľové maľby na krídlach oltára reštauroval akad. mal. Mgr. Peter Gomboš. Akad. maliar Ľubomír Cáp reštauroval maľbu Tvár Krista na predele oltára.


Autor (zdroj) popisu: Dr. Mgr. Silvia Fecsková


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov