The 80th anniversary of the Carpathian-Duklian operation

Commemorative postage stamp issued on the occasion of the 80th anniversary of the Carpathian-Duklian operation.

28. 08. 2024

Postage Stamp:
Easter 2024: Portable Altar from the Basilica Minor of St. Aegis in Bardejov

Easter 2024: Portable Altar from the Basilica Minor of St. Aegis in Bardejov
Date of Issue: 23. 02. 2024
Face value: T2 50g 
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 1000000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp issued for Easter in 2024 with the motif of the portable alter from the Minor Basilica of St. Aegis in Bardejov.


Text motifs: nie je

Pictorial motifs: Detail Mobiliára z Baziliky minor sv. Egídia v Bardejove - plastiky Pána Ježiša Krista na kríži, Panny Márie a sv. Jána Evanjelistu; po oboch stranách v malých loggiách sú umiestnené plastiky štyroch starozákonných prorokov so stuhami s latinskými textami.

Postage stamp artwork: Adrian Ferda

Original artwork(s):

Postage Stamp Easter 2024: Portable Altar from the Basilica Minor of St. Aegis in Bardejov (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Bazilika minor sv. Egídia v Bardejove je unikátnou klenotnicou gotického sakrálneho umenia nielen na Slovensku. Táto skutočnosť spolu s jeho pozoruhodnou históriou sa odrazili pri vyznačení chrámu titulom Bazilika minor pápežom sv. Jánom Pavlom II. 23.11.2000. Je súčasťou Historického jadra mesta Bardejov, ktoré bolo v roku 2000 zapísané do Svetového kultúrneho dedičstva Oltár sv. Kríža stojí na svojom pôvodnom mieste pri prvom stĺpe severného stĺporadia pod druhým oblúkom. Kvôli vyváženému vypracovaniu výtvarných zložiek - rezbárskej a maliarskej - sa považuje za druhý najcennejší gotický krídlový oltár chrámu. Vznik oltára sa udáva do rokov 1480 až 1490. Bol v opatere bardejovských roľníkov, ktorí sa starali o sviece i oltárne plachty.

Skriňu oltára tvorí výjav Ukrižovania, preto sa niekedy označuje aj názvom Oltár Ukrižovania. Vytvárajú ho plastiky Pána Ježiša Krista na kríži, Panny Márie a sv. Jána Evanjelistu. Nápis na kríži neznámy majster vytvoril dôsledným dodržaním evanjeliovej správy (Jn 19, 20) v trojjazyčnej podobe. Odborníci na gotické umenie podčiarkujú skutočnosť, že skupina Ukrižovania bola vyrezaná podľa rytiny Majstra E S. kompozície v nadväznosti na nemecké a nizozemské sochárstvom 2. polovice 15. storočia. Po oboch stranách v malých loggiách sú umiestnené plastiky štyroch starozákonných prorokov so stuhami s latinskými textami - napísanými gotickou minuskulou - svojich proroctiev, ktorými predpovedali umučenie a smrť Ježiša Krista. (V protismere hodinových ručičiek:)

Prorok Izaiáš s textom (Iz 53, 5): „Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti“ („IPSE VULNERATUS EST PROPTER INIQUITATES NOSTRAS, ATTRITUS EST PROPTER SCELERA NOSTRA“). Prorok Ámos s nápisom (Am 2; 8, 12): „Víno odsúdených pili... a nazarejcom dali ste piť víno“ („VINUM DAMNATORUM BIBEBANT... ET PROPINABATIS NAZAREIS VINUM“). Prorok Zachariáš s textom (Zach 12, 10): „Budú hľadieť na toho, koho prebodli a budú nad ním nariekať ako nad jedináčikom“ („VIDEBUNT IN QUEM TRANSFIXERUNT ET PLANGENT EUM QUASI UNIGENITUM“). Prorok Jeremiáš s textom (Jer Prvá elégia, 12): „Ó, vy všetci, čo prechádzate cestou, viďte, či je bolesť ako bolesť moja“ („O VOS OMNES QUI TRANSITIS PER VIAM VIDETE SI EST DOLOR SICUT DOLOR MEUS“). Títo staro zákonní proroci sa zo svojich loggií prizerajú na Ukrižovaného, v ktorom sa naplnilo všetko, čo Boh Otec sľúbil človeku pre jeho záchranu. Umožnilo to umelecké riešenie oltárnej skrine vo forme interiérového priestoru. Kto navštívi Baziliku minor sv. Egídia v Bardejove môže zhliadnuť Oltár sv. Kríža v úplnosti: Tú dotvára šesť obrazov pri otvorených krídlach s vyobrazením dvanástich apoštolov v dvojiciach: sv. Ján a sv. Peter - sv. Pavol a sv. Ondrej - sv. Filip a sv. Jakub ml. - sv. Jakub st. a sv. Bartolomej - sv. Tomáš a sv. Matúš - sv. Šimon a sv. Matej. Na zatvorených krídlach sa nachádza šesť obrazov približujúcich nájdenie a povýšenia sv. Kríža.

V nadstavci nad oltárnou skriňou sú dva anjeli s atribútmi umučenia (vľavo kladivo, klince a špongia a vpravo stĺp bičovania a kópia), ktorí sprevádzajú plastiku Muža bolesti (Ježiša Krista). Nadstavec je zakončený troma vysokými vežičkami s gotickými fialami.

V strede gotickej predely sa nachádza maľba Tvár Krista. Je najcennejšou maľbou nielen tohto oltára, ale aj Baziliky minor sv. Egídia. Bardejovský veraikon (vera icon = pravý obraz) - zobrazenie odtlačenej Kristovej zmučenej tváre do šatky Veroniky, jednej zo žien, ktoré ho sprevádzali na krížovej ceste. Neznámy autor pre vytvorenie tejto maľby mohol použiť v tej dobe známe dielo Albrechta Dürera (1471 - 1528). Maľbu po obvode sprevádza text „VERONICA - CHRISTI: CONFER ---SOLACIA: TRIS----TI: A M“ („Veronika, prines zarmútenému Kristovu útechu“ ). Písmená A M možno sú monogramom tvorcu diela. Oltár sv. Kríža reštauroval v rokoch 2010 až 2012 akad. soch. Martin Kutný s kolektívom. Oltárne tabuľové maľby na krídlach oltára reštauroval akad. mal. Mgr. Peter Gomboš. Akad. maliar Ľubomír Cáp reštauroval maľbu Tvár Krista na predele oltára.


Author (source) of the description: Dr. Mgr. Silvia Fecsková


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists