Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Prehľad poštových známok, hárčekov a ďalších známkových produktov vydaných v rámci spoločného emisného radu EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

13. 02. 2024

Poštová známka:
Osobnosti: Ján Chryzostom Korec (1924 – 2015) a Jozef Tomko (1924 – 2022) - 100. výročie narodenia

Osobnosti: Ján Chryzostom Korec (1924 – 2015) a Jozef Tomko (1924 – 2022) - 100. výročie narodenia
Deň vydania: 12. 01. 2024
Nominálna hodnota: T2 100g 
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 6
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Náklad: 120000

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 100. výročie narodenia slovenského rímskokatolíckeho kardinála, arcibiskupa a náboženského spisovateľa Jozefa Tomka (1924 – 2022) a slovenského rímskokatolíckeho duchovného, kardinála a diecézneho biskup nitrianskej diecézy Jána Chryzostoma Korca (1924 – 2015).


Textový motív: JOZEF TOMKO / JÁN CHRYSOSTOM KOREC

Obrazový motív: Portréty Jozefa Tomka a Jána Chryzostoma Korca, cirkevné symboly: Aby sa Cirkev vzmáhala a Aby všetci jedno boli, v pozadí Chrám sv. Petra vo Vatikáne.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Rudolf Cigánik

Rytina známky: akad. mal. Rudolf Cigánik

Upravený tlačový list:

Poštová známka Osobnosti: Ján Chryzostom Korec (1924 – 2015) a Jozef Tomko (1924 – 2022) - 100. výročie narodenia (Upravený tlačový list)


Tematický popis a súvislosti:

Ján Chryzostom Korec sa narodil v Bošanoch 22. 1. 1924. Základnú školu navštevoval v rodnej obci, meštianku v neďalekých Chynoranoch. V roku 1939 vstúpil do rehole jezuitov. Po likvidácii reholí a kláštorov v roku 1950 bol internovaný a donútený odísť do civilného života. V tom istom roku bol vysvätený za kňaza a ako 27-ročný 24. 8. 1951 za biskupa. Obe vysviacky sa uskutočnili v tajnosti. Biskupskú službu však nemohol vykonávať verejne. V roku 1960 bol zaistený a odsúdený ako vlastizradca na 12 rokov väzenia. Hoci sa odtiaľ vrátil v roku 1968 s podlomeným zdravím, nadšene sa zapojil do obnovy náboženského života na Slovensku. V roku 1969 nedostal súhlas zo strany štátu k pastorácii, a preto pokračoval v práci ako robotník. V zahraničí bol známy ako „biskup v montérkach“. Zmena spoločenského systému po roku 1989 zasiahla aj do jeho života. Pápežom Jánom Pavlom II. bol 6. 2. 1990 menovaný za nitrianskeho sídelného biskupa. Požehnane spravoval nitriansku diecézu do 16. 7. 2005. Dňa 28. 6. 1991 ho v konzistóriu ustanovil pápež Ján Pavol II. za kardinála. Jeho vedecká činnosť, osobná statočnosť, neochvejná obrana dôstojnosti človeka, slobody a identity slovenského národa, jeho kresťanských hodnôt, bola ocenená viacerými čestnými doktorátmi a štátnymi vyznamenaniami. Je autorom viacerých kníh patriacich do „Knižnice viery“. Zomrel v Nitre 24. 10. 2015. Pochovaný je v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na nitrianskom hrade.

Jozef Tomko sa narodil 11. 3. 1924 v Udavskom. Základné vzdelanie získal vo svojom rodisku a gymnázium navštevoval v Michalovciach. V roku 1943 vstúpil do kňazského seminára a začal študovať teológiu na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. V jeseni 1945 bol poslaný na štúdiá do Ríma. Sviatosť kňazstva prijal v roku 1949 v Ríme. Po roku 1948 sa nemohol vrátiť na Slovensko. V Ríme potom pôsobil na viacerých cirkevných postoch a venoval sa i ďalšiemu teologickému štúdiu. V rokoch 1960 – 1963 sa vo veľkej miere podieľal na budovaní Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Počas Druhého vatikánskeho koncilu pracoval ako odborný poradca pre vieroučné otázky a po koncile zastával rôzne úlohy vo vedení Katolíckej cirkvi. Pápež Ján Pavol II. ho v roku 1979 vymenoval za titulárneho arcibiskupa a generálneho tajomníka Synody biskupov. Biskupskú vysviacku prijal 15. 9. 1979 v Ríme. V roku 1985 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov a bol povýšený do kardinálskeho zboru. Po pôsobení na čele tejto významnej kongregácie zastával viaceré dôležité služby vo vedení Katolíckej cirkvi. Je autorom niekoľkých kníh. Vo viacerých krajinách ho poctili čestným doktorátom i štátnymi vyznamenaniami. Zomrel 8. 8. 2022 v Ríme. Pochovaný je v krypte Katedrály sv. Alžbety v Košiciach.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta / POFIS - Mons. Ján Vallo


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov