Postage stamp territories - Transnistria

Article from the field of stamp territories focused on the history and postal service of Transnistria.

29. 03. 2024

Postage Stamp:
Personalities: Ján Chryzostom Korec (1924 – 2015) a Jozef Tomko (1924 – 2022) - 100th birth anniversary

Personalities: Ján Chryzostom Korec (1924 – 2015) a Jozef Tomko (1924 – 2022) - 100th birth anniversary
Date of Issue: 12. 01. 2024
Face value: T2 100g 
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 6
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Amount printed: 120000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp from the Personalities series commemorating the 100th anniversary of the birth of the Slovak Roman Catholic cardinal, archbishop and religious writer Jozef Tomko (1924 – 2022) and the Slovak Roman Catholic cleric, cardinal and diocesan bishop of the Nitra diocese Ján Chryzostom Korec (1924 – 2015).


Text motifs: JOZEF TOMKO / JÁN CHRYSOSTOM KOREC

Pictorial motifs: Portréty Jozefa Tomka a Jána Chryzostoma Korca, cirkevné symboly: Aby sa Cirkev vzmáhala a Aby všetci jedno boli, v pozadí Chrám sv. Petra vo Vatikáne.

Postage stamp artwork: akad. mal. Rudolf Cigánik

Postage stamp engraving: akad. mal. Rudolf Cigánik

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp Personalities: Ján Chryzostom Korec (1924 – 2015) a Jozef Tomko (1924 – 2022) - 100th birth anniversary (Adjusted printing sheet)


Thematic description and context:

Ján Chryzostom Korec sa narodil v Bošanoch 22. 1. 1924. Základnú školu navštevoval v rodnej obci, meštianku v neďalekých Chynoranoch. V roku 1939 vstúpil do rehole jezuitov. Po likvidácii reholí a kláštorov v roku 1950 bol internovaný a donútený odísť do civilného života. V tom istom roku bol vysvätený za kňaza a ako 27-ročný 24. 8. 1951 za biskupa. Obe vysviacky sa uskutočnili v tajnosti. Biskupskú službu však nemohol vykonávať verejne. V roku 1960 bol zaistený a odsúdený ako vlastizradca na 12 rokov väzenia. Hoci sa odtiaľ vrátil v roku 1968 s podlomeným zdravím, nadšene sa zapojil do obnovy náboženského života na Slovensku. V roku 1969 nedostal súhlas zo strany štátu k pastorácii, a preto pokračoval v práci ako robotník. V zahraničí bol známy ako „biskup v montérkach“. Zmena spoločenského systému po roku 1989 zasiahla aj do jeho života. Pápežom Jánom Pavlom II. bol 6. 2. 1990 menovaný za nitrianskeho sídelného biskupa. Požehnane spravoval nitriansku diecézu do 16. 7. 2005. Dňa 28. 6. 1991 ho v konzistóriu ustanovil pápež Ján Pavol II. za kardinála. Jeho vedecká činnosť, osobná statočnosť, neochvejná obrana dôstojnosti človeka, slobody a identity slovenského národa, jeho kresťanských hodnôt, bola ocenená viacerými čestnými doktorátmi a štátnymi vyznamenaniami. Je autorom viacerých kníh patriacich do „Knižnice viery“. Zomrel v Nitre 24. 10. 2015. Pochovaný je v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na nitrianskom hrade.

Jozef Tomko sa narodil 11. 3. 1924 v Udavskom. Základné vzdelanie získal vo svojom rodisku a gymnázium navštevoval v Michalovciach. V roku 1943 vstúpil do kňazského seminára a začal študovať teológiu na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. V jeseni 1945 bol poslaný na štúdiá do Ríma. Sviatosť kňazstva prijal v roku 1949 v Ríme. Po roku 1948 sa nemohol vrátiť na Slovensko. V Ríme potom pôsobil na viacerých cirkevných postoch a venoval sa i ďalšiemu teologickému štúdiu. V rokoch 1960 – 1963 sa vo veľkej miere podieľal na budovaní Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Počas Druhého vatikánskeho koncilu pracoval ako odborný poradca pre vieroučné otázky a po koncile zastával rôzne úlohy vo vedení Katolíckej cirkvi. Pápež Ján Pavol II. ho v roku 1979 vymenoval za titulárneho arcibiskupa a generálneho tajomníka Synody biskupov. Biskupskú vysviacku prijal 15. 9. 1979 v Ríme. V roku 1985 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov a bol povýšený do kardinálskeho zboru. Po pôsobení na čele tejto významnej kongregácie zastával viaceré dôležité služby vo vedení Katolíckej cirkvi. Je autorom niekoľkých kníh. Vo viacerých krajinách ho poctili čestným doktorátom i štátnymi vyznamenaniami. Zomrel 8. 8. 2022 v Ríme. Pochovaný je v krypte Katedrály sv. Alžbety v Košiciach.


Author (source) of the description: Slovenská pošta / POFIS - Mons. Ján Vallo


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists