Nature protection: Vihorlatské vrchy - Short-toed snake eagle (Circaetus gallicus)

Commemorative postage stamp from the Nature protection stamp series dedicated to the Vihorlatské vrchy mountains and the representative of their fauna - the short-toed snake eagle (Circaetus gallicus).

07. 06. 2024

Commemorative Postmark:
Inauguration of the postage stamp Personalities: Ján Chryzostom Korec and Jozef Tomko

Inauguration of the postage stamp Personalities: Ján Chryzostom Korec and Jozef Tomko
Day of use: 12. 01. 2024
 
Post office: BOŠANY
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Occasional postmark used in Bosany on the occasion of the inauguration of the postage stamp Personalities: Ján Chryzostom Korec and Jozef Tomko.


Text motifs: INAUGURÁCIA POŠTOVEJ ZNÁMKY / Ján Chryzostom KOREC / a / Jozef TOMKO

Pictorial motifs: Ornamenty

Thematic description and context:

Ján Chryzostom Korec sa narodil v Bošanoch 22. 1. 1924. Základnú školu navštevoval v rodnej obci, meštianku v neďalekých Chynoranoch. V roku 1939 vstúpil do rehole jezuitov. Po likvidácii reholí a kláštorov v roku 1950 bol internovaný a donútený odísť do civilného života. V tom istom roku bol vysvätený za kňaza a ako 27-ročný 24. 8. 1951 za biskupa. Obe vysviacky sa uskutočnili v tajnosti. Biskupskú službu však nemohol vykonávať verejne. V roku 1960 bol zaistený a odsúdený ako vlastizradca na 12 rokov väzenia. Hoci sa odtiaľ vrátil v roku 1968 s podlomeným zdravím, nadšene sa zapojil do obnovy náboženského života na Slovensku. V roku 1969 nedostal súhlas zo strany štátu k pastorácii, a preto pokračoval v práci ako robotník. V zahraničí bol známy ako „biskup v montérkach“. Zmena spoločenského systému po roku 1989 zasiahla aj do jeho života. Pápežom Jánom Pavlom II. bol 6. 2. 1990 menovaný za nitrianskeho sídelného biskupa. Požehnane spravoval nitriansku diecézu do 16. 7. 2005. Dňa 28. 6. 1991 ho v konzistóriu ustanovil pápež Ján Pavol II. za kardinála. Jeho vedecká činnosť, osobná statočnosť, neochvejná obrana dôstojnosti človeka, slobody a identity slovenského národa, jeho kresťanských hodnôt, bola ocenená viacerými čestnými doktorátmi a štátnymi vyznamenaniami. Je autorom viacerých kníh patriacich do „Knižnice viery“. Zomrel v Nitre 24. 10. 2015. Pochovaný je v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na nitrianskom hrade.

Jozef Tomko sa narodil 11. 3. 1924 v Udavskom. Základné vzdelanie získal vo svojom rodisku a gymnázium navštevoval v Michalovciach. V roku 1943 vstúpil do kňazského seminára a začal študovať teológiu na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. V jeseni 1945 bol poslaný na štúdiá do Ríma. Sviatosť kňazstva prijal v roku 1949 v Ríme. Po roku 1948 sa nemohol vrátiť na Slovensko. V Ríme potom pôsobil na viacerých cirkevných postoch a venoval sa i ďalšiemu teologickému štúdiu. V rokoch 1960 – 1963 sa vo veľkej miere podieľal na budovaní Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Počas Druhého vatikánskeho koncilu pracoval ako odborný poradca pre vieroučné otázky a po koncile zastával rôzne úlohy vo vedení Katolíckej cirkvi. Pápež Ján Pavol II. ho v roku 1979 vymenoval za titulárneho arcibiskupa a generálneho tajomníka Synody biskupov. Biskupskú vysviacku prijal 15. 9. 1979 v Ríme. V roku 1985 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov a bol povýšený do kardinálskeho zboru. Po pôsobení na čele tejto významnej kongregácie zastával viaceré dôležité služby vo vedení Katolíckej cirkvi. Je autorom niekoľkých kníh. Vo viacerých krajinách ho poctili čestným doktorátom i štátnymi vyznamenaniami. Zomrel 8. 8. 2022 v Ríme. Pochovaný je v krypte Katedrály sv. Alžbety v Košiciach.


Author (source) of the description: Slovenská pošta / POFIS - Mons. Ján Vallo


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists