Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

04. 09. 2024

Poštová známka:
Ochrana prírody: Významné slovenské fosílie - tuleň Devinophoca claytoni

Ochrana prírody: Významné slovenské fosílie - tuleň Devinophoca claytoni
Deň vydania: 09. 09. 2022
Nominálna hodnota: 0,75 €
Rozmery známky: 30,5 x 44,4 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 3
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 60000

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná Významným slovenským fosíliám - tuleň Devinophoca claytoni.


Textový motív: tuleň Devinophoca claytoni

Obrazový motív: Fosília holotypovej lebky tuleňa Devinophoca claytoni.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Karol Felix

Rytina známky: František Horniak

Upravený tlačový list:

Poštová známka Ochrana prírody: Významné slovenské fosílie - tuleň Devinophoca claytoni (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Ochrana prírody: Významné slovenské fosílie - tuleň Devinophoca claytoni (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Vrch Devínska Kobyla (514 m) tvorí juhovýchodný výbežok Malých Karpát a je výnimočnou oblasťou s výskytom početných paleontologických lokalít. Jednou z nich je aj významné paleontologické nálezisko Bonanza, ktoré sa nachádza na severnom okraji Devínskej Kobyly, medzi Dúbravkou a Devínskou Novou Vsou. Lokalitu predstavuje trhlina v mezozoických vápencoch, ktorá je vyplnená morskými sedimentami mladších treťohôr – miocénu. Z náleziska boli opísané nálezy vzácnej fauny fosílnych morských a suchozemských stavovcov.

V mladších treťohorách (miocén) bola Devínska Kobyla súšou s polostrovným až ostrovným ekosystémom. Na základe zistených fosílnych spoločenstiev možno predpokladať, že pred cca 13 miliónmi rokov v tejto oblasti dominoval subtropický lesný humídny habitát so zdrojmi sladkej vody a s ojedinelými otvorenými plochami. Pobrežie bolo tvorené skalnatými útesmi a piesčitými plážami, ktoré boli omývané vodami plytkého teplého mora s výskytom bohatej morskej fauny.

Jedným zo živočíchov obývajúcich tieto prostredia bol aj tuleň druhu Devinophoca claytoni, ktorého unikátne fosílne zvyšky boli objavené v lokalite Bonanza. Fosílie tohto novoopísaného rodu a druhu tuleňa sa vyznačujú osobitnými morfologickými črtami, ktoré ho odlišujú od iných skupín tuleňov. Druh Devinophoca claytoni bol preto zaradený do novoopísanej podčeľade Devinophocinae. Rodové meno a názov čeľade sú kombináciou názvu blízkej Devínskej Novej Vsi a latinského pomenovania tuleňa (phoca). Z evolučného hľadiska predstavuje veľmi významný element reprezentujúci primitívnu skupinu tuleňov, ktorá je považovaná za predchodcov všetkých dnešných tuleňov s pôvodom na Devínskej Kobyle. Je to vzácny endemický druh s výskytom potvrdeným len v lokalite Bonanza, ktorý bol rozšírený v plytkovodných morských paleoprostrediach so zónami koralových rifov v blízkosti niekdajšieho pobrežia Devínskej Kobyly, na východnom okraji treťohorného mora nazvaného centrálna Paratethys. Na základe morfológie lebky sa predpokladá, že druh Devinophoca claytoni sa živil mäkkýšmi a kôrovcami. Na známke je znázornená fosília holotypovej lebky tuleňa Devinophoca claytoni, ktorá je deponovaná v zbierkach Prírodovedného múzea SNM v Bratislave.


Autor (zdroj) popisu: Radoslav Biskupič


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov