Propagačná klubová filatelistická výstava Klubu filatelistov v Leviciach - 2022

Pozvanie na propagačnú klubovú filatelistickú výstavu Klubu filatelistov KF 52-22 v Leviciach.

04. 10. 2022

Príležitostná pečiatka:
Inaugurácia poštových známok Ochrana prírody - Významné slovenské fosílie

Inaugurácia poštových známok Ochrana prírody - Významné slovenské fosílie
Deň používania: 09. 09. 2022
 
Pošta: BRATISLAVA 49
Farba: zelená

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Devínskej Novej Vsi pri príležitosti slávnostnej inaugurácie poštových známok Ochrana prírody - Významné slovenské fosílie - tuleň Devinophoca claytoni a ulitník Vexillum svagrovskyi.


Textový motív: INAUGURÁCIA POŠTOVÝCH ZNÁMOK / OCHRANA PRÍRODY

Obrazový motív: Fosília holotypovej lebky tuleňa Devinophoca claytoni.

Tematický popis a súvislosti:

Paleontologická lokalita Konopiská pri Rohožníku patrí medzi významné náleziská Slovenska s výskytom fosílnej morskej fauny treťohôr. Lokalitu predstavuje bývalá ťažobná jama íloviska a jej blízke okolie nachádzajúce sa južne od obce Rohožník situovanej na východnom okraji Záhorskej nížiny. V ílovisku boli odkryté morské íly, piesky, piesčité íly a riasové sliene, obsahujúce bohatú fosílnu morskú faunu bezstavovcov a stavovcov. Vekovo ich zaraďujeme do mladších treťohôr – miocénu, keď približne pred 13 miliónmi rokov prebiehala sedimentácia v plytkovodných až hlbokovodných morských prostrediach na východnom okraji Viedenskej panvy, ktorá v tom čase predstavovala jeden zo zálivov mora zvaného centrálna Paratethys.

V ílovitých usadeninách bolo objavené špecifické spoločenstvo ulitníkov, pozostávajúce z bežných, ale aj zriedkavých, či doposiaľ neopísaných druhov. Jedným z novoopísaných druhov mäkkýšov z tejto lokality je aj zástupca dravých teplomilných morských ulitníkov čeľade Costellariidae – Vexillum svagrovskyi. Druh bol pomenovaný na počesť prof. Jozefa Švagrovského (1921 – 1985), významného slovenského geológa, paleontológa a vysokoškolského pedagóga. Z Devínskej Novej Vsi bol opísaný podobný druh, Vexillum neudorfensis, ktorý sa odlišuje priečnym rebrovaním a špirálovými brázdami vyvinutými rovnomerne na všetkých závitoch a piatimi kolumelárnymi vrásami.

Populácie ulitníkov Vexillum svagrovskyi obývali morské paleoprostredia hlbokého sublitorálu s mäkkým bahnitým dnom v období pred približne 13 miliónov rokov. Druh sa adaptoval na nepriaznivé environmentálne podmienky charakterizované zníženým prúdením vody a ochudobnením obsahu kyslíka pri morskom dne. Vexillum svagrovskyi je vzácny endemický druh doposiaľ známy len z paleontologickej lokality Konopiská pri Rohožníku. Jeho výskyt dopĺňa a obohacuje poznatky o diverzite fosílnych mäkkýšov, ktoré obývali niekdajšie prostredia neogénneho mora Paratethys. Na známke je vyobrazený holotypový exemplár, ktorý je spoločne s ďalšími vzorkami uložený v zbierkach Prírodovedného múzea SNM v Bratislave.


Autor (zdroj) popisu: Radoslav Biskupič


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov