Celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici

Pozvanie na celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici rozšírené o ďalšie zberateľské odbory.

22. 09. 2024

Poštová známka:
Ochrana prírody: Významné slovenské fosílie - ulitník Vexillum svagrovskyi

Ochrana prírody: Významné slovenské fosílie - ulitník Vexillum svagrovskyi
Deň vydania: 09. 09. 2022
Nominálna hodnota: 0,75 €
Rozmery známky: 30,5 x 44,4 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 3
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 60000

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná Významným slovenským fosíliám - ulitník Vexillum svagrovskyi.


Textový motív: ulitník Vexillum svagrovskyi

Obrazový motív: Dve ulity ulitníka Vexillum svagrovskyi.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Karol Felix

Rytina známky: František Horniak

Upravený tlačový list:

Poštová známka Ochrana prírody: Významné slovenské fosílie - ulitník Vexillum svagrovskyi (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Ochrana prírody: Významné slovenské fosílie - ulitník Vexillum svagrovskyi (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Paleontologická lokalita Konopiská pri Rohožníku patrí medzi významné náleziská Slovenska s výskytom fosílnej morskej fauny treťohôr. Lokalitu predstavuje bývalá ťažobná jama íloviska a jej blízke okolie nachádzajúce sa južne od obce Rohožník situovanej na východnom okraji Záhorskej nížiny. V ílovisku boli odkryté morské íly, piesky, piesčité íly a riasové sliene, obsahujúce bohatú fosílnu morskú faunu bezstavovcov a stavovcov. Vekovo ich zaraďujeme do mladších treťohôr – miocénu, keď približne pred 13 miliónmi rokov prebiehala sedimentácia v plytkovodných až hlbokovodných morských prostrediach na východnom okraji Viedenskej panvy, ktorá v tom čase predstavovala jeden zo zálivov mora zvaného centrálna Paratethys.

V ílovitých usadeninách bolo objavené špecifické spoločenstvo ulitníkov, pozostávajúce z bežných, ale aj zriedkavých, či doposiaľ neopísaných druhov. Jedným z novoopísaných druhov mäkkýšov z tejto lokality je aj zástupca dravých teplomilných morských ulitníkov čeľade Costellariidae – Vexillum svagrovskyi. Druh bol pomenovaný na počesť prof. Jozefa Švagrovského (1921 – 1985), významného slovenského geológa, paleontológa a vysokoškolského pedagóga. Z Devínskej Novej Vsi bol opísaný podobný druh, Vexillum neudorfensis, ktorý sa odlišuje priečnym rebrovaním a špirálovými brázdami vyvinutými rovnomerne na všetkých závitoch a piatimi kolumelárnymi vrásami.

Populácie ulitníkov Vexillum svagrovskyi obývali morské paleoprostredia hlbokého sublitorálu s mäkkým bahnitým dnom v období pred približne 13 miliónov rokov. Druh sa adaptoval na nepriaznivé environmentálne podmienky charakterizované zníženým prúdením vody a ochudobnením obsahu kyslíka pri morskom dne. Vexillum svagrovskyi je vzácny endemický druh doposiaľ známy len z paleontologickej lokality Konopiská pri Rohožníku. Jeho výskyt dopĺňa a obohacuje poznatky o diverzite fosílnych mäkkýšov, ktoré obývali niekdajšie prostredia neogénneho mora Paratethys. Na známke je vyobrazený holotypový exemplár, ktorý je spoločne s ďalšími vzorkami uložený v zbierkach Prírodovedného múzea SNM v Bratislave.


Autor (zdroj) popisu: Radoslav Biskupič


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov