Nature protection: Vihorlatské vrchy - Short-toed snake eagle (Circaetus gallicus)

Commemorative postage stamp from the Nature protection stamp series dedicated to the Vihorlatské vrchy mountains and the representative of their fauna - the short-toed snake eagle (Circaetus gallicus).

07. 06. 2024

Commemorative Postmark:
Inauguration of the postage stamps Nature conservation - Important Slovak fossils

Inauguration of the postage stamps Nature conservation - Important Slovak fossils
Day of use: 09. 09. 2022
 
Post office: BRATISLAVA 49
Colour: green

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Occasional postmark used in Devinska Nova Ves on the occasion of the inauguration of the postage stamps Nature conservation - Important Slovak fossils.


Text motifs: INAUGURÁCIA POŠTOVÝCH ZNÁMOK / OCHRANA PRÍRODY

Pictorial motifs: Fosília holotypovej lebky tuleňa Devinophoca claytoni.

Thematic description and context:

Paleontologická lokalita Konopiská pri Rohožníku patrí medzi významné náleziská Slovenska s výskytom fosílnej morskej fauny treťohôr. Lokalitu predstavuje bývalá ťažobná jama íloviska a jej blízke okolie nachádzajúce sa južne od obce Rohožník situovanej na východnom okraji Záhorskej nížiny. V ílovisku boli odkryté morské íly, piesky, piesčité íly a riasové sliene, obsahujúce bohatú fosílnu morskú faunu bezstavovcov a stavovcov. Vekovo ich zaraďujeme do mladších treťohôr – miocénu, keď približne pred 13 miliónmi rokov prebiehala sedimentácia v plytkovodných až hlbokovodných morských prostrediach na východnom okraji Viedenskej panvy, ktorá v tom čase predstavovala jeden zo zálivov mora zvaného centrálna Paratethys.

V ílovitých usadeninách bolo objavené špecifické spoločenstvo ulitníkov, pozostávajúce z bežných, ale aj zriedkavých, či doposiaľ neopísaných druhov. Jedným z novoopísaných druhov mäkkýšov z tejto lokality je aj zástupca dravých teplomilných morských ulitníkov čeľade Costellariidae – Vexillum svagrovskyi. Druh bol pomenovaný na počesť prof. Jozefa Švagrovského (1921 – 1985), významného slovenského geológa, paleontológa a vysokoškolského pedagóga. Z Devínskej Novej Vsi bol opísaný podobný druh, Vexillum neudorfensis, ktorý sa odlišuje priečnym rebrovaním a špirálovými brázdami vyvinutými rovnomerne na všetkých závitoch a piatimi kolumelárnymi vrásami.

Populácie ulitníkov Vexillum svagrovskyi obývali morské paleoprostredia hlbokého sublitorálu s mäkkým bahnitým dnom v období pred približne 13 miliónov rokov. Druh sa adaptoval na nepriaznivé environmentálne podmienky charakterizované zníženým prúdením vody a ochudobnením obsahu kyslíka pri morskom dne. Vexillum svagrovskyi je vzácny endemický druh doposiaľ známy len z paleontologickej lokality Konopiská pri Rohožníku. Jeho výskyt dopĺňa a obohacuje poznatky o diverzite fosílnych mäkkýšov, ktoré obývali niekdajšie prostredia neogénneho mora Paratethys. Na známke je vyobrazený holotypový exemplár, ktorý je spoločne s ďalšími vzorkami uložený v zbierkach Prírodovedného múzea SNM v Bratislave.


Author (source) of the description: Radoslav Biskupič


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists