Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Poštová známka:
Krásy našej vlasti: Súľovské skaly

Krásy našej vlasti: Súľovské skaly
Deň vydania: 18. 09. 2015
Nominálna hodnota: 0,80 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 1000000

Príležitostná poštová známka z emisného radu Krásy našej vlasti venovaná Súľovským skalám pri Bytči.


Textový motív: SÚĽOVSKÉ SKALY

Obrazový motív: Pohľad na Súľovské skaly a ich kvetenu (poniklec slovenský).

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Karol Felix

Rytina známky: akad. mal. Martin Činovský

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Krásy našej vlasti: Súľovské skaly (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Súľovské skaly akoby vyrastali z okolitej krajiny kotlín a zaoblených pohorí. Ich nezvyčajné tvary už zďaleka priťahujú našu pozornosť. Masív Súľovských skál je budovaný horninou, ktorá vďaka svojej osobitosti dostala i vlastný názov − súľovský zlepenec. Dážď, vietor a mráz tu postupne vyformovali skalné mesto, v ktorom sa skalné útvary podobajú napríklad na veže, okná, ihly, brány a rôzne postavy podnecujúce ľudskú fantáziu.

Výnimočnosť tohto územia odzrkadľuje aj to, že počiatky ochrany Súľovských skál siahajú do roku 1929. Dôvodom ochrany bol aj fakt, že Súľovské skaly boli v minulosti jednou z najbohatších lokalít čeľade vstavačovitých (Orchideaceae) na Slovensku. Avšak väčšina vzácnych druhov tejto čeľade odtiaľto postupne vymizla v dôsledku chýbajúceho tradičného obhospodarovania lúk. Národná prírodná rezervácia (NPR) Súľovské skaly (s výmerou 543,23 ha) bola vyhlásená v roku 1973. Pestré prírodné podmienky tu stále umožňujú výskyt rôznorodých vzácnych druhov rastlín i živočíchov. Bohatstvo organizmov na tomto malom území je skutočnou raritou. Druhová pestrosť tunajších rastlín je podmienená vápnitým charakterom podložia v Súľovských skalách. Pestré mikroklimatické podmienky územia umožnili osídlenie teplomilným druhom na výslnných južne orientovaných skalách. Zástupcovia horskej karpatskej flóry našli útočisko na chladnejších tienených skalných stenách a v úžľabinách.

Trasa náučného chodníka prechádzajúceho týmto územím vedie aj okolo zrúcaniny Súľovského hradu a aj okolo 13 m vysokej skalnej brány nazvanej „Gotická“ podľa charakteristického zalomenia podobného gotickým portálom. Na mnohých miestach chodník umožňuje nádherné výhľady na okolitú prírodnú scenériu. V severnej časti NPR zdobí úzky kaňon vyhĺbený Hlbockým potokom 14 m vysoký Hlbocký vodopád. V ochrannom pásme NPR Súľovské skaly, v doline Čierny potok, bola v roku 2001 vyhlásená Prírodná pamiatka (PP) Súľovský hrádok za účelom zabezpečenia prísnejšej ochrany niektorých vzácnych rastlinných druhov.


Autor (zdroj) popisu: Peter Pajger


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov