New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/2

Information on the publication of a new issue of the philatelic magazine SLOVENSKA FILATELIA, which brings current philatelic information and specialized articles in the field of philately and postage stamp collecting.

31. 08. 2023

Postage Stamp:
Beauties of our Homeland: Sulov rocks

Beauties of our Homeland: Sulov rocks
Date of Issue: 18. 09. 2015
Face value: 0,80 €
Postage stamp dimensions: 44,1 x 26,5 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 1000000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp from the Beauties of our Homeland stamp series dedicated to Sulov Rocks near Bytca.


Text motifs: SÚĽOVSKÉ SKALY

Pictorial motifs: Pohľad na Súľovské skaly a ich kvetenu (poniklec slovenský).

Postage stamp artwork: akad. mal. Karol Felix

Postage stamp engraving: akad. mal. Martin Činovský

Original artwork(s):

Postage Stamp Beauties of our Homeland: Sulov rocks (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Súľovské skaly akoby vyrastali z okolitej krajiny kotlín a zaoblených pohorí. Ich nezvyčajné tvary už zďaleka priťahujú našu pozornosť. Masív Súľovských skál je budovaný horninou, ktorá vďaka svojej osobitosti dostala i vlastný názov − súľovský zlepenec. Dážď, vietor a mráz tu postupne vyformovali skalné mesto, v ktorom sa skalné útvary podobajú napríklad na veže, okná, ihly, brány a rôzne postavy podnecujúce ľudskú fantáziu.

Výnimočnosť tohto územia odzrkadľuje aj to, že počiatky ochrany Súľovských skál siahajú do roku 1929. Dôvodom ochrany bol aj fakt, že Súľovské skaly boli v minulosti jednou z najbohatších lokalít čeľade vstavačovitých (Orchideaceae) na Slovensku. Avšak väčšina vzácnych druhov tejto čeľade odtiaľto postupne vymizla v dôsledku chýbajúceho tradičného obhospodarovania lúk. Národná prírodná rezervácia (NPR) Súľovské skaly (s výmerou 543,23 ha) bola vyhlásená v roku 1973. Pestré prírodné podmienky tu stále umožňujú výskyt rôznorodých vzácnych druhov rastlín i živočíchov. Bohatstvo organizmov na tomto malom území je skutočnou raritou. Druhová pestrosť tunajších rastlín je podmienená vápnitým charakterom podložia v Súľovských skalách. Pestré mikroklimatické podmienky územia umožnili osídlenie teplomilným druhom na výslnných južne orientovaných skalách. Zástupcovia horskej karpatskej flóry našli útočisko na chladnejších tienených skalných stenách a v úžľabinách.

Trasa náučného chodníka prechádzajúceho týmto územím vedie aj okolo zrúcaniny Súľovského hradu a aj okolo 13 m vysokej skalnej brány nazvanej „Gotická“ podľa charakteristického zalomenia podobného gotickým portálom. Na mnohých miestach chodník umožňuje nádherné výhľady na okolitú prírodnú scenériu. V severnej časti NPR zdobí úzky kaňon vyhĺbený Hlbockým potokom 14 m vysoký Hlbocký vodopád. V ochrannom pásme NPR Súľovské skaly, v doline Čierny potok, bola v roku 2001 vyhlásená Prírodná pamiatka (PP) Súľovský hrádok za účelom zabezpečenia prísnejšej ochrany niektorých vzácnych rastlinných druhov.


Author (source) of the description: Peter Pajger


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists