Jarné medzinárodné stretnutie zberateľov LANAPHIL v Lane (Taliansko)

Pozvánka na 41. medzinárodné stretnutie zberateľov Lanaphil v Lane (Taliansko - Južné Tirolsko)

11. 04. 2021

Poštová známka:
Krásy našej vlasti: Banská Štiavnica

Krásy našej vlasti: Banská Štiavnica
Deň vydania: 19. 07. 1995
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 7 Sk
Rozmery známky: 23 x 40 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 3
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 1180800

Príležitostná poštová známka z emisného radu Krásy našej vlasti venovaná Banskej Štiavnici (UNESCO).


Textový motív: BANSKÁ / ŠTIAVNICA / UNESCO

Obrazový motív: Dominanty mesta Banská Štiavnica, erb mesta Banská Štiavnica.

Tematický popis a súvislosti:

Rýchly rozkvet a sláva slobodného kráľovského mesta Banská Štiavnica priamo súvisel s bohatými rudnými žilami a možnosťami ich exploatácie. Priamym dôkazom významu mesta je nielen jeho značná rozloha už v románskom období, ale i výstavnosť architektúry. Reprezentatívny stred mesta, ktorý sa doformoval v priebehu 16.stor., charakterizujú popri rozsiahlych goticko - renesančných meštianskych domoch i mestská radnica a neskorogotický kostol sv. Kataríny. V rovnakom období bol vybudovaný i fortifikačný systém, z ktorého dodnes stojí barokovo upravená Piarská brána. Neoddeliteľnou súčasťou pamiatkového fondu mesta sú i rozsiahle komplexy technických diel, súvisiace s ťažbou a spracovaním polymetalických rúd. Sú to nielen šachty, štôlne, ťažobné veže, klopačka, dômyselný vodohospodársky systém tvoriaci súčasť krajinného prostredia, ale aj objekty súvisiace s činnosti prvej Baníckej a lesníckej akadémie v Európe. Všetky uvedené skutočnosti boli dôvodom pre zápis Banskej Štiavnice a technických pamiatok okolia do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov