Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775) - 300. výročie narodenia

Poštová známka v hárčekovej úprave z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 300. výročie narodenia vzdelaného cestovateľa, ľudového liečiteľa, zberateľa, mnícha Cypriána (1724 - 1775).

26. 07. 2024

Organizovaná filatelia:
História klubu filatelistov Levice

História klubu filatelistov Levice
Autor: Ing. Pavel Lauko (KF 52-22 Levice)
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 01. 05. 2016 22:41

Stručný ale obsahovo bohatý prehľad histórie a filatelistických aktivít Klubu filatelistov v Leviciach.

Od roku 1925 po súčasnosť pôsobí v Leviciach Klub filatelistov, ktorý založili 14 členovia v hoteli Lev pod názvom Spolok levických filatelistov. Prvým predsedom klubu bol Vojtech Páldi. V roku 1928 sa zúčastnili na výstave poštových známok v Trenčíne iba ako pozorovatelia. Úspech tejto výstavy prispel k rozšíreniu myšlienky zbierania poštových známok, k tvorbe exponátov a ich vystavovaniu.

Posledná výročná schôdza klubu v prvej republike bola 6. 4. 1938. Po pripojení časti okresu k Maďarsku a po vypuknutí 2. svetovej vojny činnosť klubu zaznamenávame ešte v roku 1939, keď sa levickí vystavovatelia Žigmund FrankŠtefan Vrana zúčastnili filatelistickej výstavy v Budapešti.

Po skončení vojny v roku 1946 sa obnovila činnosť levických filatelistov. 16 členov pod vedením Alexiusa Neumana založilo Klub slovenských filatelistov v Leviciach. Stanovy boli schválené Povereníctvom vnútra pod č. 22621/I-III/2-1948. Od roku 1951 záujmové organizácie mohli vyvíjať činnosť len pri závodných kluboch ROH. Klub pod vedením JUDr. Štefana Štempela sa pričlenil k ZV ROH ONV. Neskoršie klub prevzal ZV ROH Pozemné stavby Levice pod vedením Karola Majtána, Norberta FeineraFerdinanda Andrášiho. Počet členov vzrástol na 58. Po vzniku Zväzu československých filatelistov bol klub zaregistrovaný pod číslom 08-40. Veľkým nedostatkom klubu bolo, že nemal k dispozícii trvalú miestnosť na pravidelné schôdze.

Od roku 1969 bol predsedom klubu Ladislav Čenger. V roku 1972 usporiadal klub prvú samostatnú výstavu poštových známok v Leviciach. Následne v roku 1975 z poverenie ZSF usporiadal klub v dňoch 15. - 20. 3. 1975 Oblastnú výstavu známok v DK Družba v Leviciach.

Z iniciatívy člena klubu M. Korentsyho sa uskutočnila v dňoch 7. - 15. 8. 1976 Medzinárodná námetová výstava POŽIARFILA v DK Družba v Leviciach. Vystavovatelia z nášho klubu Fábry, Korentsy, Feiner, MUDr. Plášek dosiahli úspechy na výstavách doma aj v zahraničí. V rokoch 1976 a 1979 dosiahol náš klub diplom I. stupňa a Putovný pohár aktivity ZSF.

V dňoch 23. - 31. 10. 1982 sme usporiadali Medzištátnu výstavu poštových známok ČSSR – Kuba. Bola to najväčšia filatelistická udalosť v našom regióne. V tomto roku mal klub najväčší počet dospelých členov – 140. Patril medzi veľké kluby.

Na schôdzi výboru 11. 2. 1990 sa zriekol funkcie predsedu klubu Ladislav Čenger. V roku 1990 bol klub poverený usporiadať Národnú výstavu poštových známok JUNIORFILA. Uskutočnila sa v DK Družba od 10. - 28. 10. 1990. Vystavených bolo 74 exponátov. Na valnom zhromaždení členov klubu dňa 18. 2. 1991 bol zvolený za predsedu klubu Ing. Alexander Britka.

Od roku 1992 sa klub zaviazal v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Leviciach k usporiadaniu propagačných výstav poštových známok na miestnej úrovni. Vystavovateľmi v prevažnej miere boli levickí filatelisti s prezentáciou vlastných exponátov.

Od zasadnutia výboru 13. 3. 2002 pracuje klub filatelistov v Leviciach pod vedením Dezidera Birčáka. Klub filatelistov sa stretáva pravidelne každú druhú a štvrtú nedeľu v mesiaci, do roka organizuje dve burzy (jarnú a jesennú) s medzinárodnou účasťou. Klub pravidelne vydáva príležitostné pečiatky, do dnešného dňa to bolo 27 príležitostných pečiatok. Počet členov KF 52-22 Levice sa v posledných rokoch stabilizoval, klub má v roku 2015 35 členov.

Príležitostná pečiatka Levice   Príležitostná pečiatka Levice   Príležitostná pečiatka Levice

Príležitostná pečiatka Levice   Príležitostná pečiatka Levice   Príležitostná pečiatka Levice

Príležitostná pečiatka „80 rokov klubu levických filatelistov 1925 – 2005“, ktorú vytvoril František Horniak vyhrala 1. miesto v ankete o najkrajšiu slovenskú príležitostnú pečiatku roka 2005. Klub sa snaží niektoré pečiatky vytvoriť vlastnými členmi. Ing. Pavel Lauko vytvoril 2 návrhy poštových pečiatok. Pod vedením nového predsedu a tajomníka klubu Gabriela Kosztolányiho si klub každoročne vytipuje významnú udalosť v regióne Levíc a pripraví pre filatelistov k nej rôzne filatelistické materiály (príležitostné korešpondenčné lístky, obálky s prítlačou, personalizované známky a pod.).

Príležitostná pečiatka Levice

Významnou udalosťou pre klub filatelistov v Leviciach bolo dňa 2. 1. 2014 vydanie prvej levickej známky „Kultúrne dedičstvo Slovenska: Synagóga v Leviciach“.

Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Synagóga v Leviciach


Autor: Ing. Pavel Lauko (KF 52-22 Levice)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov