Ochrana prírody: Vihorlatské vrchy – Hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus)

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná pohoriu Vihorlatské vrchy a zástupcovi ich fauny – hadiarovi krátkoprstému (Circaetus gallicus).

07. 06. 2024

Poštová známka:
Deň poštovej známky: Igor Rumanský (1946 – 2006)

Deň poštovej známky: Igor Rumanský (1946 – 2006)
Deň vydania: 06. 12. 2013
Nominálna hodnota: 0,65 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 + k 22 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 30
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 1050000

Poštová známka z emisného radu Deň poštovej známky venovaná významnému slovenskému výtvarníkovi a autorovi československých a slovenských poštových známok Igorovi Rumanskému (1946 - 2006).




Známka s kupónom:

Poštová známka Deň poštovej známky: Igor Rumanský (1946 – 2006) (Známka s kupónom)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Deň poštovej známky: Igor Rumanský (1946 – 2006) (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Rudolf Cigánik
Rytec známky: akad. mal. Rudolf Cigánik


Tematický popis a súvislosti:

Igor Rumanský (10. 3. 1946 – 10. 8. 2006) bol uznávaným umelcom, maliarom, grafikom, ilustrátorom, dlhoročným vysokoškolským pedagógom a príslušníkom silnej umeleckej generácie, ktorá v sedemdesiatych rokoch vstúpila do nášho výtvarného diania. K formovaniu tejto generácie prispel svojou osobitou a veľmi skoro umelecky vyzretou grafickou a ilustračnou tvorbou. Do spektra jeho tvorby sa radí i známková grafika, i keď nie v početných, ale zato vo veľmi významných realizáciách. Prvé návrhy známok vytvoril už v závere 70. rokov, pričom išlo prevažne o športové námety. Mal však ambíciu vytvárať známky i s inými témami, ktoré by mu umožňovali prezentovať svoje umenie a výtvarne sa vyjadriť k náročnejším námetom vyžadujúcim väčšiu mieru kreativity. Tak v slovenskej známke Mier a sloboda (1995) z emisného radu EUROPA, ako aj v emisii Svetový rok Slovákov (1997) spracoval autor navýsosť vážnu tému a to za použitia v známkovej grafike pomerne zriedkavo uplatňovanej alegórie.

V obidvoch opisovaných emisiách bola Rumanského predloha náročná na súlad názoru výtvarníka a rytca. Výsledný efekt oboch emisií vznikol vo vzornej spolupráci s rytcom Rudolfom Cigánikom. Spoločná tvorba dvojice tvorcov Rumanský – Cigánik predstavuje špičkové realizácie našej známkovej tvorby s rovnocenným autorským podielom výtvarníka a rytca. Známka Mier a sloboda bola ocenená Cenou ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR najmä pre prínos v použití výrazových prostriedkov v známkovej tvorbe ojedinelých. Igor Rumanský je najvýraznejším predstaviteľom toho prúdu, ktorý aj v známkovej grafike stavia na svojich osobných charakteristikách vlastných voľnej či ilustračnej tvorbe a tieto aplikuje na vysokej invenčnej aj realizačnej úrovni. Cigánik v návrhoch emisie približuje práve tie hodnoty a tie charakteristiky Rumanského tvorby, ktoré ich spájajú tak v tvorbe ako i v priateľstve. Nie sú len spomienkou na Rumanského známkovú tvorbu, sú poctou celej jeho tvorbe, potvrdením trvalých hodnôt jeho diela ako aj umeleckou alegóriou a kreatívnou výpoveďou priateľa.


Autor (zdroj) popisu: Mgr. Antónia Paulinyová


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov