Postage stamp territories - Courland (I)

Article from the stamp territories area dedicated to postal services in the areas of today Latvia (1st part).

26. 02. 2021

Postage Stamp:
Day of postage stamp: Igor Rumansky (1946 – 2006)

Day of postage stamp: Igor Rumansky (1946 – 2006)
Date of Issue: 06. 12. 2013
Face value: 0,65 €
Postage stamp dimensions: 44,1 x 26,5 + k 22 x 26,5 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 30
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 1050000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Poštová známka z emisného radu Deň poštovej známky venovaná významnému slovenskému výtvarníkovi a autorovi československých a slovenských poštových známok Igorovi Rumanskému (1946 - 2006).
Postage stamp with coupon:

Postage Stamp Day of postage stamp: Igor Rumansky (1946 – 2006) (Postage stamp with coupon)


Original artwork(s):

Postage Stamp Day of postage stamp: Igor Rumansky (1946 – 2006) (Original artwork(s))


Autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Rudolf Cigánik
Rytec známky: akad. mal. Rudolf Cigánik


Thematic description and context:

Igor Rumanský (10. 3. 1946 – 10. 8. 2006) bol uznávaným umelcom, maliarom, grafikom, ilustrátorom, dlhoročným vysokoškolským pedagógom a príslušníkom silnej umeleckej generácie, ktorá v sedemdesiatych rokoch vstúpila do nášho výtvarného diania. K formovaniu tejto generácie prispel svojou osobitou a veľmi skoro umelecky vyzretou grafickou a ilustračnou tvorbou. Do spektra jeho tvorby sa radí i známková grafika, i keď nie v početných, ale zato vo veľmi významných realizáciách. Prvé návrhy známok vytvoril už v závere 70. rokov, pričom išlo prevažne o športové námety. Mal však ambíciu vytvárať známky i s inými témami, ktoré by mu umožňovali prezentovať svoje umenie a výtvarne sa vyjadriť k náročnejším námetom vyžadujúcim väčšiu mieru kreativity. Tak v slovenskej známke Mier a sloboda (1995) z emisného radu EUROPA, ako aj v emisii Svetový rok Slovákov (1997) spracoval autor navýsosť vážnu tému a to za použitia v známkovej grafike pomerne zriedkavo uplatňovanej alegórie.

V obidvoch opisovaných emisiách bola Rumanského predloha náročná na súlad názoru výtvarníka a rytca. Výsledný efekt oboch emisií vznikol vo vzornej spolupráci s rytcom Rudolfom Cigánikom. Spoločná tvorba dvojice tvorcov Rumanský – Cigánik predstavuje špičkové realizácie našej známkovej tvorby s rovnocenným autorským podielom výtvarníka a rytca. Známka Mier a sloboda bola ocenená Cenou ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR najmä pre prínos v použití výrazových prostriedkov v známkovej tvorbe ojedinelých. Igor Rumanský je najvýraznejším predstaviteľom toho prúdu, ktorý aj v známkovej grafike stavia na svojich osobných charakteristikách vlastných voľnej či ilustračnej tvorbe a tieto aplikuje na vysokej invenčnej aj realizačnej úrovni. Cigánik v návrhoch emisie približuje práve tie hodnoty a tie charakteristiky Rumanského tvorby, ktoré ich spájajú tak v tvorbe ako i v priateľstve. Nie sú len spomienkou na Rumanského známkovú tvorbu, sú poctou celej jeho tvorbe, potvrdením trvalých hodnôt jeho diela ako aj umeleckou alegóriou a kreatívnou výpoveďou priateľa.


Author (source) of the description: Mgr. Antónia Paulinyová


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists