Celoslovenská filatelistická burza s medzinárodnou účasťou v Leviciach

Pozvanie na veľkú celoslovenskú filatelistickú burzu s medzinárodnou účasťou v Leviciach.

10. 03. 2024

Poštová známka:
30. výročie vzniku Slovenskej pošty a Českej pošty (Spoločné vydanie s Českou republikou)

30. výročie vzniku Slovenskej pošty a Českej pošty (Spoločné vydanie s Českou republikou)
Deň vydania: 02. 10. 2023
Nominálna hodnota: 3,00 €
Rozmery známky: 52 x 42 mm
Forma tlačového listu: HA
Počet známok na tlačovom liste: 1
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 60000

Príležitostná poštová známka pripomínajúca 30. výročie vzniku Slovenskej pošty a Českej pošty vydaná v hárčekovej úprave v rámci spoločného vydania s Českou republikou.


Textový motív: 30. VÝROČIE VZNIKU / SLOVENSKEJ POŠTY / A čESKEJ POŠTY

Obrazový motív: Poštový holub v zobárku s obálkou s imitáciou známky vo forme loga Slovenskej pošty.

Výtvarný návrh známky: Mgr. Art. Filip Heyduk

Rytina známky: akad. mal. Martin Činovský

Hárčeková úprava:

Poštová známka 30. výročie vzniku Slovenskej pošty a Českej pošty (Spoločné vydanie s Českou republikou) (Hárčeková úprava)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka 30. výročie vzniku Slovenskej pošty a Českej pošty (Spoločné vydanie s Českou republikou) (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Poštová známka 30. výročie vzniku Slovenskej pošty a Českej pošty (Spoločné vydanie s Českou republikou) (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Schválením Ústavného zákona o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Federálnym zhromaždením v roku 1992 vyvrcholil spoločensko-politický vývoj v krajine od prelomového 17. novembra 1989. Dňa 1. januára 1993 vznikli samostatná Slovenská republika a samostatná Česká republika. Rok 1993 tak bol aj prvým rokom existencie samostatných poštových podnikov, Slovenskej pošty a Českej pošty.

Dňa 1. januára 1993 Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky, zastúpené ministrom Romanom Hofbauerom, zakladacou listinou č. 46/M-92 z 22. 12. 1992 podľa ustanovenia zákona č. 111/90 Zb. o štátnom podniku založilo podnik s názvom Slovenská pošta, š. p., ktorej predchodcami boli Správa pôšt a telekomunikácií a Správa rádiokomunikácií. Slovenskú poštu, š. p., tvorili organizačné jednotky majúce charakter odštepných závodov. Boli nimi Západoslovenské riaditeľstvo pôšt Bratislava (ZsRP), Stredoslovenské riaditeľstvo pôšt Bratislava (SsRP), Východoslovenské riaditeľstvo pôšt Košice (VsRP), Riaditeľstvo pôšt Bratislava (RP), Riaditeľstvo poštovej prepravy Bratislava (RPP), Technická ústredňa pôšt Bratislava (TÚP), Výpočtová a kontrolná ústredňa pôšt Bratislava (VAKUP) a POFIS Bratislava.

Podobne sa vyvíjala aj Česká pošta, s. p., ktorá vznikla 31. 12. 1992 na základe rozhodnutia ministra hospodárstva č. 378/1992 zo dňa 16. 12. 1992 rozdelením Správy pošt a telekomunikací, s. p., Praha na dva samostatné podniky: Českú poštu, s. p., a SPT Telecom, s. p. Organizačne bola rozčlenená na 8 oblastných správ pôšt, 80 okresných správ pôšt a 3 500 pôšt a disponovala i piatimi špecializovanými odštepnými závodmi: Riaditeľstvo poštovej prepravy, Riaditeľstvo medzinárodnej poštovej prepravy, Hospodárska ústredňa pôšt, VAKUS Praha a VAKUS Vítkov. Využívala tradičné horizontálne delenie na úsek prevádzkový, ekonomický a technický.

Slovenská pošta a Česká pošta sa hneď od začiatku svojej existencie etablovali v medzinárodných poštových organizáciách (Svetová poštová únia, PostEurop), modernizovali vlastné technológie, budovy a vozový park. V súčasnosti, aj po 30 rokoch svojej existencie, sa neustále snažia skvalitňovať svoje služby s cieľom obstáť v konkurencii iných poštových operátorov v podmienkach liberalizovaného poštového trhu.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta / POFIS - Mgr. Leo Lichvár


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov