Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 2/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

09. 08. 2023

Postage Stamp:
30th anniversary of the founding of the Slovak Post and Czech Post (Joint issue with the Czech Republic)

30th anniversary of the founding of the Slovak Post and Czech Post (Joint issue with the Czech Republic)
Date of Issue: 02. 10. 2023
Face value: 3,00 €
Postage stamp dimensions: 52 x 42 mm
Printing sheet form: HA
Stamps in printing sheet: 1
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Recess printing from flat plates combined with offset
Amount printed: 60000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp commemorating the 30th anniversary of the founding of the Slovak Post and Czech Post issued as a joint issue with the Czech Republic.


Text motifs: 30. VÝROČIE VZNIKU / SLOVENSKEJ POŠTY / A čESKEJ POŠTY

Pictorial motifs: Poštový holub v zobárku s obálkou s imitáciou známky vo forme loga Slovenskej pošty.

Postage stamp artwork: Mgr. Art. Filip Heyduk

Postage stamp engraving: akad. mal. Martin Činovský

Souvenir sheet format:

Postage Stamp 30th anniversary of the founding of the Slovak Post and Czech Post (Joint issue with the Czech Republic) (Souvenir sheet format)


Original artwork(s):

Postage Stamp 30th anniversary of the founding of the Slovak Post and Czech Post (Joint issue with the Czech Republic) (Original artwork(s))


Postage Stamp 30th anniversary of the founding of the Slovak Post and Czech Post (Joint issue with the Czech Republic) (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Schválením Ústavného zákona o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Federálnym zhromaždením v roku 1992 vyvrcholil spoločensko-politický vývoj v krajine od prelomového 17. novembra 1989. Dňa 1. januára 1993 vznikli samostatná Slovenská republika a samostatná Česká republika. Rok 1993 tak bol aj prvým rokom existencie samostatných poštových podnikov, Slovenskej pošty a Českej pošty.

Dňa 1. januára 1993 Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky, zastúpené ministrom Romanom Hofbauerom, zakladacou listinou č. 46/M-92 z 22. 12. 1992 podľa ustanovenia zákona č. 111/90 Zb. o štátnom podniku založilo podnik s názvom Slovenská pošta, š. p., ktorej predchodcami boli Správa pôšt a telekomunikácií a Správa rádiokomunikácií. Slovenskú poštu, š. p., tvorili organizačné jednotky majúce charakter odštepných závodov. Boli nimi Západoslovenské riaditeľstvo pôšt Bratislava (ZsRP), Stredoslovenské riaditeľstvo pôšt Bratislava (SsRP), Východoslovenské riaditeľstvo pôšt Košice (VsRP), Riaditeľstvo pôšt Bratislava (RP), Riaditeľstvo poštovej prepravy Bratislava (RPP), Technická ústredňa pôšt Bratislava (TÚP), Výpočtová a kontrolná ústredňa pôšt Bratislava (VAKUP) a POFIS Bratislava.

Podobne sa vyvíjala aj Česká pošta, s. p., ktorá vznikla 31. 12. 1992 na základe rozhodnutia ministra hospodárstva č. 378/1992 zo dňa 16. 12. 1992 rozdelením Správy pošt a telekomunikací, s. p., Praha na dva samostatné podniky: Českú poštu, s. p., a SPT Telecom, s. p. Organizačne bola rozčlenená na 8 oblastných správ pôšt, 80 okresných správ pôšt a 3 500 pôšt a disponovala i piatimi špecializovanými odštepnými závodmi: Riaditeľstvo poštovej prepravy, Riaditeľstvo medzinárodnej poštovej prepravy, Hospodárska ústredňa pôšt, VAKUS Praha a VAKUS Vítkov. Využívala tradičné horizontálne delenie na úsek prevádzkový, ekonomický a technický.

Slovenská pošta a Česká pošta sa hneď od začiatku svojej existencie etablovali v medzinárodných poštových organizáciách (Svetová poštová únia, PostEurop), modernizovali vlastné technológie, budovy a vozový park. V súčasnosti, aj po 30 rokoch svojej existencie, sa neustále snažia skvalitňovať svoje služby s cieľom obstáť v konkurencii iných poštových operátorov v podmienkach liberalizovaného poštového trhu.


Author (source) of the description: Slovenská pošta / POFIS - Mgr. Leo Lichvár


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists