Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Poštová známka:
200. výročie narodenia významných osobnosti štúrovskej generácie

200. výročie narodenia významných osobnosti štúrovskej generácie
Deň vydania: 01. 07. 2022
Nominálna hodnota: 4,00 €
Rozmery známky: 44,4 x 54,4 mm
Forma tlačového listu: HA
Počet známok na tlačovom liste: 1
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 40000

Príležitostná poštová známka v hárčekovej úprave pripomínajúca 200. výročie narodenia významných osobnosti štúrovskej generácie.


Textový motív: Známka: nie je, Hárček: 200. výročie narodenia / významných osobnosti / štúrovskej generácie / ŠTEFAN MARKO DAXNER (1822 - 1892) JÁN KALINČIAK (1822 - 1871) JÁN PALÁRIK (1822 - 1870) JÁN FRANCISCI (1822 - 1905) JANKO KRÁĽ (1822 - 1876)

Obrazový motív: Známka: Dobový pohľad na Hrad Devín, symbolický emblém; Hárček: Postavy osobností štúrovskej generácie Štefan Marko Daxner, Ján Kalinčiak, Ján Palárik, Ján Francisci, Janko Kráľ.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Rudolf Cigánik

Rytina známky: akad. mal. Rudolf Cigánik

Hárčeková úprava:

Poštová známka 200. výročie narodenia významných osobnosti štúrovskej generácie (Hárčeková úprava)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka 200. výročie narodenia významných osobnosti štúrovskej generácie (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Poštová známka 200. výročie narodenia významných osobnosti štúrovskej generácie (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

V dejinách ľudstva i v dejinách konkrétnych národov sú obdobia, v ktorých sa v krátkom časovom úseku narodí mnoho osobností, ktoré v dospelosti prelomovým spôsobom zasiahnu či už do spoločenského, vedeckého, kultúrneho, umeleckého alebo politického života a zásadným spôsobom ovplyvnia vývin spoločnosti vo svojej krajine. Obyčajne pri tom nejde o jednorozmerné osobnosti, ale o ľudí so širokým kultúrnym a spoločenským záberom. Medzi takéto obdobia na Slovensku patria aj roky 1815 – 1825, keď svetlo sveta uzrela generácia všeobecne nazývaná štúrovcami. Pod vedením charizmatického Ľudovíta Štúra (*1815) zásadným spôsobom ovplyvnila ďalší vývin slovenského národa ako v revolúcii 1848 – 1849, tak aj čase tzv. provizória 1860 – 1867, keď sa rozhodovalo o kľúčových otázkach existencie Slovákov ako národa.

V tomto roku si pripomíname dvojsté výročie narodenia až piatich osobností štúrovskej generácie, ktoré zásadným spôsobom vstúpili do slovenského spoločenského života a zanechali v ňom trvalú a nezmazateľnú stopu. Podľa dátumu narodenia to bol 24. apríla Janko Kráľ, hádam najväčší básnik štúrovskej generácie, búrlivák a revolucionár; o niekoľko dní neskôr 27. apríla sa narodil Ján Palárik, katolícky kňaz, pravý opak Janka Kráľa, ktorý sa svojou duchovnou prácou a literatúrou snažil nájsť cestu k priateľskému spolužitiu jednotlivých národností vtedajšieho Uhorského kráľovstva; dňa 1. júna prišiel na svet Ján Francisci-Rimavský, ktorý sa nezabudnuteľne zapísal do revolučných bojov v revolúcii 1848 – 1849, ale aj ako zvolávateľ a organizátor Memorandového zhromaždenia roku 1861; o zhruba dva mesiace neskôr 10. augusta uzrel svetlo sveta Ján Kalinčiak, nadaný literát, ktorý svojou humoreskou Reštaurácia zabáva slovenských čitateľov aj po vyše 150 rokov; a nakoniec 22. decembra sa narodil Štefan Marko Daxner, právnik, hlavný tvorca Memoranda národa slovenského z roku 1861, kde boli zakotvené základné politické požiadavky smerujúce k slovenskej samospráve, ktoré boli obsahom politických programov Slovákov až do roku 1993.

Známka zobrazuje základný motív, ktorý nadchýnal všetky spomínané osobnosti. Ide o hrad Devín, ktorý považovali za národnú svätyňu, miesto, kde sa zrodila slovenská národná štátnosť. Osobnosti, ktorým je venovaná známka, sú zobrazené na hárčeku. Na FDC je orol nad Kriváňom, symbolom Slovenskej krajiny, ktorý trhá reťaze, ktorými bol slovenský národ spútaný. Lipový list a kvet v pečiatke symbolizuje vtedajšie slovanstvo.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta / POFIS - PhDr. Anton Hrnko, CSc.


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov