Celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici

Pozvanie na celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici rozšírené o ďalšie zberateľské odbory.

22. 09. 2024

Poštová známka:
100. výročie Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku

100. výročie Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku
Deň vydania: 05. 08. 2022
Nominálna hodnota: 2,00 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 10
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 100000

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 100. výročia Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku.


Textový motív: 100. VÝROČIE ZEMSKEJ HASIČSKEJ JEDNOTY NA SLOVENSKU

Obrazový motív: Historický trojvalcový parný hasiaci stroj z obdobia Rakúska-Uhorska (obec Veľké Uherce) od výrobcu Wm. Knaust, Viedeň.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Peter Augustovič

Rytina známky: Mgr. art. Jozef Česla

Upravený tlačový list:

Poštová známka 100. výročie Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka 100. výročie Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Zemská hasičská jednota na Slovensku bola založená 6. 8. 1922 v Trenčíne. Jej sídlom sa stal Turčiansky Sv. Martin. Prvým zemským veliteľom bol na ustanovujúcom zjazde zvolený Vojtech Nemák a prvým námestným veliteľom sa stal Miloslav Schmidt, ktorého v roku 1926 zvolilo valné zhromaždenie Zemskej hasičskej jednoty za zemského veliteľa.

Hlavnou úlohou Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku bola organizácia hasičstva na Slovensku a jeho technický rozvoj. Poslanie organizácie bolo vyjadrené heslom „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“. Toto krédo sa dodnes vyníma na každej vlajke hasičského zboru. Významným projektom, ktorý pretrval do dnešných dní a významne upevnil meno a postavenie Miloslava Schmidta v slovenskom hasičstve, bola stavba Hasičského domu v Martine. Hasičský dom bol slávnostne otvorený 12. 10. 1930 za účasti hasičstva z celej republiky a zahraničných hostí. Popri štátnych orgánoch má v oblasti ochrany pred požiarmi významné miesto aj Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky (DPO SR), ktorá je právnou nástupkyňou Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku. Cieľom DPO SR je výchova a príprava obyvateľstva k ochrane pred požiarmi a nežiaducimi udalosťami, osobitne vo vzťahu k deťom a mládeži, vykonávanie zásahovej činnosti, zachovávanie a zveľaďovanie historického a kultúrneho dedičstva, organizovanie športovej činnosti a súťaží či verejnoprospešná, vzdelávacia, osvetová a kultúrna činnosť.

V minulosti i dnes je základnou organizačnou jednotkou DPO SR dobrovoľný hasičský zbor (DHZ). V súčasnej dobe je na Slovensku 2 189 DHZ s počtom 79 762 členov. Na základe územného princípu tvoria tieto dobrovoľné hasičské zbory územné organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. Tiež je ustanovených 8 krajských výborov DPO SR, a to na delegačnom princípe. Každý kraj má zastúpenie v Prezídiu DPO SR a každá územná organizácia (okres) má zastúpenie v Sneme DPO SR. Najvyšším orgánom DPO SR je Republikové valné zhromaždenie DPO SR, ktoré sa schádza raz za päť rokov.

Na známke je vyobrazený historický trojvalcový parný hasiaci stroj z obdobia Rakúska-Uhorska (obec Veľké Uherce) od výrobcu Wm. Knaust, Viedeň.

Viac o firme Wm. Knaust a jej hasiacich strojoch (a výraznom prínose pri ich konštrukcii vrátane rôznych technických vynálezov a inovácií) možno nájsť napríklad na Wikipédii (nemecky): Wm. Knaust


Autor (zdroj) popisu: Bc. Jozef Smolinský


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov