Informal friendly meeting of meeting of stamp and postcard collectors in Bratislava

Invitation to an informal friendly meeting of stamp and postcard collectors organized by the Philatelic Club KF 51–34 in Bratislava in cooperation with the Union of Slovak Philatelists (ZSF) and the philatelic information portal www.postoveznamky.sk.

04. 09. 2024

Postage Stamp:
100th anniversary of the Provincial Fire Union in Slovakia

100th anniversary of the Provincial Fire Union in Slovakia
Date of Issue: 05. 08. 2022
Face value: 2,00 €
Postage stamp dimensions: 44,1 x 26,5 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 10
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Recess printing from flat plates combined with offset
Amount printed: 100000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp issued on the occasion of the 100th anniversary of the Provincial Fire Union in Slovakia.


Text motifs: 100. VÝROČIE ZEMSKEJ HASIČSKEJ JEDNOTY NA SLOVENSKU

Pictorial motifs: Historický trojvalcový parný hasiaci stroj z obdobia Rakúska-Uhorska (obec Veľké Uherce) od výrobcu Wm. Knaust, Viedeň.

Postage stamp artwork: akad. mal. Peter Augustovič

Postage stamp engraving: Mgr. art. Jozef Česla

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp 100th anniversary of the Provincial Fire Union in Slovakia (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp 100th anniversary of the Provincial Fire Union in Slovakia (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Zemská hasičská jednota na Slovensku bola založená 6. 8. 1922 v Trenčíne. Jej sídlom sa stal Turčiansky Sv. Martin. Prvým zemským veliteľom bol na ustanovujúcom zjazde zvolený Vojtech Nemák a prvým námestným veliteľom sa stal Miloslav Schmidt, ktorého v roku 1926 zvolilo valné zhromaždenie Zemskej hasičskej jednoty za zemského veliteľa.

Hlavnou úlohou Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku bola organizácia hasičstva na Slovensku a jeho technický rozvoj. Poslanie organizácie bolo vyjadrené heslom „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“. Toto krédo sa dodnes vyníma na každej vlajke hasičského zboru. Významným projektom, ktorý pretrval do dnešných dní a významne upevnil meno a postavenie Miloslava Schmidta v slovenskom hasičstve, bola stavba Hasičského domu v Martine. Hasičský dom bol slávnostne otvorený 12. 10. 1930 za účasti hasičstva z celej republiky a zahraničných hostí. Popri štátnych orgánoch má v oblasti ochrany pred požiarmi významné miesto aj Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky (DPO SR), ktorá je právnou nástupkyňou Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku. Cieľom DPO SR je výchova a príprava obyvateľstva k ochrane pred požiarmi a nežiaducimi udalosťami, osobitne vo vzťahu k deťom a mládeži, vykonávanie zásahovej činnosti, zachovávanie a zveľaďovanie historického a kultúrneho dedičstva, organizovanie športovej činnosti a súťaží či verejnoprospešná, vzdelávacia, osvetová a kultúrna činnosť.

V minulosti i dnes je základnou organizačnou jednotkou DPO SR dobrovoľný hasičský zbor (DHZ). V súčasnej dobe je na Slovensku 2 189 DHZ s počtom 79 762 členov. Na základe územného princípu tvoria tieto dobrovoľné hasičské zbory územné organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. Tiež je ustanovených 8 krajských výborov DPO SR, a to na delegačnom princípe. Každý kraj má zastúpenie v Prezídiu DPO SR a každá územná organizácia (okres) má zastúpenie v Sneme DPO SR. Najvyšším orgánom DPO SR je Republikové valné zhromaždenie DPO SR, ktoré sa schádza raz za päť rokov.

Na známke je vyobrazený historický trojvalcový parný hasiaci stroj z obdobia Rakúska-Uhorska (obec Veľké Uherce) od výrobcu Wm. Knaust, Viedeň.

Viac o firme Wm. Knaust a jej hasiacich strojoch (a výraznom prínose pri ich konštrukcii vrátane rôznych technických vynálezov a inovácií) možno nájsť napríklad na Wikipédii (nemecky): Wm. Knaust


Author (source) of the description: Bc. Jozef Smolinský


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists