Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

25. 08. 2024

Poštová známka:
100. výročie česko-slovenskej technickej normalizácie

100. výročie česko-slovenskej technickej normalizácie
Deň vydania: 20. 10. 2022
Nominálna hodnota: 1,00 €
Rozmery známky: 26,5 x 44,1 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 250000

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 100. výročia česko-slovenskej technickej normalizácie.


Textový motív: 100 ROKOV / ČESKOSLOVENSKEJ / TECHNICKEJ / NORMALIZÁCIE

Obrazový motív: Značky symbolizujúce technickú normalizáciu (- + x).

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Igor Benca

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka 100. výročie česko-slovenskej technickej normalizácie (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Moderná inštitucionalizovaná normalizácia vznikla v ČSR na začiatku 20. storočia. Všeobecná normalizácia vytvorila svoj najvyšší orgán v roku 1922. Predchádzali tomu mnohé rokovania konané z iniciatívy Masarykovej akadémie práce. Dohoda zo dňa 28. 12. 1922 oficiálne umožnila založiť Československú normalizačnú spoločnosť. Najmä zásluhou iniciátora týchto rokovaní, prof. Dr. Ing. Vladimíra Lista (1877 – 1971), sa podarilo presadiť, že táto organizácia bude nezárobková spoločnosť financovaná členskými podnikmi na komerčnom základe. Za jedno z kľúčových diel tohto obdobia z oblasti normalizačnej literatúry sa už tradične považuje kniha Normalizácia, ktorú v roku 1930 vydala Česká matica technická. Sľubný rozmach československej normalizácie však prerušila v roku 1939 druhá svetová vojna.

Necelý mesiac po skončení druhej svetovej vojny znovu preberá iniciatívu prof. Vladimír List a usiluje sa obnoviť Československú normalizačnú spoločnosť. Odôvodňuje potrebu normalizácie s dôrazom na požiadavky riadeného hospodárstva. Bolo treba začať konsolidovať organizačnú štruktúru normalizácie a postupne zabezpečiť revíziu noriem podľa aktuálnych potrieb. Prevládal názor aby technické normy boli všeobecne záväzné. Táto otázka sa vyriešila úplne po zoštátnení normalizácie. V roku 1951 sa v Prahe zriaďuje Úrad pre normalizáciu ako samostatný orgán štátnej správy. V roku 1956 v rámci reorganizácie riadenia technického rozvoja sa zlúčila normalizačná a patentová politika do jedného celku. Vznikol nový ústredný orgán štátnej správy, Štátny úrad pre vynálezy a normalizáciu (SÚVN) s kompetenciou v odbore technickej normalizácie, vynálezov, objavov a zlepšovacích návrhov. V Bratislave sa zriadila jeho pobočka.

Prevratné politické zmeny v roku 1989 znamenali začiatok novej éry v československej technickej normalizácii. Tvorbu ČSN charakterizovala výrazná orientácia na zavádzanie európskych a medzinárodných noriem. Zaviedol sa princíp obmedzenej záväznosti noriem.

Dňa 16. 12. 1992 sa rozhodla vláda zriadiť nový ústredný orgán štátnej správy – Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR), predseda ktorého 1. 1. 1993 zriadil rozpočtovú organizáciu Slovenský ústav technickej normalizácie (SÚTN) so sídlom v Bratislave. Ústav bol k 31. 12. 2013 zrušený a začlenený od 1. 1. 2014 do organizačnej štruktúry ÚNMS SR ako odbor technickej normalizácie. Primárnym cieľom v súčasnosti je vytvorenie konkurencieschopného a efektívneho prostredia, realizácia úloh v oblasti technickej normalizácie a aktívna komunikácia s priemyselnými a profesijnými zväzmi, združeniami a komorami a ďalšími subjektmi pri tvorbe európskych a slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií.


Autor (zdroj) popisu: Ing. Dušan Butaš


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov