Výplatné stroje po novom - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Výplatné stroje po novom

Výplatné stroje po novom

Výplatné stroje po novom

Výplatné stroje po novom


Výplatné stroje po novom
  Informácia o novom spôsobe vyplácania poštových zásielok formou diaľkovo elektronicky kreditovaných výplatných strojov.
   
  Autor: Ing. Miroslav Bachratý
Publikované: 25. 09. 2015 01:53
 


Zavádzanie moderných technológií pre adjustáciu, spracovanie a sledovanie prepravy zásielok


Technický pokrok nezadržateľne preniká do všetkých sfér nášho života a je len samozrejmé, že poštové služby nemôžu v tomto vývoji zostať bokom. Aj Slovenská pošta sa snaží „držať krok“ a priebežne modernizuje svoje služby zavádzaním moderných technológií založených na digitálnej technike adjustácie, spracovania a sledovania prepravy zásielok. Poslednou z radu noviniek tohto druhu je nový systém vyplácania listových zásielok prostredníctvom diaľkovo kreditovaných digitálnych výplatných strojov. Ide o technológiu, nadväzujúcu na dobre známe výplatné stroje (ľudovo niekedy nie celkom správne označované ako „frankotypy“), ktoré však doposiaľ pracovali výlučne na mechanickom princípe. Používateľ výplatného stroja musel vopred uhradiť zálohu (kredit) a po jej úhrade pošta nastavila stroj tak, aby umožnil vyplácanie zásielok až do vyčerpania stanoveného kreditu. Výška výplatného sa na zásielke vyznačovala odtlačkom výplatného stroja v červenej farbe. To sú však známe skutočnosti, venujme sa teraz novozavedenej technológii a jej odraze na vzhľade poštových zásielok.


Diaľkovo elektronicky kreditované výplatné stroje


V poštárskej terminológii sa nový systém nazýva „Diaľkovo elektronicky kreditované výplatné stroje“ (DEKVS), čo v podstate znamená, že používateľ výplatného stroja si formou prevodu finančnej čiastky predplatí určitú výšku kreditu na úhradu poskytovaných služieb tak, ako doposiaľ, avšak rozdiel je v „technológii“ obnovy kreditu. Kým pri klasických výplatných strojoch (kreditovaných nastavením počítadla alebo výplatným prúžkom) si obnova kreditu vyžaduje zložitejšiu procedúru - predkladanie hlavice VS pošte na nastavenie nového kreditu pracovníkom pošty, predkladanie dokladov o úhrade kreditovanej čiastky, manipuláciu a zúčtovanie výplatných prúžkov a pod., nový systém predplácania kreditu sa deje elektronicky (diaľkovo) a nevyžaduje fyzickú prítomnosť pracovníkov pošty pri nastavení stroja na novú kreditovanú čiastku. Okrem toho samotný výplatný stroj a jeho software umožňuje množstvo úkonov, slúžiacich na správne vyplatenie podaných zásielok (vrátane integrovanej váhy), ich evidenciu a sledovanie počas prepravy.


Zavedenie centrálnej evidencie výplatných strojov


Projekt diaľkovej elektronickej kreditácie výplatných strojov (DEKVS) bol v SP a.s. spustený v januári 2009. Predchádzalo mu zavedenie centrálnej evidencie výplatných strojov (CEVS), pričom každý VS obdržal päťmiestne licenčné číslo (LČ). Tieto LČ sa začali objavovať už aj na mechanických VS, sú umiestnené v dolnej časti medzikružia dennej pečiatky (Obr. 1). Aj keď v súčasnosti nie sú ešte všetky VS vybavené licenčným číslom, ich používatelia sú povinní upraviť stroje doplnením LČ najneskôr do konca roka 2009. VS kreditované nastavením počítadla alebo výplatným prúžkom sa budú môcť používať do konca roka 2013, nové stroje tohto typu sa však budú môcť registrovať len do konca roka 2009.

Odtlačky výplatných strojov
 
Obr. 1 - Odtlačok klasického mechanického výplatného stroja s licenčným číslom 92732.Štruktúra a farba odtlačkov nových výplatných strojov


Odtlačok DEKVS na poštovej zásielke (Obr. 2) sa zásadne odlišuje od doteraz známych systémov. Predovšetkým dochádza k zásadnej zmene farby odtlačku – namiesto „klasickej“ červenej sa používa modrá. Túto zmenu si vyžiadala nutnosť zvýšenia kontrastu pri čítaní 2D-kódu. Úplne odlišný je aj „odtlačok“ VS na zásielke (aj keď v tomto prípade nemožno hovoriť o odtlačku v pravom slova zmysle, pretože ide o tlač pomocou tryskovej tlačiarne - inkjet tlač), ktorý je rozdelený do štyroch sekcií:

  1. Vľavo hore sa nachádza úradný názov podávacej pošty, v druhom riadku jej PSČ a poradové číslo podávanej zásielky (priebežné od uvedenia VS do prevádzky).
  2. Vľavo dolu sa nachádza dvojrozmerný 2D kód, obsahujúci údaje o druhu zásielky, výške výplatného, dátume podania a ďalšie. V poštárskej terminológii sa tento 2D-kód nazýva „Digitálna známka“.
  3. Vpravo hore je logo Slovenskej pošty a vertikálne umiestnené licenčné číslo.
  4. Vpravo dolu sa nachádza údaj o výške výplatného, dátum podania zásielky a kód poštového produktu (napr. L1=list 1. triedy bez služieb; pre kompletný zoznam kódov pozri [2]).
Odtlačky výplatných strojov
 
Obr. 2 - Odtlačok č. 000007721 diaľkovo elektronicky kreditovaného výplatného stroja s licenčným číslom 76703.


Okrem týchto „povinných“ údajov môže používateľ VS umiestniť vľavo svoju adresu, reklamný obrázok alebo reklamný text (Obr. 3).

Odtlačky výplatných strojov
 
Obr. 3 - Odtlačok č. 000031921 diaľkovo elektronicky kreditovaného výplatného stroja s licenčným číslom 92342 s reklamným obrázkom a textom.Kontrolné odtlačky, omyly a chyby nových výplatných strojov


Uvedenie VS do prevádzky zabezpečuje pre používateľa predajca, ktorý je tiež povinný predložiť pošte kontrolné odtlačky na schválenie. Tieto majú samozrejme nulovú výplatnú hodnotu a nad ňou text „NOT VALID“ (neplatné), aby nemohlo dôjsť k zneužitiu nulového odtlačku na vyplatenie zásielky. Chýba tiež kód produktu. Na Obr. 4 je kontrolný odtlačok, na ktorom je nesprávne uvedené číslo podacej pošty (830 03 BRATISLAVA 3). Tento nedostatok bol po upozornení pošty následne odstránený a v definitívnej verzii sa objavilo už správne označenie podávacej pošty 830 03 BRATISLAVA 33 (Obr. 5).

Odtlačky výplatných strojov
 
Obr. 4 - Nulový kontrolný odtlačok č. 000000008 diaľkovo elektronicky kreditovaného výplatného stroja s licenčným číslom 79561 (nesprávne číslo podacej pošty 830 03 BRATISLAVA 3 v adrese).


Odtlačky výplatných strojov
 
Obr. 5 - Definitívny odtlačok č. 000009122 diaľkovo elektronicky kreditovaného výplatného stroja s licenčným číslom 79561 z riadnej prevádzky (správne číslo podacej pošty 830 03 BRATISLAVA 33 v adrese).


V počiatočnej fáze používania DEKVS sa vyskytli aj prípady, keď nad reálnou výplatnou hodnotou zostal nápis NOT VALID (Obr. 6), ktorý tam bol omylom ponechaný po vyhotovení kontrolných odtlačkov. Keďže kombinácia údaja neplatnosti a nenulovej výplatnej hodnoty nie je prípustná, dodávateľ VS musel túto systémovú chybu na základe upozornenia pošty odstrániť (Obr. 7).

Odtlačky výplatných strojov
 
Obr. 6 - Odtlačok č. 000118732 diaľkovo elektronicky kreditovaného výplatného stroja z riadnej prevádzky s licenčným číslom 74536 (nesprávne ponechaný nápis NOT VALID a vynechaný kód poštového produktu).


Odtlačky výplatných strojov
 
Obr. 7 - Odtlačok č. 000120613 diaľkovo elektronicky kreditovaného výplatného stroja z riadnej prevádzky s licenčným číslom 74536 so správnym nastavením. Zaujímavosťou je rovnaký dátum použitia ako na nesprávnom odtlačku na Obr. 6.Plánované zavádzanie nových výplatných strojov


Prvý DEKVS bol uvedený do prevádzky 9. februára 2009, v súčasnosti už pracuje niekoľko desiatok týchto strojov. Ako som už uviedol, do konca roku 2013 sa môžu používať aj pôvodné VS s odtlačkami v červenej farbe (a len do konca roku 2009 bez licenčného čísla), ktoré však budú postupne nahrádzané novou technológiou DEKVS. Na poštových zásielkách sa nám tak bude doslova „pred očami“ odohrávať poštová história, ktorej doklady budú o niekoľko rokov v nenávratne – v tom najlepšom prípade v zbere starého papiera. Spolu s prechodným korunovo-eurovým obdobím je tak rok 2009 vďačným zberateľským obdobím pre tých filatelistov, ktorým na uspokojenie ich zberateľských ambícií nestačí zaradenie dodaných noviniek do albumu. A opäť si teda môžeme s úľavou vydýchnuť – „koniec filatelie“ sa zatiaľ odkladá.


Zdroje a použitá literatúra


[1] M. Bachratý: Výplatné stroje po novom, ZBERATEĽ 6/2009, Bratislava, 2009.

[2] Slovenská pošta, a. s.: Finančné podmienky - Úhrada cien výplatným strojom

[3] Poštové služby.sk: Výplatné (frankovacie) stroje


Edičná poznámka


Článok bol pôvodne napísaný pre časopis ZBERATEĽ, kde vyšiel v čísle 6/2009. Publikujeme ho s vedomím autora v pôvodnom znení s aktualizovanými obrázkami.


Ďalšie relevantné informácie


Viac informácií o zbieraní odtlačkov výplatných strojov (OVS) nájdete v odbornej sekcii Odtlačky výplatných strojov.

Kontakt na autora článku: Miroslav BachratýPoslať komentár
Súvisiace články (1):

Zaujímavosti slovenských OVS - Používanie nápisu NOT VALID na modrých DEKVSZaujímavosti slovenských OVS - Používanie nápisu NOT VALID na modrých DEKVS

Súvisiace odborné sekcie (1):

Odtlačky výplatných strojovOdtlačky výplatných strojov


Autor: Ing. Miroslav Bachratý

Publikované: 25. 09. 2015 01:53
 
Výplatné stroje po novom
Výplatné stroje po novom
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Držte iba minútu ruku na rozpálených kachliach a bude vám to pripadať ako hodina. Seďte pri peknom dievčati hodinu a bude vám to pripadať ako minúta. Toto je relativita.

(Albert Einstein)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk