Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk

Ilegálne a nežiaduce vydania - Systém číslovania známok WNS

Ilegálne a nežiaduce vydania - Systém číslovania známok WNS

Systém číslovania známok WNS


Boj proti ilegálnym a nežiaducim vydaniam - systém číslovania poštových známok WNS (WADP Numbering System).


Poštová známka je už od roku 1840 najviditeľnejším a najreprezentačnejším poznávacím znakom každej poštovej správy. Okrem jej praktického a prevádzkového významu, poštová známka nadobudla v priebehu jej používania nové hodnoty, ktoré podnietili vznik a rozvoj filatelie na celom svete. Filatelia zhodnotila hodnotu poštových známok už nie iba z hľadiska jej nominálnej hodnoty ale hlavne z hľadiska zberateľského a s rastúcim záujmom zberateľov sa vytvorili predpoklady pre vznik vnútorného a medzinárodného filatelistického obchodu. Rozvoj svetovej filatelie však má aj svoje tienisté stránky.

Vysoká komerčnosť filatelie, značný počet vydaní jednotlivých poštových správ ako aj rôzna dostupnosť, resp. nedostupnosť verifikovaných informácií o týchto vydaniach vytvorili postupne priestor pre rozvoj špekulatívneho a nekalého obchodu a to hlavne z hľadiska ilegálnych a neoficiálnych vydaní poštových známok. Spoločným cieľom poštových správ ako aj celosvetovej odbornej filatelistickej verejnosti bola, je a bude jedinečnosť a nezameniteľnosť vydanej poštovej známky. Garantovanie tohoto atribútu spôsobovalo za súčasnej situácie značné problémy všetkým zainteresovaným. Vážnosť tohoto problému si vynútila navrhnúť a realizovať celosvetový projekt, ktorý by systémovo zabezpečil registráciu každej oficiálne vydanej poštovej známky, verifikáciu jej vydania kompetentnou autoritou vydávajúcej poštovej správy a dostupnosť informácie o jej vydaní celosvetovo, z oficiálnej centrálnej databázy.

Na návrhu projektu Systém číslovania WNS (WADP Numbering System) spolupracovali: Svetová poštová únia (ďalej len SPÚ), Svetová asociácia pre rozvoj filatelie (WADP) a jej partneri – Medzinárodná filatelistická federácia (FIP), Medzinárodná federácia asociácií obchodníkov s poštovými známkami (IFSDA), Medzinárodná asociácia vydavateľov katalógov poštových známok, albumov poštových známok a filatelistických publikácií (ASCAT) a Medzinárodná federácia filatelistických novinárov (AIJP).

Prevádzkovaním systému WNS bol poverený Medzinárodný úrad SPÚ, ktorý zodpovedá za zaregistrovanie poštovej známky, pridelenie jedinečného čísla s národným kódom každej poštovej známke, kontrolu pravosti údajov o vydaní ako aj publikovanie poštovej známky na informačnej webovej stránke registrovaných poštových známok www.wnsstamps.post.
Členské krajiny platia poplatok vo výške 50 CHF za každú registrovanú známku. Časť poplatkov je použitá na krytie prevádzkových nákladov systému a zostatok sa používa na rozvoj projektov v oblasti filatelie.

Spôsob registrácie poštových známok upravujú schválené vykonávacie pokyny v zmysle obežníka SPÚ POC IG WADP MC 2002.1 – Doc 2, z 15. apríla 2002. Poštová správa vyplní predpísaný registračný formulár, ku ktorému pripojí originálne poštové známky podliehajúce registrácii. Pre každú poštovú známku sú uvedené detaily, založené na deviatich kritériách: dátum vydania, nominálna hodnota, počet známok v sérii, popis, formát, veľkosť, zúbkovanie, tlačiareň a autorizovaný vydavateľ. Pre označenie meny nominálnej hodnoty z dôvodov štandardizácie bolo rozhodnuté používať kód ISO 4217. Registračný formulár musí byť podpísaný v origináli autorizovanou osobou, ktorej identifikačné údaje sú uložené na MÚ SPÚ v zmysle prístupovej dohody medzi SP, š. p. a MÚ SPÚ. Po overení údajov a vykonanej registrácii je poštová známka uverejnená na webovej stránke WNS www.wnsstamps.post, ktorá je členená podľa krajín poštových správ – členov systému WNS.

Webová stránka www.wnsstamps.post bola oficiálne spustená do prevádzky pri príležitosti kongresu FIP v Soule, dňa 10. augusta 2002 a to v anglickej verzii. V súčasnosti je už dostupná aj francúzska verzia. Obsahuje odkazy na stránky partnerov WADP (FIP, IFSDA, ASCAT) ako aj informáciu o AIJP. Na úvodnej stránke sú tiež dostupné odkazy na webovú stránku SPÚ a stránky členských krajín SPÚ. Pripravuje sa aj zavedenie odkazu na stránku Medzinárodného úradu SPÚ s obežníkmi týkajúcich sa filatelie, vrátane tých, ktoré sa viažu k ilegálnym vydaniam.

V zmysle obežníku SPÚ a na základe odporúčania MDPT SR sa Slovenská pošta, a. s., ako reprezentant poštovej správy Slovenskej republiky, stala členom novo zavedeného medzinárodného systému registrácie poštových známok WNS. Prístupovú dohodu s MÚ SPÚ podpísal GR Jaroslav Dobrotka dňa 10. 1. 2002 a Slovenská pošta začala registrovať svoje známky počnúc emisiami vydanými od 1. 1. 2002.

Na základe správy MÚ SPÚ o rozvoji projektu WNS, zo dňa 15. 4. 2004, bolo v tom čase do projektu zapojených už 150 poštových správ, ktoré dali zaregistrovať k danému dátumu viac než 9 000 poštových známok. V súčasnosti je v systéme WNS zaregistrovaných viac ako 36 tisíc poštových známok. Systému číslovania WNS je voľne prístupný na adrese www.wnsstamps.post.


Spracované na základe podkladov Slovenskej pošty, a. s. (V. Stolár, M. Podolská)


Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 27. 01. 2011 19:18 Poslať komentár

Ilegálne a nežiaduce vydania - Systém číslovania známok WNS

Ilegálne a nežiaduce vydania - Systém číslovania známok WNS
Ilegálne a nežiaduce vydania - Systém číslovania známok WNS
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Príliš dlhé kecanie je jeden z najhorších spoločenských nedostatkov. Ak ním trpíte, ani najlepší priateľ vám to nepovie, ale bude sa vám vyhýbať.

(Frank Bettger)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.