Signed graphic sheet of Rudolf Cigánik - 600th anniversary of the death of Ján Žižka from Trocnov

An extraordinary offer of the author's hand-signed graphic sheet of the academic painter Rudolf Cigánik under the title - who are God's warriors.

19. 04. 2024

Stamp indexing system WNS

Stamp indexing system WNS
Author: Vojtech Jankovič
Published: 27. 01. 2011 19:18

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Ilegálne a nežiaduce vydania - systém číslovania poštových známok WNS (WADP Numbering System).


Poštová známka je už od roku 1840 najviditeľnejším a najreprezentačnejším poznávacím znakom každej poštovej správy. Okrem jej praktického a prevádzkového významu, poštová známka nadobudla v priebehu jej používania nové hodnoty, ktoré podnietili vznik a rozvoj filatelie na celom svete. Filatelia zhodnotila hodnotu poštových známok už nie iba z hľadiska jej nominálnej hodnoty ale hlavne z hľadiska zberateľského a s rastúcim záujmom zberateľov sa vytvorili predpoklady pre vznik vnútorného a medzinárodného filatelistického obchodu. Rozvoj svetovej filatelie však má aj svoje tienisté stránky.

Vysoká komerčnosť filatelie, značný počet vydaní jednotlivých poštových správ ako aj rôzna dostupnosť, resp. nedostupnosť verifikovaných informácií o týchto vydaniach vytvorili postupne priestor pre rozvoj špekulatívneho a nekalého obchodu a to hlavne z hľadiska ilegálnych a neoficiálnych vydaní poštových známok. Spoločným cieľom poštových správ ako aj celosvetovej odbornej filatelistickej verejnosti bola, je a bude jedinečnosť a nezameniteľnosť vydanej poštovej známky. Garantovanie tohoto atribútu spôsobovalo za súčasnej situácie značné problémy všetkým zainteresovaným. Vážnosť tohoto problému si vynútila navrhnúť a realizovať celosvetový projekt, ktorý by systémovo zabezpečil registráciu každej oficiálne vydanej poštovej známky, verifikáciu jej vydania kompetentnou autoritou vydávajúcej poštovej správy a dostupnosť informácie o jej vydaní celosvetovo, z oficiálnej centrálnej databázy.

Na návrhu projektu Systém číslovania WNS (WADP Numbering System) spolupracovali: Svetová poštová únia (ďalej len SPÚ), Svetová asociácia pre rozvoj filatelie (WADP) a jej partneri – Medzinárodná filatelistická federácia (FIP), Medzinárodná federácia asociácií obchodníkov s poštovými známkami (IFSDA), Medzinárodná asociácia vydavateľov katalógov poštových známok, albumov poštových známok a filatelistických publikácií (ASCAT) a Medzinárodná federácia filatelistických novinárov (AIJP).

Prevádzkovaním systému WNS bol poverený Medzinárodný úrad SPÚ, ktorý zodpovedá za zaregistrovanie poštovej známky, pridelenie jedinečného čísla s národným kódom každej poštovej známke, kontrolu pravosti údajov o vydaní ako aj publikovanie poštovej známky na informačnej webovej stránke registrovaných poštových známok www.wnsstamps.post.
Členské krajiny platia poplatok vo výške 50 CHF za každú registrovanú známku. Časť poplatkov je použitá na krytie prevádzkových nákladov systému a zostatok sa používa na rozvoj projektov v oblasti filatelie.

Spôsob registrácie poštových známok upravujú schválené vykonávacie pokyny v zmysle obežníka SPÚ POC IG WADP MC 2002.1 – Doc 2, z 15. apríla 2002. Poštová správa vyplní predpísaný registračný formulár, ku ktorému pripojí originálne poštové známky podliehajúce registrácii. Pre každú poštovú známku sú uvedené detaily, založené na deviatich kritériách: dátum vydania, nominálna hodnota, počet známok v sérii, popis, formát, veľkosť, zúbkovanie, tlačiareň a autorizovaný vydavateľ. Pre označenie meny nominálnej hodnoty z dôvodov štandardizácie bolo rozhodnuté používať kód ISO 4217. Registračný formulár musí byť podpísaný v origináli autorizovanou osobou, ktorej identifikačné údaje sú uložené na MÚ SPÚ v zmysle prístupovej dohody medzi SP, š. p. a MÚ SPÚ. Po overení údajov a vykonanej registrácii je poštová známka uverejnená na webovej stránke WNS www.wnsstamps.post, ktorá je členená podľa krajín poštových správ – členov systému WNS.

Webová stránka www.wnsstamps.post bola oficiálne spustená do prevádzky pri príležitosti kongresu FIP v Soule, dňa 10. augusta 2002 a to v anglickej verzii. V súčasnosti je už dostupná aj francúzska verzia. Obsahuje odkazy na stránky partnerov WADP (FIP, IFSDA, ASCAT) ako aj informáciu o AIJP. Na úvodnej stránke sú tiež dostupné odkazy na webovú stránku SPÚ a stránky členských krajín SPÚ. Pripravuje sa aj zavedenie odkazu na stránku Medzinárodného úradu SPÚ s obežníkmi týkajúcich sa filatelie, vrátane tých, ktoré sa viažu k ilegálnym vydaniam.

V zmysle obežníku SPÚ a na základe odporúčania MDPT SR sa Slovenská pošta, a. s., ako reprezentant poštovej správy Slovenskej republiky, stala členom novo zavedeného medzinárodného systému registrácie poštových známok WNS. Prístupovú dohodu s MÚ SPÚ podpísal GR Jaroslav Dobrotka dňa 10. 1. 2002 a Slovenská pošta začala registrovať svoje známky počnúc emisiami vydanými od 1. 1. 2002.

Na základe správy MÚ SPÚ o rozvoji projektu WNS, zo dňa 15. 4. 2004, bolo v tom čase do projektu zapojených už 150 poštových správ, ktoré dali zaregistrovať k danému dátumu viac než 9 000 poštových známok. V súčasnosti je v systéme WNS zaregistrovaných viac ako 36 tisíc poštových známok. Systému číslovania WNS je voľne prístupný na adrese www.wnsstamps.post.


Spracované na základe podkladov Slovenskej pošty, a. s. (V. Stolár, M. Podolská)
Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists