Oznámenie o uložení zásielky tlačivo č. 11-064 - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Filatelistická burza v Trutnove (ČR)
Oznámenie o uložení zásielky tlačivo č. 11-064

Oznámenie o uložení zásielky tlačivo č. 11-064

Oznámenie o uložení zásielky tlačivo č. 11-064

Oznámenie o uložení zásielky tlačivo č. 11-064


Oznámenie o uložení zásielky tlačivo č. 11-064
  Príspevok venovaný vývoju a spôsobu použitia tlačiva č. 11-064 "Oznámenie o uložení zásielky".
   
  Autor: Dušan Evinic
Publikované: 13. 07. 2011 11:52
 


Málo využívanou možnosťou dokumentovania poštových služieb na Slovensku je priblíženie týchto činností pomocou poštových tlačív. Možno je táto skutočnosť ovplyvňovaná ich na prvý pohľad nelákavým vzhľadom, i tým že sa na nich spravidla nenachádzajú žiadne poštové známky alebo iné spôsoby uhradenia poplatkov. Ich texty a použitie však vynahrádzajú nelákavý vzhľad hodnoverným dokumentovaním skutočností týkajúcich sa prepravného procesu poštových zásielok.

Filatelia - Balíková sprievodka
 
Balíková sprievodka, k balíku z Liptovských Revúc do Prievidze, ktorej uloženie bolo oznámené na tlačive č. 11-064.
 

Často nás milo či nemilo prekvapí v bytovej poštovej schránke vložené tlačivo oznamujúce, že máme poštovú zásielku, ktorú je si potrebné ísť vyzdvihnúť na určenú poštu. Jedná sa o tlačivo č. 11-064 "Oznámenie o uložení zásielky". Tak ako iné, i toto tlačivo sa v priebehu času menilo vzhľadom i textom.


Vyhotovenia tlačiva od roku 1986Dátum tlače I.1986


Predná strana obsahuje v hornej časti názov tlačiva, pod ním miesto pre adresu príjemcu a následne text vysvetľujúci dôvod prečo nebolo možné zásielku doručiť bežným spôsobom. Nasledujú predtlače pre údaje o druhu zásielky, jej podacieho čísla, podacej pošty a jej cene a i prípadnej dobierky. Informácie kde a kedy je možné oznámenú zásielku prevziať, sa nachádzajú v spodnej časti tlačiva. Pod ním je orámovaný text: „Poučenie je uvedené na zadnej strane“ a miesto pre dátum a označenie doručovateľa. Číslo tlačiva, obdobie vydania a údaje tlačiarne sa nachádzajú na samom spodku prednej strany tlačiva. Druh zásielky sa vyznačoval zaškrtnutím príslušného políčka.


Filatelia - Tlačivo Oznámenie o uložení zásielky
 
Oznámenie o uložení zásielky vypísané k balíku podanému na pošte Liptovské Revúce pod podacím číslom 15 a určenému adresátovi do Prievidze. Tlačivo bolo vyplnené 23. 7. 1986 poštou Prievidza 4 rukopisom a odtlačkom úradnej pečiatky pošty.
 

Zadná strana má v orámovanom priestore informácie o tom komu pošta oznámenú zásielku môže vydať, o preukazovaní totožnosti, o úložnom a kde je možné podať sťažnosti týkajúce sa oznámenie zásielky. Zaujímavou je informácia týkajúca sa sťažností:“Pri ich podaní najprv dennej tlači alebo niektorému ústrednému orgánu sa vystavujete nebezpečenstvu, že uplynie doba stanovená na uplatnenie Vášho nároku“.


Filatelia - Tlačivo Oznámenie o uložení zásielky
 
Zadná strana tlačiva :“Poučenie“.
 

Papier tlačiva je biely, iné vydania majú papier šedý. Farba tlače textu je čierna.


Dátum tlače I.98


Celá predná strana i jej jednotlivé časti sú orámované hrubou čiarou. Obsahuje obdobné údaje ale v inom usporiadaní ako prechádzajúce vyhotovenie. Druh zásielky, ktorý je potrebné vyznačiť krížikom obsahuje viacej údajov a i miesto na dopísanie tam neuvedenej poštovej služby. Rozsiahlejší priestor je určený na uvedenie informácií, kde a kedy je možné zásielku vybrať. Naviac oproti predchádzajúcemu vydaniu obsahuje tlačivo i predtlač na požiadanie o opakované doručenie zásielky. Vľavo dolu pod orámovaním je uvedené číslo tlačiva a obdobie tlače.


Filatelia - Tlačivo Oznámenie o uložení zásielky
 
Peňažná poukážka odoslaná zo Žiliny do Košíc na sumu 1750 Sk, bola vyplnená poštou Košice 2 19. 11. ?? rukopisom a jednou jednoriadkovou a jednou šesťriadkovou pečiatkou.
 

Poučenie na druhej strane tlačiva obsahuje údaje o preukazovaní totožnosti, a komu sa zásielka a za akých podmienok môže vydať. Je tu uvedený i limit pre vydanie ceny zásielky, ktorú môže prevziať maloletý, ktorý vlastní preukaz totožnosti a to 500 Sk. Nasledujú informácie o vydaní zásielky náhradnému príjemcovi. V spodnej časti oddelenej čiarou je upozornenie na možnosť opakovaného doručenia zásielky za príslušný poplatok.


Filatelia - Tlačivo Oznámenie o uložení zásielky
 
Druhá strana tlačiva s upraveným textom Poučenia, oproti predchádzajúcemu tlačivu.
 

Tlačivo je vytlačené čiernou farbou na bielom papieri.


Dátum tlače IX/05


Názov tlačiva je nad hrubo orámovaním obvodom prednej strany. Časti pre zostavu obdobných údajov sú taktiež rovnako orámované. Vľavo hore pod orámovaním je logo slovenskej pošty. Napravo od neho text: “Dodací doklad – predložte na pošte“, pod ním oslovenie zákazníka a oznámenia o druhu zásielky, podacieho čísla, podacej pošty, dôvodu nedoručenia, o mieste uloženia zásielky a možnosti jej vybrania. Do priestoru pre údaj podacieho čísla sa spravidla lepia oddelené časti z podacích nálepiek s čiarovým kódom. V spodnej časti je Upozornenie na termín vrátenia zásielky odosielateľovi, o úložnom za uloženie zásielky na pošte, možnosti opakovaného doručenia, dátume vystavenia, doručovacom rajóne. Číslo tlačiva je vľavo dolu pod orámovaním a údaj obdobia tlače vpravo dolu.


Filatelia - Tlačivo Oznámenie o uložení zásielky
 
Tlačivo č. 11-064 v úprave oznámenej v Poštovom vestníku slovenskej pošty č. 38/2005 použité v období platnosti neupravených technologických postupov 24. 5. 2006. Tlačivo bolo použité k zásielke R špeciál z Bratislavy do Košíc. Prevzatie bolo potvrdené v dodacej knihe.
 

Zadná strana je obdobne hrubo orámovaná ako predná. Pod horným orámovaním vpravo je miesto pre uvedenie dodacieho čísla zásielky. Text: “POUČENIE“ obsahuje pokyn ako postupovať pri preberaní zásielky na pošte. Naviac je uvedený i odkaz na internetovú stránku Slovenskej pošty, kde je možné nájsť Poštové podmienky a i odkaz na kontakty na zákaznícky servis. Pod zvisle orámovaním predelom je predtlač pre uvedenie dátumu, podpisu prijímateľ, spôsobu preukázania totožnosti. Pod nasledujúcim horizontálnym predelom je miesto na podpis vydávajúceho zamestnanca.


Filatelia - Tlačivo Oznámenie o uložení zásielky
 
Druhá strana tlačiva, na ktorej nebola použitá časť potvrdzujúca prevzatie zásielky.
 

Táto úprava tlačiva je vytlačená čiernou farbou na žltom papieri.


Ďalšie informácie a poznámky


Doplňovanie údajov na tlačivách sa vykonávalo rukopisom, odtlačkom pečiatok s príslušným textom.

Poštový vestník Slovenskej pošty č.38/2005 uvádza že do zavedenia nových technológií sa zadná strana tohto tlačiva nebude využívať. Prevzatie zásielok sa potvrdzovalo v dodávacích dokladoch.

Podľa informácie uvedenej v Poštovom vestníku č. 29/2006 bolo zavedené nové tlačivo č. 11-065 VÝZVA, ktoré po spotrebovaní malo nahradiť tlačivo č. 11-064. Nové tlačivo sa zaviedlo v súvislosti so zrušením služby RE (ekonomicky).Hore uvádzané úpravy tlačiva určite nepostihujú všetky úpravy tlačiva v sledovanom období a preto je možnosť doplniť príspevok ďalšími zberateľmi o nové poznatky.Pramene:
  • Poštový vestník Slovenskej pošty č.38/2005
  • Poštový vestník slovenskej pošty č.29/2006
  • Zbierka autoraSúvisiace články:


Kontakt na autora článku: Dušan EvinicPoslať komentár

Autor: Dušan Evinic

Publikované: 13. 07. 2011 11:52
 
Oznámenie o uložení zásielky tlačivo č. 11-064
Oznámenie o uložení zásielky tlačivo č. 11-064
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Jedna vec, ktorú povinné školstvo vyučuje veľmi dobre, je mylné presvedčenie, že pre učenie potrebujeme povinné školstvo.

( Peter Gray)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk