Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Prehľad poštových známok, hárčekov a ďalších známkových produktov vydaných v rámci spoločného emisného radu EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

13. 02. 2024

Ostatné správy:
Minerály na známkach (VI.) - Príležitostná pečiatka 20 rokov Bratislavského mineralogického klubu

Minerály na známkach (VI.) - Príležitostná pečiatka 20 rokov Bratislavského mineralogického klubu
Autor: Daniel Ozdín
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 01. 11. 2017 17:15

Šiesta časť rozprávania o mineráloch na poštových známkach a iných materiáloch tentokrát venovaná príležitostnej pečiatke a poštovému lístku s prítlačou k 20 rokom Bratislavského mineralogického klubu

V sobotu 7. októbra 2017 bola k dispozícii v pobočke Slovenskej pošty (pošta Bratislava 27) v Obchodnom centre Retro v Ružinove príležitostná poštová pečiatka vydaná pri príležitosti 20. výročia Bratislavského mineralogického klubu.
Bratislavský mineralogický klub (BMK) je najväčší a najvýznamnejší mineralogický klub, ktorý pôsobí na území Slovenska. Združuje predovšetkým mineralógov z katedry mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde má aj svoje sídlo, študentov geológie a popredných slovenských zberateľov minerálov z Bratislavy a okolia. BMK založili vo februári 1997 ako prvý oficiálny mineralogický klub na Slovensku Daniel Ozdín a Pavel Uher. BMK nadväzoval na medzičasom zaniknutý mineralogický klub pôsobiaci na fakulte od 80-tych rokov 20. storočia. Tento pôvodný klub podobne ako niekoľko ďalších klubov podobného zamerania na Slovensku nefungoval ako oficiálny klub len ako voľné združenie ľudí s istým spoločným záujmom. BMK bol prvý oficiálny geovedný klub, ktorý vznikol nielen na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ale aj na akademickej pôde na Slovensku. Až po ňom, neskôr vznikli Zlatokopecký klub, Gerologický klub, Paleontologický klub, či niektoré ďalšie neformálne združenia. Prakticky všetci súčasní vedeckí a pedagogickí zamestnanci prírodovedeckých fakúlt, pracovníci SAV a ŠGÚDŠ, ktorí inklinovali k mineralógii, prešli týmto klubom. To znamená, že mal takmer nezastupiteľnú úlohu pri výchove a vzdelávaní súčasnej generácie mineralógov.

Príležitosná poštová pečiatka (PPP; obr. 1) vychádza z loga BMK (obr. 2). Samotné logo pozostáva z agregátu žezlovitého kremeňa – variety kremeňa s osobitným vývojom kryštálov, svetoznámej najmä z Banskej Štiavnice, ktorú pomerne podrobne opísali z tejto oblasti svetoznámi prírodovedci Ignác von Born v práci Lithiophylacium Bornianum už v roku 1772 a Giovanni Antonio Scopoli v roku 1776 v diele Crystallographia Hungarica. Táto netradičná varieta kremeňa sa vyznačuje tým, že na pôvodne tenší a vyšší kryštál kremeňa narastá druhý kryštál, ktorý je spravidla menší a širší. Banská Štiavnica bola najznámejším výskytom tejto variety na svete a najmenej do konca 19. storočia aj lokalitou s najhojnejším výskytom takýchto kremeňov na svete. Autorom kresby agregátu kremeňa na logu BMK je Roman Fritzman, súčasný grafik ŠGÚDŠ. Zobrazený agregát nie je reálnym zobrazením žiadnej existujúcej vzorky kremeňa len výtvarným stvárnením danej variety kremeňa. V spodnej časti loga je banícky symbol prekríženého kladiva a želiezka a roku vzniku klubu. Banícky symbol je od agregátu kremeňa v logu BMK predelený nápisom „Bratislavský mineralogický klub“, ktorý je na príležitostnej pečiatke presunutý do obvodového lemu a na jeho mieste je zobrazené „1997 – 2017“. Autorom grafického stvárnenia príležitostnej pečiatky je Adrian Ferda z POFIS-u.

Minerály na známkach (IV.) - Príležitostná pečiatka 20 rokov Bratislavského mineralogického klubu

Obr. 01. Príležitostná poštová pečiatka 20 rokov Bratislavského mineralogického klubu.


Minerály na známkach (IV.) - Príležitostná pečiatka 20 rokov Bratislavského mineralogického klubu

Obr. 02. Logo Bratislavského mineralogického klubu platné od jeho vzniku dodnes.


Bratislavský mineralogický klub v súčasnosti pôsobiaci pod Slovenskou mineralogickou spoločnosťou vydal pri príležitosti 20. výročia svojho vzniku poštové lístky (PL) s (neoficiálnou) prítlačou, ktoré boli opečiatkované príležitostnou poštovou pečiatkou (PPP). Základom obrázku na prítlači je fotografia radiálneho agregátu tmavočerveného minerálu kermezitu (chem. vzorec Sb2S2O) z ložiska Kolársky vrch pri Pezinku. Kermezit je najvýznamnejší a celosvetovo najznámejší minerál z Malých Karpát – oblasti, ktorá je najčastejším cieľom záujmu členov BMK. V 19. a väčšinou aj 20. storočí pochádzali z Perneku a Pezinku najväčšie agregáty a najkrajšie vzorky tohto minerálu na svete, ktoré sú ozdobou snáď všetkých popredných múzeí z mineralogickou expozíciou na svete. Autorom fotografie je dr. Daniel Ozdín, kurátor Mineralogického múzea Univerzity Komenského v Bratislave. Graficky prítlač vyhotovil Adrián Ferda. Vydaných bolo spolu 74 poštových lístkov (obr. 3). Na neoficiálnu prítlač bol použitý poštový lístok Slovenskej pošty 243 CDV 243/15 s natlačenou známkou s motívom poštovej trúbky, nominálnej hodnoty T2 50g, ktorej autorom je Adrian Ferda.

Minerály na známkach (IV.) - Príležitostná pečiatka 20 rokov Bratislavského mineralogického klubu

Obr. 03. Prítlač a príležitostná poštová pečiatka na poštových lístkoch Bratislavského mineralogického klubu.


Poštové lístky s prítlačou boli predané približne 30 záujemcom. Cena jedného PL bola 2,30 €. Poštové lístky sa predávali na Bratislavských mineralogických dňoch (= predajná výstava minerálov) v Cultuse - Dome kultúry Ružinov v Bratislave (obr. 5) a bol o ne nevídaný záujem. Do značnej miery si ho kupovali aj nefilatelisti, len ako pamiatku. Počet ľudí, ktorí využili možnosť pečiatkovania na pošte bolo minimum (mimo PL BMK). Do značnej miery za to môže aj prevádzka pošty, ktorá bola namiesto tradičných 8:00 - 16:00 hod. otvorená len do 11:00 hod. „z prevádzkových dôvodov“.

Minerály na známkach (IV.) - Príležitostná pečiatka 20 rokov Bratislavského mineralogického klubu

Obr. 05. Záber z Mineralogických dní v Cultuse – DK Ružinov, kde sa predávali poštové lístky s príležitostnou pečiatkou 7. októbra 2017. (Foto: M. Števko)


Príležitostná poštová pečiatka Bratislavského mineralogického klubu je prvou pečiatkou mineralogického klubu na území Slovenska a pravdepodobne vôbec prvou pečiatkou nejakého mineralogického resp. geologického spolku, združenia, či spoločnosti na našom území. A to na Slovensku vznikla už v r. 1811 Mineralogická spoločnosť, predchodca dnešnej Slovenskej mineralogickej spoločnosti, ktorá bola druhou najstaršou mineralogickou spoločnosťou na svete a v roku 1848 Uhorská geologická spoločnosť. Ide o svojho druhu veľmi ojedinelú pečiatku, ktorá nemá obdoby ani v Českej republike a pravdepodobne ani v Maďarsku a väčšine štátov Strednej a Východnej Európy (okrem Rumunska, Rakúska a pravdepodobne aj Poľska).
Kontakt: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie, Ilkovičova 6, 84215 Bratislava; daniel.ozdin@gmail.com


Autor: Daniel Ozdín

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov