Známkové územia - Podnestersko

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na históriu a poštovú službu Podnesterska.

29. 03. 2024

Poštová známka:
Medzinárodný rok kryštalografie

Medzinárodný rok kryštalografie
Deň vydania: 14. 02. 2014
Nominálna hodnota: 1,00 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 + k 22 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 30
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 3000000

Poštová známka vydaná pri príležitosti Medzinárodného roku kryštalografie, ktorý vyhlásila OSN pri príležitosti 100. výročia udelenia Nobelovej ceny fyzikovi Maxovi von Laue.


Textový motív: Známka: MEDZINÁRODNÝ ROK KRYŠTALOGRAFIE, Kupón: 2014 / INTERNATIONAL / YEAR OF / CRYSTALLOGRAPHY

Obrazový motív: Izolínie elektrónovej hustoty v kryštáli zliatiny Ta-Ge-Te.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Igor Benca

Známka s kupónom:

Poštová známka Medzinárodný rok kryštalografie  (Známka s kupónom)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Medzinárodný rok kryštalografie  (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Poštová známka Medzinárodný rok kryštalografie  (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Kryštalografia je veda, ktorá skúma usporiadanie atómov v tuhých látkach. Za základ slova kryštalografia môžeme považovať grécke slovo krustallos, čiže niečo ako chladná kvapka, alebo majúci svoj pôvod v chlade. Súčasnejšia definícia hovorí, že je to veda zaoberajúca sa opisom atómovej a molekulovej štruktúry tuhých látok a jej vzťahu k ich fyzikálnym, chemickým a biologickým vlastnostiam. Pretože v roku 2014 uplynie 100 rokov od udelenia Nobelovej ceny Maxovi von Laue za experimenty, ktoré po prvý raz ukázali atomárnu (kryštálovú) štruktúru tuhej látky pomocou difrakcie röntgenového žiarenia, vyhlásila OSN rok 2014 za Medzinárodný rok kryštalografie.

Jednou zo základných úvah pri hľadaní kryštálovej štruktúry je predpoklad o jej symetrii, čiže o periodickom rozložení základných stavebných prvkov – atómov, prípadne molekúl. Pretože žijeme v trojrozmernom priestore, intuitívne, a spravidla správne, predpokladáme pravidelné trojrozmerné usporiadanie. So zdokonalením experimentálnych techník sa ale ukázalo, že existuje významná skupina tuhých látok, ktoré sa od tohto prísneho predpokladu odchyľujú, pričom ich vlastnosti súvisia práve so zdanlivo zanedbateľnými odchýlkami od osvedčeného poriadku. Na známke je pomocou izolínií elektrónovej hustoty v kryštáli zliatiny Ta-Ge-Te ukázané, že namiesto očakávaného uloženia na priamke sú polohy atómov modulované tak, že vytvárajú motív zubov hradby, čo v konečnom dôsledku zásadne mení vlastnosti látky.


Autor (zdroj) popisu: RNDr. Dalma Gyepesová, CSc., RNDr. Ľubomír Smrčok, CSc.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov