Celoslovenská filatelistická burza s medzinárodnou účasťou v Leviciach

Pozvanie na veľkú celoslovenskú filatelistickú burzu s medzinárodnou účasťou v Leviciach

11. 10. 2020

Filatelistické výstavy:
Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2019 v Budapešti (Maďarsko)

Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2019 v Budapešti (Maďarsko)
Miesto: Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központ (Stefania Palace), Stefánia út 34-36, Budapešť (Maďarsko)
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 04. 10. 2019 - 06. 10. 2019

Informácia o medzinárodnej filatelistickej výstave HUNFILA 2019 v Budapešti (Maďarsko)Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2019


Medzinárodná filatelistická výstava


HUNFILA 2019 BUDAPEST


(výstava I. stupňa (národná) s medzinárodnou účasťou - FIP-sponzorstvo a FEPA-uznanie s účasťou 13 krajín)Slovenské exponáty a národný komisár


Vďaka pozvaniu organizačného výboru sa môžu výstavy HUNFILA 2019 BUDAPEST zúčastniť aj slovenské exponáty členov ZSF, ktoré spĺňajú kvalifikačné kritériá na národnú výstavu - pozlátená medaila z výstavy II. stupňa (pozri výstavné propozície nižšie). Všetkých záujemcov zo Slovenska preto žiadame, aby sa promptne obrátili na národného komisára o ďalšie informácie.

Národný komisár ZSF pre filatelistickú výstavu HUNFILA 2019 BUDAPEST:

Péter Csicsay, kontaktná adresa: csicsaypeti@gmail.com


Dôležité termíny


 • Zaslanie prihlášky: do 31. 5. 2019 (v prípade slovenských exponátov treba zaslať prihlášku národnému komisárovi do 24. 5. 2019)
 • Rozhodnutie OV o prijatí exponátu: do 30. 6. 2019
 • Vyrozumenie o prijatí exponátu: do 30. 6. 2019
 • Odoslanie exponátov filatelistickej literatúry: do 27. 7. 2019 (v prípade slovenských exponátov bude upresnené neskôr)
 • Úhrada výstavného poplatku: do 31. 7. 2019 (v prípade slovenských exponátov bude upresnené neskôr)
 • Doručenie exponátu vrátane preukazu: do 27. 9. 2019 (v prípade slovenských exponátov bude upresnené neskôr)
 • Osobné odovzdanie exponátu: 2. nebo 3. 10. 2019 (v prípade slovenských exponátov bude upresnené neskôr)
 • Zahájenie výstavy: 4. 10. 2019
 • Ukončenie výstavy: 6. 10. 2019
 • Výdaj exponátov: 6. 10. 2019 po 14. hodine (v prípade slovenských exponátov osobne prevezme národný komisár)
 • Odoslanie exponátov: do 8. 10. 2019 (v prípade slovenských exponátov len na výslovnú žiadosť vystavovateľa, inak osobne prevezme národný komisár)

Výstavné propozície


Propozície medzinárodnej filatelistickej výstavy HUNFILA 2019 – BUDAPEST v angličtine:
PDF dokument HUNFILA 2019 – BUDAPEST - Výstavné propozície


Prihláška exponátu


Pri vyplňovaní prihlášky je potrebné uviesť správny a úplný názov exponátu, jeho stručný popis a všetky predchádzajúce výstavy s dosiahnutým bodovým ohodnotením a pridelenou medailou. V prípade literatúry je potrebné uviesť rok vydania. V prípade mládežníckych exponátov je potrebné uviesť dátum narodenia vystavovateľa, pre správne zaradenie do vekových kategórií a pridelenie zodpovedajúceho počtu výstavných listov (plôch). Celá prihláška a jej obsahová správnosť musí byť potvrdená klubom filatelistov, resp. krúžkom mladých filatelistov, ktorého je vystavovateľ členom.
Dôležité upozornenie: Výstavné rámy v Maďarsku sú určené len pre 12 výstavných listov, preto treba na výstavu doručiť 84 listov (v prípade 5-rámového exponátu) alebo 132 listov (v prípade 8 rámového exponátu).

Prihláška exponátu na medzinárodnú filatelistickú výstavu HUNFILA 2019 – BUDAPEST v maďarčine/angličtine/nemčine:
PDF logo HUNFILA 2019 – BUDAPEST - Prihláška exponátu.
Mapa s vyznačeným miestom konania:


Ďalšie informácie o výstave nájdete na stránke Maďarského zväzu filatelistov (MABÉOSZ): Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2019 – BUDAPEST.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov